eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.568

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 476-480
Nummer: 568


<-Forrige . Indhold . Næste->

568.

23 April 1593.

Tydskølsførernes Skraa.

Aar 1593 hafde tøstølsfører denne skraa och breff, dennem frataget igien, fordi the iche holde dennem ret emod borgemester och raad met cisen.

Wi borgemester och raadmend vdi Kiøbenhafn giøre alle witterligt, at efftersom erlig mend vore medborgere, tydstøls fører her sammesteds, haffue for os beklaget, huorledis en part unge karle och andre, som huerchen holde kongelig eller byens tynge, indfalde udi deris næring, handle och wandle med tydstøll, holde obne kielder, udi huilchen sig undertiden stor letferdighed och v-ordentlig wesen, med nattedrich, dobell, horerie, slagsmaall oc anden Guds fortørnelse tilldrager, thesligeste anden v-skichelighed med tydst øll at føre, forskrefne vore medborgere till skade och afbrech, sig begiffuer, oc paa, det saadant maatte afskafis oc med samme tødstølls handell des bedre och ordentliger kand forholdes, hafue de af os begieret, wi dennem

II s.476

en laugsordning oc skraa meddelle och bevilge wille, huorfor wi saadan leylighed med dennem hafuer offuerweyet oc paa voris naadigste herres och konges naadigste behag for gafnligt anseet, vndt, bevilget och samtøcht forskrefne tydstølls fører at maa och skulde bruge och beholde efterfølgende artichler och laugs ret.

1. Først skall tydstøllsfører hafue en oldermand och toe stoelsbrødre, som vduelgis skall aff menige laugsbrødre, och en bijsiddere af raadet, som skall tale och vide laugsens beste, nøtte oc bistandighed vdi huis maade behof giøris, och naar oldermanden vdkeises skall borgemester oc raad tage en af dennem vdkeist er, huilchen borgemester och raad tyches nytteligst at vere.

2. Huilchen efter denne dag begierer tydstøllsførers laug skall vere en soren skatteborgere oc en erlig v-berøgtet mand eller suend, oc skall gifue en gylden i lauget efter recessen, och efter hand da for fuld broder annammet er i lauget, skall hand giffue fire dlr. i lauget till laugsens forbedring, oc dennem i lauget er blifue skrøbelig, gamle och forarmede till hielp oc trøst, at hielpe dennem i jorde med, naar Gud kalder dennem, och skall ingen ydermere besuergis med indgangs pendinge eller kost.

3. Den som sidst blifuer broder i lauget skall blifue laugsens tienere, som de andre brødre tillsige, saa vit brøderne forsamles skall.

4. Item naar saa till drager, at her kommer nogen skuder med øll ind till byen oc ingen kiøbmend vdi tydstøllsførers laug det till Rostoch kiøbt och der fra hid offuer skichet haffuer, da skall ingen broder eller tystøllsfører maa fordriste sig till at kiøbe der noget af, vden med oldermandens och menige laugsbrødres vilge och samtøche, och maa brøderne vere lige gode i samme fremmedes øll at kiøbe, och skall ingen fremmet, som met tydst øll hidkommer, selge det vdi tønde tall, mens udi heele och halfue lester.

5. Fordrister nogen aff laugsbrøderne sig till med modtvillighed eller saa udi andre maader at kiøbe med nogen fremmet, som med øll hid kommer,imod alle laugsbrødernis vilge och samtøche, eller udi andre maader er gienstridig, da skall hand iche vere lauget nermere end som bijsidderen med oldermanden och brøderne hannem det vnde och samtøche ville.

6. Dersom her kommer nogen fremmet hid till byen med øll at vilde selge och tydstøllsførere iche kunde forliges med dennom om kiøbet oc de legge det ind udi en kielder, da skall ingen dragere eller nogen mand der efter vnderstaa sig at borttage eller vdbere det till nogen kroe eller kieldere, vden alleniste till borgerne udi beele och halfue lester, som foreskrefuit staar.

II s.477

7. Begifuer det sig, at menige laugsbrødre kiøbe en skude øll tillsammens oc iche bytter dem strax, men ligger det udi en kielder, da skall huer aff brøderne, som der af will nogen fortieniste hafue, vere pligtig at giøre det udi penge.

8. Skall ingen tydstøllsfører kiøbe noget øll af den fremmede som hid kommer, førend de hafuer det ansagt paa Kong. May. toldboe oc borgemester och raads zise boe, vnder den peen oc straff, Kong. May. breff medfører.

9. Huo som iche er udi tydstøllsfører laugett maa intet øll vdselge udi tønde tall, men alleniste udi potte tall i sit huus, vden det saa skeer, at nogen aff borgerne enten kiøber nogit øll till Rostoch eller her udi byen, eller oegsaa bytter det till sig for nogen ware, och skall ingen vnge karle, som vden lauget er, tillstedis at holde oben kieldere och vdtappe tystøll, eller at kiøbe och selge med nogen som kand vere emod laugs skraa.

10. Item ingen tydstøllsfører maa fylde sit tystøll med danskøll, och der udofuer gifue j skilling bedre kiøb end en anden, huo saadant befindis at giøre, bøde efter bisiddernis, oldermandens och menige brødres tøche.

11. Ingen draffuer eller vognmand maa tilstedis at bere eller age noget tydst øll fra de fremmede skuder heden udi byen eller udi kielderne, vden saa er at nogen af brøderne till sit egit behof det udi heele och halfue lester kiøbt haffuer, och om saa skeer, dragerne bere laugs brødernis i anden laugsbroders kielder, och det skeer af wanvare eller och af vilge, da maa den sag rettis under brøderne self, huilche denne sag saaledes hendis.

12. Adell steffne skall vere to gange om aaret, da skall udgiffuis till de fattige aff huer broder iiij Sk. oc skall mand ofuerveye laugsens nøttighed, och huilchen broder som da iche kommer till stefne, bøde 1 Mk., vden hand hafuer skellig och loulig forfall.

13. Brøderne skall och samlis till stefne, naar øllet vdi Tydstland opstiger eller afslaaer, oc daa maa brøderne med bisidderens eller oldermandens samtøche sette der paa it billigt kiøb, efftersom leyligheden tillsiger.

14. Och paa det at med hues øll hidføres till byen maa holdes des bedre skich och ordning, at det kand vere got for sit kiøb, skall tillforordnes af borgemester och raad tuende mend at prøffue och smage huis øll hid til byen føres och opskibes och føres paa andre steder.

15. Huilchen broder som ofuerløber oldermanden, stolsbroder eller skriffueren till stefne eller anden sammenkomst, eller om de ere

II s.478

skichede udi laugsens erinde, bøde huer gang det skeer till lauget j dlr., till de fattige 1 Mk., konningen och staden huer saa megit.

16. Huilchen broder som løgter hin anden udi laugsens sammenkomst, bøde i lauget j Mk. och till de fattige 1 Mk., taler de och huer andre de ord till, som er anrørendes hæder eller ære, da bøde till lauget 4 Mk. och till de fattige 1 Mk., kongen oc byen huer saa megit.

17. Slaaer nogen hin anden pust, nefuehug eller drager hannem udi haaret, bøde efter privilegierne, men blifuer nogen saar, da stander hans sag udi borgemester, raad och konningens fogedtz tyche.

18. Huilchen broder som kommer i nogen brøde och vill den iche aflegge efter som hand er falden for, och till den tied hannem forlagt er, meden gaar offuerhørig, den samme vere lauget ey nermere end alle brøderne wille.

19. Huilchen laugsbroder den anden klager for fogeden, førend hand hannem klaget haffuer for bisidderen och oldermanden, den skall bøde till lauget ij Mk., konningen och byen huer saa megit.

20. Anklagis nogen broder for bewislig gield, hannem skall leggis lagdag fore at betale, giør hand det iche, bøde iiij Mk. i lauget och j Mk. i bøssen, och end da tillholdes vden wiidere offuerhørellse at betale och fyldest giøre.

21. Huilchen laugsbroder eller søster Gud heden kalder af denne werden, och oldermanden lader tilsige laugsbrøderne at følge den till sit leyersted, blifuer nogen forsømmelig och iche kommer till den time tillsagt er, bøde ij Sk., blifuer hand aldeelis borte vden loulig forfall, bøde till lauget ij Mk. och i bøssen j Mk., och skall oldermanden med stolsbrøderne haffue magt at vdwelge och tillsige huilche brødre liget skall bere till leyerstedet; huo trodtzeligen her imod siger, bøde x Mk.

22. Huilchen dannequinde Gud fra kalder hosbonden maa vdi hendis enche sæde bruge hendis næring, lige som hendis hosbonde giorde, then stund hun skicher sig erlig och vell.

23. Ingen tydstøllsfører skall understaa sig at giffue nogen Werneminder eller andre fremmede skuder fragt, all den stund de kunde bekomme nogre danske skuder at fragte efter deris øll eller andet godtz; huo her imod giør bøde første gang half saa megit hand gifuer till fragt.

24. Brødre som ere udi tydstøllførers laug skall ingen kiøbmandskab were forbøden mere end som andre borgere her i Kiøbenhafn, som iche ere vnder nogen anden laugs skraa.

II s.479

25. Item alt huis sagefall och bøder, som udi forskrefne tystøllførers laug falde kand, skall deelis udi trei parter, till kongen, byen oc laugett.

Effter huilche forskrefne artichler oc laugsrett forskrefne tydstøllfører efter denne dag dennem skulde hafue at forholde, efftersom de och selff wedtaget haffuer w-røgeligen at vilde effterkomme, dog ville vi borgemester och raad os och voris effterkommere os forbeholdet haffue forskrefne skraa, laugsrett och artichler udi fremtiden effter tidsens leylighed at forandre, formindske och formere, efter som gaffnligst och nøtteligst vere kand. Till widnisbiurd haffue wi med wilge och widskab ladet trøche woris stads secret her neden fore. Giffuit och skreffuit udi Kiøbenhafn den 23 aprilis aar efter Guds biurd md halfemtesindstiuge oc tre.

Indført i Resens Afskrifter af Lavsskraaer S. 1372-79.

II s.480

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 1 19:14:12 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top