eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.566

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 475
Nummer: 566


<-Forrige . Indhold . Næste->

566.

30 Jan. 1593.

De der lægge Vandrender til deres Gaarde skulle yde en aarlig Afgift.

Vij Christian etc. giøere alle vitterligt, effter att os elskelige borgemestere och raadtmendt her vdj vor kiøepstedt Kiøepnehauffn paa meenige byes vegne hauffue vntherdanigst laadet giffue os tillkiende, huoerledis mange voere vndersotter, saa vell af addell som borgere, som hauffue egne huuse och gaarde her sammestedtz, skulle en partt allerede hauffue laadet føere render fran posten her sammestedtz vdj thieris garde, en partt thennum och her effter skulle ville sich vnderstaa att laade førre och leigde render aff posten indt vdi thieris garde, och iche hauffuer giffuit eller achter att giffue nogit therfore till byen att holde samme post vedt ligge och macht met, vntherdanigst begierendis, att effterdj forskrefne post met byens stoere bekostning och besuering ehr føert och leigdt hiidt indt vdi byen och endtnu daugligen vedt macht holdes, vij thaa naadigst ville beuilge, att saa mange som entten allerede hauffue laadet føere render fran forskrefne post indt vdj thieris garde eller och her effter achte att ville laade thennum indtføere vdi thieris garde, matte therforre giffue noggit till byen till att holde forskrefne post vedt liige och macht met, mennige byen till gauffn och beste, thaa hauffue vij naadigst vndt och beuilgit och nu met thette vort obne breff vnde och beuilge, at saa mange voere vndersotter enten aff adell eller andre, som hauffue huuse och garde her sammestedtz och entten thillfoern hauffue laadt indtføere render aff posten vdj thieris garde eller och her effter achte thennum vdj thieris garde att indtføere, skulle giffue therforre till byen xx daller att holde forskrefne post vedt liige och macht met. Thi bede vij och biude alle ehuo the helst ere eller verre kunde saa vell voere vndersotter aff adell som borgere, som hauffue eller och her effter kunde bekomme nogen huuse eller garde her vdj byen och enthen allerede hauffue laadet indtføere render aff posten vdj thieris garde eller och her effter achte samme render att ville laade indtføere vdj thieris garde, the skulle verre forthencht vdj att giffue och forniøge borgemestere och raadtmendt paa mennige byens vegne her sammestedtz forskrefne xx daller. Forbiudendis voere fougitter, embitzmendt och alle andre forskrefne borgemestere och raadtmendt paa mennige byens vegne paa forskrefne xx daller for forskrefne render, efftersom forskreffuit staar, at annamme och oppebere att hindre eller vdi nogen maade forfang att giøere, vnder vor hylleste och naade. Actum Haffniæ 30 januarij anno etc. 1593.

Sæl. Registre XIII. 308.

II s.475

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre aug 29 21:31:09 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top