eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.626

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 523-524
Nummer: 626


<-Forrige . Indhold . Næste->

626.

30 Juni 1605.

Taxt sættes paa Fodtøj.

Christianus IV giøre alle witterligt, at efftersom wii nogen tid siden forleden haffuer ladet woris obne breff och mandat vdgaa ahnlangendiss den wskikkelighed, seg paa nogen tidt lang haffuer begiffuit hoes skoumagerne her vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn, j det de paa det høigeste besuerge wore wndersatter, bode hoffthienere och andre, met huiss støfle och skou de af dennem foraarsagis att kiøbe och dennem att thillforhandle, huorudinden wii och alfworligen haffuer ladet forbiude, at ingen huder thill fremmede och vdenbyes folck mue selgis och affhendiss, eller och aff riiget udføriss af huiss quæg, som bliffuer slagtedt her sammestedz vdi byen eller och slagterne vden for byen, paa det forskrefne wore vndersaatter skoumagerne dennem derudinden icke skulle besuerge, och huderne skulle blifue forført, och formedelst den dyringh, for den aarsag skyld derpaa indfalder, icke kunde giøre deriss arbed wolfeiler. Saa haffue wii nu effter forbemelte leilighet derpaa giort en endelig tax och alluorlig forordning, huad forskrefne skoumager for deriss arbed styckwiiss effter den priiss och kiøb paa huderne nu er her vdi byen bør at tage, alffuorligen forbiudendis forskrefne skoumager der emod, vnder

II s.523

den peen och straff wed bør, nogen wore wndersatter, eddell eller w-eddell, att besuerge, och er taxen paa deris arbéd giort som effterfølger:

Først itt par welsche støwell, vnderfodrit offuenthill met røtt ledder, som wore wndersaatter af addell pleier att bruge, for 3 dlr.
It par borger støffuell 2 dlr.
It bar boende støffuell j dlr.
It par cardeuandske och welske skou, høie bag thill 2½ Mk.
It par cardeuandske corken skou, vdpricket 2½ Mk.
It par cardeuandske skou met gott pundtledder och dobbell soller 2½ Mk.
It par cardewandske skou met korck wnder och indhullede hacker 2½ Mk.
Ensolede cardewandske skou 2 Mk.
Ett par skou aff smoerledder met trei soller, pundtledder, høi bag 2 Mk.
Ett par borgerskou af smoerledder met kork vdj 2 Mk.
Ett par borger schou aff smoerledder vden korck met dobbelt soller aff pundtledder 2½ Mk.
It stoer par boende pløse skou 1½ Mk. 4 Sk.
En anden par stoer boende skou paa 15 steig, uden ører 2 Mk.
Et par boende skou paa 13 steig 1½ Mk. 4 Sk.
En anden par middelmaade boende mand eller quindis skou 1 Mk. 4 Sk.
En par skou thill en bunde dreng eller pige j Mk.
En par barneskou x Sk.
En par ensolit mandskou aff smoertledder paa 10 stig 1 Mk. 4 Sk.
En par ensolidt quinde skou aff smoertledder j Mk.
En par mandstoffel af smoertledder ij Mk.
En par quinde nattoffell af smoerledder met korck vdj ij Mk.
En par quinde toffell af smoertledder met korck vdi och jndhullit hacker ij Mk.
Et par quinde nattoffell met trip och jndhullit hacker ij Mk.
En par quinde thoffell met korck och jndhullit hacker iij Mk.

Huoreffter seg skoumagerne her sammestedz met deriss arbed att selge, saawell som och wore wndersatter, som met dennem foraarsagis att handle och kiøbe, dennem skulle wide att rette och forholde, saafrembt de icke derfor will stande thill rette, dog wille wii oss forbeholdit haffue derudinden att forandre och forordne, efftersom kiøbit paa huderne och leirit her sammestedz afftager och opstiger, der effter prisen och werdit paa deris arbed at paasette och affsette, huorvdinden wore wndersaatters leilighet thillbørligen paa alle sider kand haffuis vdi agt. Actum Haffniæ 30 junij anno 1605.

Sæl. Registre XV. 38-39, sammenlignet med en Afskrift i Raadstuearkivet.

II s.524

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 29 15:28:30 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top