eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.567

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 476
Nummer: 567


<-Forrige . Indhold . Næste->

567.

11 Feb. 1593.

Hofpræsten faar Huslejehjælp.

Vij Christian etc. giøere alle vitterligt, effter att os elskelige mester Anders Bendtsen, vor hoffprediger, thidt och offte besuerger att skulle føelge os, naar vij thagge vor reigse hidt till vort slott Kiøepnehauffn och handt sich vnderthanigst beklaager iche att hauffue nogit beleigligt herberge eller vonning, som handt kunde verre for sich siellff effter hans leiglighedt att verre thillstedde och paauaare, naar behouff giøeris, thaa hauffue vij aff vor synderlig gunst och naade vndt och beuilgedt och nu met dette vort obne breff vnde och beuilge aarligen her effter att ville laade giffue forskrefne mester Anders Bendtzen 30 daller thill att leige och forskaffe sich sielff huus och bequeme losementte forre, thill saa lenge handt vdi andre maade her sammestedtz bliffuer forsørget, eller thill saa lenge vij anderledis therom laade tillsigge, huilcke forskrefne 30 daller hannum och aarligen thill rette thide skall giffuis och forniøeges aff vor renttemester paa vort renttecammer her for vort slott Kiøepnehauffn. Och skall denne forskrefne benaading angaa fran sanctj Michells daug sist forleden och end thill samme aars daug først kommendis och siden saaledis forføelgis, emeden vij hannum samme benaading vnde ville. Thi bede vij och biude vor renttemester etc. Actum Haffniæ 11 februarij anno 1593.

Sæl. Registre XIII. 311.

II s.476

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre aug 29 21:31:54 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top