eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.624

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 522-523
Nummer: 624


<-Forrige . Indhold . Næste->

624.

16 Jan. 1605.

Det forbydes at sælge Huder til Fremmede og Magistraten skal have Tilsyn med Prisen paa Fodtøj.

Christianus quartus giøre alle witterligt, att epthersom menige jndbyggere vdj wor kiøbsted Kiøbenhafn, wore hofftienere, tienistefolck och andre dennem høiligen besuerge offuer skomagerne dersammestedz, for att de emod ald billighedt fordre och thage af dennem for huiss schoe och støffle, en huer for aarsagis aff dennem att kiøbe, fast dobbelt werdt och saa megit dennem selff løster, wii och naadigst forfare denne thill saadanne opstigelse att were denn sønderligst aarsage, att den største part huder aff huiss queg, der vdi byen eller och aff slagterne vden for byen bliffuer slagtedt, selges och affhendes thill fremmede och vdenbyes folck, saa och wdføris wd af riget och det wndertiden af skomagerne selff, som flere thill sammen kiøbe end de kunde forarbede paa deris werckested, saa well som och aff andre wore wndersaatter borgere der sammestedz. Der thill och megit hielper att wdaf øffrigheden der wdi byen icke med dennem haffuis den alffuorlig indsehende, huor megit de effter som huderne gielder bør for deris arbed att tage, efftersom det vdi en wellordnet politie burde att skie, thaa paa det saadant maa forekommis, wille wii hermed strengeligen och allffuorligen haffue forbudett effter denne dag och jndtill saa lenge wii anderledis derom lader forordne, nogen huder aff huiss queg, som slagtis vdj forskrefne wor kiøbsted Kiøbenbenhafn eller och aff slagterne der vden for byen, att mue selgis och affhendis thill fremmede och wden byes folck heller och heraff rigit att maa wdføris, saa well som och alffuorligen befale borgemester och raad der sammestedz, att de met forskrefne skomagere haffuer en flitig jndsehende och lader forordne huad och huor megit de for deris arbed bør at tage, efftersom huderne ere dyre eller gott kiøb thill, och der de da findis der emod att thage wbillige, dennom da derom att lade adware och endtlich straffe, som det seg bør. Saa frembt seg nogen vnderstaar nogen huder aff huiss queg, der vdi byen eller wden fhore, efftersom forschreffuitt staar, slagtis, thill fremmede och wden byes mend att selge och affhende eller och vdaf riget att wdføre, de daa icke derfor wille haffue forbrut huiss de vdi saa maade selger eller och haffuer med att føre och derforuden straffis som wed bør, eller och dersom borgemester och raad herudinden findess forsømmeligen med forskrefne skomager att haffue en thillbørlig och flitig jndsehende och derom att lade forordne som det seg bør, de daa icke derfore wille stande oss thill rette, hereffter seg en huer

II s.522

och en skall haffue att rette och for skade att tage ware, ladendis det ingenlunde. Actum Croneborg 16 januarij anno 1605.

Sæl. Registre XV. 3-4.

II s.523

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons sep 24 19:11:35 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top