eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.611

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 515
Nummer: 611


<-Forrige . Indhold . Næste->

611.

22 Nov. 1602.

De gamle Skæpper skulle bringes paa Raadhuset.

Byens Kæmner Bertel Christensen tager Mandagen den 22 Nov. 1602 Thingsvidne »och waar i dagh hans fierde forfulde thingh, vdi huilche hand med louglig tingsliud effter erlighe, wiise och welachte mends, borgemestere och raads her sammesteds befaling haffuer affliust och forkyndet, efftersom Kong. Maytt. naadigst haffuer ladet forordne nye thøndemaal offuer aldt rigit, huoreffter nødigt er schiepperne i ligemaade skulle forandris, at Kiøbenhaffns borgere och indbyggere, ingen vndertagit, derforre skulle were fortencht at lade her paa Kiøbenhaffns raadhuus opbære alle deris hele och halffue schiepper, saa och schieppefierdinger och ottinger, som herindtil haffuer werit brugt til korn, salt, humle eller andit at maale med, och huer hereffter at bruge de nye schepper och maal, som igien forordnit ere och med bemelte thøndemaal offuereens kommer, saa frembt icke skall giøris randsagning dereffter i deris huuse, och hoes huem slige gamle schiepper daa befindes, de derfor icke wil straffis och stande thill rette, som de der høgbemelte Kong. Maytt. mandat och forordning icke achte eller effterkomme wille.

Afskrift i Raadstuearkivet.

II s.515

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons sep 24 18:59:50 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top