eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.556

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 459-460
Nummer: 556


<-Forrige . Indhold . Næste->

556.

27 Juli 1591.

Der bevilges Borgemestere och Raad, med de 200 Daler de hidtil have haft, ialt 400 Daler af Øresunds Told og Accise af Vin og Øl, dog maa den ikke tages af Kongen og Adelen.

Wij Christian den fierde osv, giøre alle witterligt, att efthersom os elskelige borgemestere och raadmend ther vdj wor kiøbsted Kiøpnehauffn haffuer vnderdanigst giffuit thilkiende den store besuering och wmag the lide vdj same theris bestilling, saa well som huis skade och forsømelse the ellers paa theris nhering och biering aarligen haffue och thilføges, och thennem jngen wisse renthe eller indkompst paa theris embitzs och besuerings wegne skall were thillagt, vnderdanigst therforre begerendis at motte for same theris wmagh och thieniste nogre maade betenckis. Tha haffue wi aff wor synderlig gunst och naade vndt och beuilget, och nu met thette wort obne breff vnde och bewilge, att forskreffne borgemester och raadmend ther samestedts maa aarligen bekomme och lade oppebere aff tholden her for wortt slott Kroneborgh tho hundredt gamble daller thill the tho hundret, thenum aff wor kiere her fader salig och høgloffligh ehukommelse thilforne naadigst bewillget er, huilche forschreffne ijct daller thennum aarligen aff tholderen ther samestedts thiil the andre, som forskreffuit staar, skall giffuis och fornøyes. Thisligeste haffue wij och naadigst vndt och thilladt, at forschrefne borgemestere och radmend vdi forschreffne wor kiøpsted Kiøpnehaffn mue her epter bekomme och lade oppebere thil achcise aff huer ame win, som indføris, opskiibes och selges ther vdj byen, thoe march danske, saa well aff huis win, som vdj thette nerwerendes aar er bleffuen opskiibet ther for byen och lagt vdj kielderen, som ellers huis her epther bliffuer opskiibet. Sameledis aff huer tønde tydst øll, som krogerske eller andre selger och vdtappe ther vdj byen vdj kander eller potter thall, maa the bekomme och lade oppebere tho skilling lybsk och thendt haffue, niude, bruge och beholde thill saa lenge wij anderledis therom thilsigendis worder. Dog skall thermet icke were mehent huis win eller øll thil wor egen nøttorfft behøffuis eller wore vndersotte aff adell her vdj riiget thennum thilforhandler, och skulle the, som thydstøll ther for byen lader indføre, angiffue theres øll vdj borgemester och raads boed och siden sielff aff krogerskerne anamme forskrefne ij Sk. lybsk och thennum therepter thill forskrefne borgemestere och raads forordnede at leffuere och offuerantworde. Thi bede wij och biude alle wore wndersotte vdj forskrefne wor kiøpstedt Kiøpnehauffn, som win sellge eller øll wdtappe, attj rette ether epther

II s.459

att giffue och fornøyge forskrefne borgemesttere och radmend thenne forschrefne achcise; saa frambt nogen befindis her wdinden falskeligen at handle, hand tha therforre icke will stande thill rette och straffis, som wid bør. Sameledis bedendis och biudendis wore thollere vdj forskrefne wor kiøpstedt Helsingøer, att the aarligen thill gode rede giffuer och fornøyger forschrefne borgemester och radmend forschrefne firehundret daller, ey giørendis thennum ther paa nogen forhindringh. Thi forbiude wi wore fougitter, embitzmend och alle andre forskrefne borgemestere och radmend vdj forschrefne wor kiøpstedtt Kiøpnehauffn her paa at hindre eller vdj nogre maade forfang ath giøre vnder vor hylliste och naade. Giffuit paa wort slott Kroneborch thend xxvij dag julij aar etc. mdxcj vnder wortt siignett.

Hogbemelde wor allernaadigste wdualde herre prindtz och konings thillforordnede regerings raadt

Niels Kaas,
egen hand.
Peder Munch,
egen handtt.
Jørgen Rosenkrantz,
egen hand.
Hack Wlstand,
egen handt.

Kongens Segl er paatrykt. Orig. paa Papir i Raadstuearkivet.

II s.460

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir aug 26 18:38:08 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top