eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.605

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 512-513
Nummer: 605


<-Forrige . Indhold . Næste->

605.

18 Maj 1602.

Hans Køning beskikkes til Urtegaardsmand ved Kongens Haver.

Wij Christiann thend fierde giøre alle witterligtt, at wii nu haffue bestillet och anthaget denne breffuiisser Hans Kønning vdj wor thienniste for en vrthergaardtzmannd at schulle lade sig bruge vdj begge haffuernne herfor wort slot Kiøpnehaffn, och skall hand were forpligt at holde forskrefne haffuer her for slotted, saauell som thend paa Holmen liggendis, wid heffd och magt. Dog naar noget sønderligt arbeidt forefalder enthen med plancker at sette, eller och kullhaffuer at luge och for skarnn rehne att holde eller i andre maader, skall hannom paa saa lang thiid thilforordnis andre folck, som hannom forskrefne arbeid kunde thilhielpe at fuldkomme, efftersom sed-

II s.512

uanligt hafuer weret och thill des skeed ehr. Och ellers vdj alle maade wiide och ramme wort gafnn och bedste, som thedt sig bør. For saadan hans vnderdanigst flitige thienniste hafue wii naadigst beuilget hannom aarligen, saa lenge oss befaller hannom at hafue vdj wor thienniste och bestilling, dette effterskrefne thill besolding och pension paa sig och en dreng: 50 daller, thill kleder paa sig sielf andenn om aaret ij seduanlige hof kledninger, xij alne engelst, xij alne serdug, xij alne fordug, xij alne bolthe lerredt, och thill hans vnderholding effterskrefne genandt: rug iij pund, malt iij punnd, humle xij schieper, smør ij fiering, sild ij thønner, bergefisch iij woger, griin j thønne, erther j thønne, groffsalt j thøne, oxekrop j, lefuendis oxe j, suin iij, lamb iiij, och skall forskrefne hans pension och besolding, fethallie och aars kledning begønde och ahngaa thill fastelafuen sidst forleden i neruerendis aar, och siiden aar fra aar fremdellis forfølgis, saa lenge hand ehr i samme thienniste, och ad gratiam, huilchen forskrefne pension, besolding, fæthallie och aarsskledning hannom aarligen af wor proviant skrifuer her for wor slot Kiøpnehafn skall gifuis och fornøigis. Bedendis och biudendis etc. Haffniæ 18 maij anno 1602.

Sæl. Registre XIV. 374.

II s.513

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 22 20:02:45 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top