eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.593

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 500-501
Nummer: 593


<-Forrige . Indhold . Næste->

593.

25 Avg. 1599.

Skøde paa en Gaard paa Vestergade.

Wij Christiann etc. giørre alle vitterligt, att wij aff woer synderlig gunst och naade haufue vndt och giffuet och nu medt thette woertt obne breff wnde och giffue os elskelige Christen Hammer, woer rentheskriffuer, och hanns høstrue Anne Morthenstatter och begge thieris liffsarffuinger woer gaardt liggendis her wdj woer kiøpsted Kiøpnehaufnn i woer Frue sogenn paa Vestergaade emod Gamell thorffue, østenn nest op thiill hans egen gaardt, hand nu sielff i boer. Huilcken forskrefne gaardt hannd och hans høstrue Anne Morthensdatter och begge thieris liffs arffuinger medt sin lengelse och bredelse skulle haffue, nyde, bruge och beholde for arffuelig och euindelig

II s.500

egenndom lige saa frijt, som andre borger og indbyggere nyder, brugger och haffuer thieris gaarde her sammestedtz, och skall forskrefne Christenn Hammer medt første leylighedt vere plichtig att opbygge samme gaardt och grundt medt guod kiøpstedtz bygning; men ther som forskrefne Christenn Hammer och hans høstrue Anne Morthensdatter døer och affgaaer vdenn liiffs arffuinger, tha skulle thierris arfuinger verre plichtige att giffue os ijct daller for samme gaardtz grundt och bygning och icke mere eller ther offuer wijdere besuerris. Thi forbiude wij woere fougitter, embitzmendt och alle andre forskrefne Christenn Hammer, hans hustru Anne Morthensdatter och begge thieris liffsarffuinger paa forskrefne gaardt och eigenndomb, effther som forskreffuit staar, att hindre eller vdj nogenn maade forfang att giøre, wnder voer hylliste och, naade etc. Actum Haffniæ thennd 25 augustij anno 1599.

Sæl. Registre XIV. 220.

II s.501

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 22 19:53:45 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top