eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.592

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 500
Nummer: 592


<-Forrige . Indhold . Næste->

592.

20 Juli 1599.

Johan von Deventer faar Pas til Østersøen.

Wij Christian etc. giøre alle witterligt, att effthersom os elskelige Johann vonn Deuenter, borger wdj woer kiøpsted Kiøpnehaufn, achter nu sielf med sitt skib och innehaffuendis guodtz att begiffue sig wdj Østersøen thill Reuell eller andenstedtz, huor winden hannom will føie och hans leiglighedt sig best begiffue kand, och ther handle och foruandle huis godtz och ware, hand medfører, och sig igienn thilforhandle huis wahre, ther er at bekomme, och ther medt frembdielis att søge sitt gaufn och bedste, huor hannom best siunnis, thi bede wij wenligen wore kiere wenner, naboer och foruandter och strengeligen biude wore fougitter, embitzmend och alle andre wore eigne vndersotter, som hand paa samme reigse hender for att komme, att the hannom vbehindrett med forskrefne skib och guodtz lader passere, ei giørendis hannom ther paa nogen forhindring, och ther som hand aff storme och w-ueder indtrengis wdj nogen eders haffner, I tha for billig bethallning vndsetter hannom medt folck, fethalie, ancker, thoug och huis andett hand behøffuer och hand eder om thilsigendis worder. Thett wille wij medt forbemelde wore kiere wenner, naboer och foruandter wdj slig eller andre maader igien forskylde och bekiende och aff woris egne vndersotter thet saa alffuorligenn hafft hafue etc. Haffniæ 20 julij anno 1599.

Sæl. Registre XIV. 215.

II s.500

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 22 19:52:42 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top