eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.571

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 481-482
Nummer: 571


<-Forrige . Indhold . Næste->

571.

30 Marts 1594.

Instrux for Tolderen.

Vij Christian etc. giøere alle vitterligt, att vij nu hauffue tillforordtnet och thilbethroet os elskelige Gregers Bang, borger her vdi vor kiøebstedt Kiøebenhauffn, att skulle verre vor tolder och sisemester her sammestedtz och paa voere vegne att annamme och oppebere huis toldt och anden rettighedt, som os och kronnen kandt tillkomme aff huis skibe, som her for byen lossis och laadis, och aff huis guodtz, som her for byen entten indt eller vdt aff rigit indteller vdtskibes och føeris, saa vell som och alt huis zise aff Rostocker øell och anden fremmede drick her sammestedtz bliffuer indtføert, doch hermet vcasserit huis frihet paa vin zisen, som vij naadigst ad gratiam hauffue vndt och beuilgit borgemestere och raadtmendt her vdi byen for dieris vmage att maa bekomme och laade oppebere. Sammeledis och thendt stoere och lille toldt aff huis øxen och anden fæmon her for byen aff rigit vdtskibis, och ellens vdi alle andre och merre maade kandt bliffue annanimit och oppeborit effter gammell vis och sedtuanne, och andre toldere her sammestedtz nest for hannum och paa voere vegne gioert och till regenskaff føert hauffue. Huoerforre handt och aarligen skall giøere vor renttemester paa voere vegne guodt och niøegachtig rede och regenskaff, och huis forskrefne vor renttemester hannum paa voere vegne befallendis vorder entten mett vaare till vor handell och kiøebmenskaff paa voere lande Islandt, Vespenøe och Ferøe att driffue och forhandle eller vdi andre maade till vor notturfft och vdtgifft skall handt sich aldellis hauffue effter at rette; och skall forskrefne hans regenskaff begynde och angaa fran nytt aars daug anno 1593 sist forleden, handt samme befalling och bestilling anthoeg och nest effter affgangne Michell von Kemnitz, och endis thill

II s.481

Philippi och Jacobj ther nest effter, och siden aarligen fran och till den daug samme sine regenskaber begynde och beschlutte, saa lenge hannum samme tolders bestilling paalaugdt och forthroet vorder. Skall handt och hauffue flittig indtsehende mett, att bommen vedt Tolboden huer afften thilbøerligen bliffuer mett laas och lyckellse foruaarit och thill schlaagen, att intedt guodtz om natte thide vfortholdet eller vforsiset bliffuer indt eller vdt føertt, och therudtinden saa vell som j alle andre maade vide och ramme vort gauffn och beste som en erlig mandt och troe thienner bøer att giøere, och for schlig hands troe och villig thieniste hauffue vij naadigst beuilgit hannum paa sich sielff aarligen at maa bekomme emeden och all den stundt handt vdj samme bestilling er och bliffuer jct daller till løen och denne effterskrefne genant: aff fætallie till sin vnderholding, som er iij pundt rug, iiij pundt biug, xxiiij skepper humble, j tønde smøer, ij øxne, iiij fedde suin, x faar, x gies, j tønde erter och j tønde biuggryn. Sammeledis skall handt aarligen hauffue vnderholding till maadt och øell huoes rentteskriffuerne her paa vort slot Kiøepnehauffn paa en skriffuerdreng, som handt huoes sich paa Tolboden skall brugge, saa och sedtuanlig hoffkledtning paa sich sielff anden och xij daller till løen paa forskrefne skriffuerdreng. Therthill met skall forskrefne Gregers Bang verre frij for all kongellig och byes thynge, paaleg och besuering, doch met saadan bescheedt, att handt ingen forprang paa nogen deell skall brugge eller giøere borgerne her sammestedtz thill hinder eller skaade vdi nogre maade, hans borgellig nering och biering her met som en anden byes borgere vforkrencket. Huilcken forskrefne besolding, kledtning och genant forskrefne vor renttemester, thendt som nu er eller her effter kommendis vorder, skall forordtne och bestille hannum aarligen effter som forskreffuit staar, att maa bliffue giffuit och forniøegit och ingen hinder eller forfang ther paa giøere hannum vdi nogen maade. Giffuit Haffniæ 30 martij anno 94.

Sæl. Registre XIII. 359-60.

II s.482

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 1 19:16:10 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top