eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.619

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 518-519
Nummer: 619


<-Forrige . Indhold . Næste->

619.

23 Marts 1604.

En Skomager maa holde 3 Svende mere end Lavsskraaen tillader, da han driver en Barkmølle ved Papirmøllen mellem Kjøbenhavn og Helsingør (ved Hvidøre). Jfr. Nr. 595.

Christianus IV etc. giøre alle witterligt, att epthersom denne breffuiser Dirich von Nyes, skomager her wdj wortt kiøbsted Kiøbne-

II s.518

haffn, med en sin medbrødre nogen tid siden forleden er naadigst beuilgett och forundt att mue opbygge och ahnrette en barckmølle wed den papirs mølle emellom wore kiøbsteder Kiøbenhaffn och Hellsingør liggendis, och hand nu haffuer werit den første som her i rigedt haffuer begynt att berede punsleier och det med stor omkostning nu saa widt bragt, att samme arbed er kommen vdj suang, och hand nu vnderdanigst thillkiende giffuer, att hand icke maa bruge thill samme sitt handtwerck att fulddriffue saa mange suenne som hand kand haffue fornøden, aff den aarsag att det skall were emod de andre skomagers her sammestedtz enhellige beuilling och wedtegt, wnderdanigst begerendis wii naadigst wille beuilge hannem thuende suenne mehre at maae holde end som samme skomagers widtegt om formelder, thaa paa det hand samme sitt faaretagne handtwerck dess bedre kand driffue och aff sted komme, haffue wii naadigst beuilgett och samtyckt och nu med dette wortt obne breff naadigst beuilger och samtycker forskrefne Dirick von Nyes her epther paa samme barckmølle och thill forskrefne arbed med at forferdige att mue holde thuende suenne foruden de, hannem effter skomagernes wedtegt er bewilgett att mue holde paa werckstedet. Thi forbiude wii osv. Hafniæ 23 martij anno 1604.

Sæl. Registre XIV. 429-30.

II s.519

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons sep 24 19:07:13 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top