eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.580

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 488-491
Nummer: 580


<-Forrige . Indhold . Næste->

580.

1596(?) 1496(?).

Slagternes Skraa.

Dette er kiødmangernis skraa, endrecht och skichellse, som de haffue paa deris embede i Kiøbenhafn, huilche dennem giffuit er af høybaarne herre och førster, konger och rigens raad aff Dannemarch med borgemester och raads villie och samtøche i Kiøbenhafn.

II s.488

1. Først och fremdeelis huo kiøbmanger vill worde i Kiøbenhafn, hand skall vere echte och ret, saa at hand maa staa i loug och tough med huer dannemand och skall hand haffue breff och bewisning, huorledis hand er deden kommen som hand tient haffuer och kommen er.

2. Item skall hand boe i Kiødmanger gaden i den gaard, som kiødmangere haffuer før i boed.

3. Och skall der ey flere embeder brugis i nogen gaard de dennem (i.e.: end) it och ey flere windue kiød fall foruden it i huer gaard.

4. Och skall hand haffue en v-berøctet dannequinde till hustrue.

5. Item naar hand ganger i embedet skall hand suerre eed med opragte fingre och bede sig saa Gud till hielp och alle helgen, hand skall vere det embede huld och tro och aldrig emod, och giøre sine medbrødre den deell, som hand haffue will och ey andet.

6. Item siden skall hand giøre kost med tho tønder wismer øll eller iiij tønder dansk øll, och der till salt mad med fire ferske retter.

Och der till skall hand giffue j bismer pund wox ud och j lødig march i embedet, førend hand haffuer nogit kiød fall. Formaa hand iche saa at giøre, da skall hand sette god wissen der fore i embedet, som oldermanden och alle brødre nøyes med, och giffue huert aar j tønde dansk øll i embedet, saa lenge hand haffuer kost giort.

7. Item bør oldermanden at sette stefne saa tit som behoff giøris och skiche wiide och wilkor om slet och om lambeslett.

8. Huo iche till steffne kommer, naar tilsigis, bøde j fierding øll for huer tid, wden hand er i louglig forfald.

9. Item huo som anderledis slaar nød end at embedet haffuer wedtaget, bøde en tønde øll for huert och ij march vox, som hand slaar til v-rette.

10. Item skall ingen raabe fra en andens vindue, viide j tønde och j Mk. vox, eller af gaden.

11. Item skall och ingen selge selff dødt kiød ved sit embede.

12. Item skall och to staldbrødre vere till sammen och sletten skall gange rett om.

13. Item skall ingen giøre den anden forkiøb paa gaden eller ved stranden, vide j tønde øll och j Mk. vox.

14. Item skall ingen kiøbe mere end it lamb af nogen vogn tilsammen, om der er nogen flere af embedet hos der kiøbe vill, vide j tønde øll och en march vox.

15. Item skall och ingen kiøbe mere aff drefte fee end it par øxen till sit embede och it deger lamb, vden det gielder for alt

II s.489

embedet, saa fremt embedet vill were i det kiøb, vide j tønde øll och 3 Mk. vox.

16. Item bryder oldermanden, da skall hand bøde dobbelt.

17. Item den som kommer sist i embedet skall gange embeds erinde, naar hannem till sigis, saa lenge en anden kommer.

18. Item huo som giør oldermanden v-liud i laugshuus eller paa stefne, bøde der for j tønde øll och 3 Mk. vox.

19. Item huo som løber vred aff stefne och will ey liude oldermanden och medbrødre, were embedet ey nermere end alle brøderne will och luche hans winduer till, saa lenge till hand giør laugs rett och stefne er holden der efter.

20. Item will hand iche søge stefne och kierer embedet for fogeden eller for borgemestere, før stefnen er holden, hafue forbrut sit embede.

21. Item vorder nogen leed af sin gaard och haffuer hand giort sin embede rett och boer hand uden embedet och ey slagter embedet imod, fanger hand gaard igien i embedet, niude sit embede igien siden som før, dog skall hand spørge oldermanden ad och alle brøderne, førend hand hafuer noget fall.

22. Item far nogen af embedet med fos eller worder embedet forbudet for w-liudelse, och vill hand der ind igien, vinde embedet paa nye och sette gode vissen for sig, at hand skall ey mere saa giøre.

23. Item bander nogen den anden eller kalder øgenaffn, bøde der for j tønde øll och ij Mk. vox.

24. Item taler nogen paa den andens ære eller liff och kand det ey bewise, rømme embedet och blifue self saadan en mand, som hand wilde giøre den anden till.

25. Item maa mand skellige giester biude i laugshuus, dog spørge oldermanden ad før; bryder nogen giest, da skall den bøde, som indbød.

26. Item skall ingen brødre eller søstre haffue flere hion i laugshuus end en suend och en møe, deris børn vndertagen.

27. Item huo som spilder laugs øll eller kaster tønden om førend øllet er vde, bøde j tønde øll der fore.

28. Item huo der lenge sidder lenger end laugsøllet er ude och oldermanden hiem gangen er, mod hosbondens eller hustruens villie, bøde j tønde øll der fore.

29. Item døer nogen af dette embede, da skulle alle brødre och søstre følge den døde till graffue och ofre om tillsigis.

II s.490

30. Item leyer nogen mand en suend fra den anden, førend hans steffne dag er ude, bøde der fore en tønde øll och 3 Mk. vox.

31. Item ganger nogen suend af sin tieniste før hans stefne dag och hand haffuer giort regenskab, bøde j tønde øll och iij Mk. vox.

32. Item huo sig leyer en suend, hand skall haffue to brødre till widne, huorledis hand hannem leyer, och ey lenger leye hannem end till alle helgendag.

33. Item kierer nogen, om nogen kiøber och iche betaler, da maa oldermanden løche hans windue til saa lenge hans kiøb betalt er.

34. Item den samme ret er och om nogen den anden skyldig er i embedet och ey betale vill.

35. Item huilche slagter suenne sig forbryder i nogen maader, stande samme ret som brødre och søstre liude.

36. Item skall ingen kiødmangere to eller tre stande paa gaden med fersk marsuin flesk, vden det gielder alt embedet paa, vid deris embede.

37. Item skall ingen to eller tre forbinde sig imod embedet mod de andre, ved samme ret.

38. Item bryder nogen af vort embede imod borgere och raads bud, huad de legge om kiøb vden renderne och porterne, bøde der for j tønde øll, den anden brøde det først, saa vi nødis da till at kiøbe som andre(?).

39. Item maa alle sager rettis och aftalis j laugshuus med os self, vden der er konningens sag udi eller byens sag.

40. Item huo som faar embeds erinde paa lauget at kiøbe noget till embeds behof, det skall holdis ham vden sin skade, och skall hand ey forsette det kiøb anderledis end hand det self kiøbt haffuer, widt sit embede.

41. Item døer nogen broder, da skall hans hustrue niude det aar och dag, vill hun lenger holde embedet, haffue it halff embede och ey mere, vden alle brøderne vill hinde det unde.

42. Huo som oldermanden bander eller ilde tilltall, hand bøde j tønde tydsk øll, 4 Mk. vox.

43. Huilchen broder, som kierer sin broder for borgemester och raad, førend for sin oldermand, hand bøde j tønde tydsk øll och 4 Mk. vox.

Indført i Resens Afskrifter af Lavsskraaer S. 1088-95. Er ikke dateret, men Resen har ovenover sat 1596; det ses dog let, at Skraaen er ældre end Reformationen.

II s.491

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 22 19:43:43 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top