eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.575

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 486
Nummer: 575


<-Forrige . Indhold . Næste->

575.

4 Avg. 1595.

Kongen giver 500 Daler til Frue Kirkes Spirs Forbedring.

Christianus 4 etc. giøre alle witterligt, att effther som os elskelige borgemester och raadmend her vdj wor kiøpsted Kiøpnehaffn haffuer vnderdanigst giffuet thilkiende, huorledis spiret paa wor Frue kirckethorn her sammestedtz skall were nogit bygfeldig, som med thet første will egien hielpis och forferdiges och kircken icke att were wid thend forraad och formue, att samme spir aff kirckenns egen indkomst kand egien bliffue forferdiget och ther fore vnderdanigst begierendis, wij naadigst wille komme thennom med nogit thil hielp, tha paa thet samme spir kand egien bliffue forferdigett och wij for widere theris offuerløb maa wehre forskonit, haffue wij aff wor synderlige gunst och naade vndt och giffuet och nu med thette wortt obne breff vnde och giffue forskrefne borgemester och raadmend her sammestedtz thill hielp thill forskrefne spirs forbedring och forferding fem hundrit gammell daller, huilcke the aff wort renthekammer her for wort slott Kiøpnehaffn skall giffuis och fornøiges, och huis widere bekostning ther vill opgaa skulle forskrefne borgemestere och raadt med kirckens forstandere thet lade bekoste, effther som the sielff thendt leilighed best kunde erachte. Bedendis och biudendis wor renthemester her sammestedtz, att naar ther om hos hannom giøris nogen anfordring, hand tha aff renthekammerit giffuer och fornøiger forskrefne borgemester och raadmend her samraestedtz forskrefne femhundrit daller, ei giørendis thennom ther paa nogen forfang eller forhindring wdj nogre maade etc. Giffnit Kiøpnehaffn thend 4 augustj aar 1595.

Sæl. Registre XIII. 403.

II s.486

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 22 19:40:02 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top