eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.577

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 487
Nummer: 577


<-Forrige . Indhold . Næste->

577.

3 Avg. 1596.

Privilegium for Slagterne at købe hos Bønderne.

Wor ganske wenlig helsen altid forsent med Gud allermechtigste, kiere Arildt Huitfelt, betacher wi eder wenligen for all bewiste gode, huilchet at forskylde wi altid findis willige. Kiere Arildt Huitfelt, gifuer wi eder venligen at wide, at meenige slagtere her udi byen hafue dennem beklaget, at huor de udsende deris tienere her udi landet at kiøbe slagter queg till byens nødtørfft och leylighed, skulde de hos bønderne intet slagter queg kunde bekomme till kiøbs aff den aarsag, at bønderne forregifuer at en huer lensmand udi sit lehn det dennem høyligen skall hafue forbiudet, noget af deris queg at afhende under deris faldsmaall, da efterdi wi os formode intet sligt af eder skulde were forordnet udi eders lehn imod recessens liudelse, det och endeligen vill fornøden were, at slagterboderne her udi byen udi denne tid besynderligen nu holdis wed magt och lige, bede wi eder wenligen, at naar forskrefne slagter deris tienere aferdiger udi eder lehn at kiøbe slagterqueg, i da widt eders fogeder wille were dennem beforderlig, at de hos bønderne for tilbørlige betalning maa det till kiøbs bekomme och iche tilstede, at slig kiøb och handell, emod recessen, skall formennis. Kiere Arildt, huis ether kiert er, giøre wi for wore person altid gierne, befalendis eder Gud. Af Kiøbenhafn thend 3 dag augustj anno 1596.

Christopher Walchendorp,
egen haand.
Christian Friis,
egen haand.
Steen Brahe,
egen haand.
Mandrup Pasberg,
egen haand.

Indført i Resens Afskrifter af Lavsskraaer S. 1096-97. Et lignende Brev var udstædt til Johan Barnekov, Befalingsmand paa Roskildegaard.

II s.487

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 22 19:41:33 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top