eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.569

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 480
Nummer: 569


<-Forrige . Indhold . Næste->

569.

6 Juli 1593.

Privilegium for Tydskølsførerne.

Wi effterskreffne Rasmus Joensen, borgere udi Kiøbenhaffn, tydstøllsfører, oldermanden Lauridtz Offuerskierer, Niels Randers, stoels broder samme steds, kiendis oeg giør alle witterligt met dette vort obue bref, at eftersom Kong. May., voris allernaadigste prindtz, med Dannemarchis rigis regierende raad naadigst hafuer bebreffuet borgemester oc raadmend her i Kiøbenhafn for deris embeds tieniste och vmage at maa lade oppebere af huer tønde Rostocher øll hid till byen føris oc vdskibis 4 Sk. danske, och effter thi forskrefne 4 Sk. befalder os i nogen maader paa samme tydstølls handell besuerlig, haffue wi med forskrefne borgemester och raadmend her om saaledis wenligen forhandlet, at de halffparten samme iiij Sk. indkomst hafue afstaaet, med saadan forbehold och wilckor, at vi skulde till gode rede och fulde nøye forskafe dennem till deris zisebot den anden halffue part, som er 2 Sk. af huer tønde Rostocher øll hid til Kiøbenhafns by blifuer skibet, oc aldeelis ingen fri sedell, huerchen for Kong. May., adelen eller andre, ehuo de vere kand, till deris ziseboe at fremføre eller komme lade, men dennem forskrefne 2 Sk. af huer tønde øll fri och vdi alle maader uforkrenchet, som foreskrefuet staar, at forskafe, huilchet wi samtligen hafue lofuit och tillsagt oc nu med dette vort obne bref lofue och tillsige fast oc v-brødeligen altid at holde och efterkomme. Till vidnisbiurd hafue wi trøgt woris zigneter her neden fore. Gifuij i Kiøbenhafn den 6 julij 1593.

Indført i Resens Afskrifter af Lavsskraaer S. 1379-80.

II s.480

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 1 19:14:39 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top