eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.581

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 492
Nummer: 581


<-Forrige . Indhold . Næste->

581.

18 Jan. 1597.

Peder Sterke fritages for Skat.

Christianus 4 giøre alle witterligt, effter att os elskelige Peder Sterck, wor trometter, er nu naadigst affthackett aff vor dauglige hoffthienniste och wnderdanigst haffuer ladett giffue os thillkiende, huorledis handt er thilsindtz att boesette sig wdj wor kiøpsted Kiøpenhaffn, vnderdanigst begierendis, att wij for hans lange throe thieniste naadigst ville beuilge hannom der sammestedtz att mue werre och bliffue quit, frij och forskonnitt for ald borgerlig och byes thynge och besuering, tha haffue wij aff wor synderlig gunst och naade vndt, beuilgitt och thilladt och nu medt dette wortt obne breff vnde, beuilge och thillade, att forskrefne Peder Stercke maa boesette sig wdj forskrefne wor kiøpsted KiøpenhafFn och ther sammestedtz were och bliffue quitt, frij och forskonnit for skatt, holdt, wacht och alle andre kongelige eller borgerlige och byes thynge och besuering, thiill saa lenge wij anderledis der om thill sigendis worder. Thi forbiude wij alle, ehuo som helst de ere eller werre kunde, seerdelis borgemestere och raadmend wdj forskrefne wor kiøpsted Kiøpenhaffn, forskrefne Peder Stercke her emodt med nogen kongelig eller borgerlige och byes thønge och besuering, epther som forskreffuit staar, att besuerge eller wdj nogre maade forfang att giøre, vnder wor hylleste och naade. Actum Koldinghus thend 18 januarij anno 1597.

Sæl. Registre XIV. 40-41.

II s.492

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 22 19:44:29 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top