eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.555

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 452-458
Nummer: 555


<-Forrige . Indhold . Næste->

555.

14 Juni 1591.

Sejlmagernes Skraa.

Vdj dette aar den 14 junij bleff udgiffuen seigleggernis skraa udi Kiøpnehafn, huilchen Niels Seigelleger Simonsen forhuerfuit hafuer, liuder som efterfølger.

Wi borgemester och raadmend her vdj Kiøpnehafn giøre witterligt, att zeigleggerne her samme steds paa nogen tid hafuer ofte weret hos os her paa wort raadhuus och beklaget, huorledis dennem af indvahnerne saa vellsom af udlendiske paa deris embede skeer stoer skade, menige søefarende agend [mend?] till afbrech paa skib, liff och godtz, af den aarsag di iche hafuer skraa, saa huer udi deris embede och handtverch skelligen kand vide sig efter at rette. War derfore begierendis, at wi paa Kong. May., vor allernaadigste herris weigne, for saadan aarsag dennem saa velsom thend menige søefarende mand till beste wille meddelle och bevilge efter voris stads privilegier een skraa, efterdi at andre embeder och handtwerch saa hafuer her udi byen, som en huer udi deris embeder kunde haffue sig efter at rette, da efter saadan leylighed hafuer wi paa Kong. May., vor allernaadigste herris naadigste behag dennem samtøcht disse effterskrefne artichler, som saa liuder.

1. Om seigelleggernis laug och embede. Oldermanden for seigelleggerne skall altid settis aff borgemester och raad efter gammell viis och waahne, och huilchen som saa settis skulle brøderne were liudige.

2. Om bisiddere udi seigelleger laug. Først skulle de haffue en bisiddere af raadet, och en oldermand och stoels broder af lauget, som skulde hafue tillsiun at altingest kunde gaa skichellig och ret till.

3. Om laugsbroder at worde. Item huilchen som laugsbroder vill vorde udi sejgelleger laug her i Kiøpnehafn, hand skall vere en soren bosiddende borgere her i Kiøpnehaffn och en erlig mand, sammeledes hans hustru en erlig danne quinde, huilchet der skall bevisis førend hand fester lauget, och huilchen som haffuer lert her i byenn skall vere lauget nermere end en fremmet kommer hid och vill vdi lauget.

Huilchen som bedes till lauget, handt skall bedis der till trende laugstefne om aaret, først Kynderlmisse dag, den anden st. Hans dag oc den tredie st. Mortensdag, och da skall forhanlis om laugsens tarff, och naar han første gang bedis till lauget da skall oldermanden lade samme opkomme, først for borgemester och raadmend, med hans bewis huor fra hand er kommen, att de kand probere om the wille

II s.452

haffue hannem till att were borgere, skall oldermanden med laugsbrøderne forfahre och kiende, om hand er god och duelig for sit handtwerch; ther som hand da kiendis god och dueligen at were, skall hand gifue en gylden i lauget efter recessen.

Och siden hand er annamet ind udi laugett for en fuld broder, skal hand gifue fire dlr. till at bygge och forbedre deris laugs huus och at holde det wedlige med, och till dennem som blifuer gammell och skrøbelig och forarmet udi lauget til hielp och trøst, och til at hielpe dennem till jorden medt, naar Gud kalder dennem, och skall ingen ydermere besueris enten med indgangs penge eller medt kost, som her till dags sket er.

4. Om mesterstøche at giøre udi seigelleger laug. Efterdi at dette embede er it besønderligt handtuerch, som gielder om lif, skib och godtz at bevare, da skall en zeigligger giøre till sit mesterstøche en smach till en boiert och en small fuch, oc skall skieris firkantet, och it mers seigell, och det skall skieris strax i giellingen och iche firkantet, och af sit eget lerfvedt, och huilchen som giør sit mesterstøche skall giffue brøderne j dlr. efter recessens liudelse, och en Mk. i bøssen till de fattige.

5. Om oldermand at keise. Item, naar en borgere aff seiglegerne som er sat till oldermand aff borgemester och raad, och hafuer veret oldermand udi trei aar, da skall meenige brøderne keise to af seigleggerne som skall opgaa for borgemester och raad, och huilchen af de to som da bevilges, dend skall frembdeelis vere oldermand, och de andre hans laugsbrødre vere lydig fore, som billigt er.

6. Att ingen skall bruge mere end it embede. Item, skall ingen seigleggere bruge mere end it embede, huo det giør skall bøde første gang til lauget fire Mk., till de fattige 8 Sk., anden gang 8 Mk., till de fattige j Mk., tredie gang vere lauget saa ner, som oldermand, bisiddere och meenige laugs brøder siunes rett att were.

7. Om suenne och drenge at holde. Item maa ingen mester holde mere en tou suenne och en dreng eller to drenge och en suend, paa det den ene kand faa arbeide met den anden, huo det giør bøde første gang j dlr. till kongen, staden och lauget, till de fattige 8 Sk., anden gang ij dlr., till de fattige j Mk. tredie gang iij dlr., till de fattige ij Mk., fierde gang were lauget saa ner som brøderne siunis.

8. Att forskaffe encher suenne. Om nogen broder døer fra sin hustrue, och hun efter hannem sidder enche, at oldermanden da forskafer hende en af mesternis suenne, huilchen som er god och duelig at forestaa hendes arbeid aar och dag, och siden forsørge sig

II s.453

self suenne och bruge embedet saa lenge hun vill och skicker sig erligen och vell, och icke gifter sig,

9. Om læredrenge. Item, maa ingen mester af sejglegere annamme nogen leredreng till at lere seiglegger embedet, mindre end iij samfelde aar for en leredreng och strax gifue i de fattigis bøsse iiij Sk. och j Mk. i laugs bøssen, och naar hans tre aar ere vde da skall hand gifue udi lauget j dlr. och iiij Sk. i bøssen.

Disligeste skall en leredreng tiene hans mester det neste aar efter hans læhre er ude for beskeden løn, som de kand forligis.

10. Om bønhasere. Item, naar en seiglegger suend kommer hid till byen, sin skipper quit, eller och fra andre steder, da skall hand strax besøge oldermanden om seigleger arbeidt, och ieke sidde her udi byen eller vden byen, eller paa nogen skibe her for byen at bønhase och arbeide, och alle andre ihuem som arbeider lauget imod, huo her emod befindis att giøre miste samme arbeidt, och straffes efter brødernes sigelse och bøde imod kongen, byen och lauget.

Och skeede det saa at nogen seiglegger suend icke kunde bekomme arbeide her i byen, om hand var saa erlige at hand [søgte?] arbeide hos nogen mester, da paa det at hand icke skulle hafue sig at beklage, skall oldermanden giffue hannem xiiij dags kost af laugsens bekostning, och siden fare en andensteds, men findis hand siden der efter at arbeide hemmelig hos nogen mand, tha hand der fore paa det høyeste at strafuis.

11. Om seigellerffuit at kiøbe. Item, naar som helst at nogen kiøbmand kommer her till byen med seigellerfuit, tha skal icke en broder kiøbe alleene, men oldermanden lade tillsige meenige laugsbrødre, at di en huer bekommer der aff och blifuer skifft dennem imellem, eftersom de begier och betale kand, och ingen kremmere eller andre kiøbmend skulde kiøbe af nogen di vahre, førend seigleggerne ere der af besørgede til deris embeds behof, da skal ingen af seiglegerne handle hemmeligen med nogen fremmede her kommer; huo ther med befindis hand bøde første gang till trende skiffte iij dlr., til de fattige j Mk., anden gang vj dlr., till de fattige ij Mk., och seigellerfuit omdeelis til de andre brødre eftersom de ere begierendis och kand betale; skeer det tredie gang, miste alld lerfuedet, och bøde til kongen, byen och lauget efter alle brødernis sigelse, dog brøderne skall sielf betale kiøbmanden lerfuedet.

12. Om vahre at kiøbe. Item skall seigleggerne hafue lof till och vere dennem frii fore, at lade kiøbe och handle deris wahre ill deris embeds tarf och behof enten udi Holland, Tydskland eller

II s.454

anden stedz, huor dennem selff løster, och der som de kunde bekomme best ware och gott kiøb, och at selge deris ware igien till huem de selff wille, vden saa er at rebslaaerne her udi byen wille spinde och slaa dennem saa gode liigreeb och wahre som de dennem en andensteds kiøbe kunde och di der med igien kunde fornøye och beware søefarende folch, som saadane wahre behøfuer, paa det deris embede der ofuer icke skulde komme till atters.

13. Om en bøsse eller skrin til lauget. Item skall der vere en bøsse eller skrin till lauget med to laase, en nøgell skall oldermanden hafue och en nøgell skall stoellbroderen hafue, och der udi skall forvaris alle brøde penningen thill fattige forarmede laugsbrødres eller søsters behof, dog det skeer med bisiddernis och alle brødernis widskab.

14. Om deen at were. Item huilchen laugsbroder som kommer sidst udi lauget, skal vere deen saa lenge der kommer en anden udi lauget, och were rede naar brøderne af oldermanden med bisidderne tillsigis.

15. Om brøde af dennem som icke kommer till laugsstefne. Item huilchen laugsbroder som icke kommer till laugsstefne, naar hand tilsigis aff oldermanden, och bevisis hand er tillsagt och dog icke kommer uden skellig och loulig forfald beviises, bøde viij Sk. udi bøssen til lauget.

16. Om steffne at holde. Item ingen stefne skall holdis uden deres bisidderes forlof, och ingen skal gaa bort førend oldermanden gifuer forlof, huo det giøre, bøde x Sk. i bøssen, och giør det oldermanden, bøde j Mk. till lauget.

17. Huilchen som aabenbarer laugsens hemmelige ærinder. Item huilchen laugsbroder som aabenbarer huis bisiddere och oldermanden forbiuder dennem at sige, som kan giøre lauget skade i nogen maade, hafue forbrudt til lauget j dlr., anden gang saa megit som laugsbrødrene kunde tychis med bisidderne; gielder det paa konningens eller stadsens tarf, da skal den det aabenbarer blifue uden laugit och strafis af borgemester och raad och konningens foget efter laugsens leylighedt.

18. Om v-liud. Item huilchen broder eller søster som giør oldermanden v-liud, naar hand taler laugsens tarff eller erinde, hand bøde iiij Sk. i bøssen till de fattige for første tid, anden tiid viij Sk., tredie tied j Mk., giør hand det af nødtørfftighed, da reiser hans bøder efter alle laugsbrødres sigelse.

19. Om kif och trette udi laugshues. Huilchen broder eller suend, som slaar i laugshuus eller i gaarden, bøde j dlr. til brøder,

II s.455

och xij Sk. i bøssen till de fattige; giør giest nogen v-førm iligemaade, bøde den broder som hannem indbad saa fuldt som hand sielfuer hafuer giort det, gaar det till saar, liff eller drab, eller det som ære gielder an, da kongen och stadtzens ret v-forkrenchet.

20. Om dennem som gaar offuerhørig vd af laugs huuset. Skeer det saa at nogen broder sager en anden paa stefne och dømmer, da nogen efter sin skyld, som skraaen vdviser, och vill ey liude, mens gaa offuerhørig af dør, da bøde dobbelt eller vere lauget saa ner, som bisiddere och oldermand siunis.

21. Huilchen som skicher sig v-bluelig i laugshuusett. Item skeer och saa at nogen broder spier udi laugshuuset eller udi gaarden eller skicker sig skammeligen eller v-blueligen, der om skall tuende brødre till tagis at sige hans faldtzmaall at udgifue eller och at bøde, om hand findis haardnachet, som forskrefuit stander.

22. Item maa ingen sidde lenger udi nogen forsamling end som oldermanden tillsiger, vnder j dlr. brøde.

23. Om søndagens predichens forsømmelse. Findis och nogen at forsømme sin søndags predichen formidag af brøderne och kand bevisis, bøde i lauget viij Sk., vdi bøssen till de fattige iiij Sk., sammeledis skall ochsaa huer holde sine suenne till at høre Guds ord eftersom det en huer christeligt och sømmeligt er.

24. Om broder som biuder giest. Item skeer det saa, at nogen broder biuder giest til noget laugs øll, da betale broder for sin giest, som tilbørligt er, naar som hannem tillsigis; huor som hand der ud ofuer icke will betale, inden en forstemte tid, giffue xij Sk. udi laugsbøsse och betale siden dobbelt, bryder ochsaa giest, da bøde den indbødt, ligesom hand self hafde brødt.

25. Om oldermands och stolsbroders bøder. Item huad som helst oldermand eller stolsbroder bryder, da skulle de betale dobbelt huad som udi laugsens samkom skeer, efter skraaen.

26. Om nogen anklagis for gield. Item anklagis nogen for gield, da leggis hannem xiiij lagdage fore att gieide, vnder xxiiij Sk. till trende skiffter, och iij Sk. i bøssen till de fattige eller hafue dett i minde.

27. Om høffuiske tale. Item huilchen broder som staar i rette for nogen sag med anden for bisiddere, oldermanden och stoelsbroder, skal tale sine ord høfskeligen, huo andet giør med løigten, banden eller skiendzsels ord, bøde xviij Sk. i lauget i bøssen, konningen och staden huer saa megit.

II s.456

28. Huo som fester andens suend, dreng eller pige. Item ingen mester eller søster skall hemmelig vnderdrage at feste anden mands suend, dreng eller pige, huo der imod giør, bøde koningen, staden och embedet huer j Mk. och xij Sk. i bøssen till de fattige, och miste den suend, dreng eller pige.

29. Om seiglegger søn eller datter. Item kommer seiglegger søn eller datter sammen i det hellige echteskab, da gifue j Mk. i bøsen och j dlr. i lauget, och der med niude lauget.

30. Er it af denne seiglegger børn. Item er it af dennem seiglegger børn, da niude lauget for halff indgang, dog skall hand først proberis aff oldermanden och laugsbrødre om hand er goed oc duelig for sit handtwerch, som forskrefuit staar.

31. Om den som tager en seigellegers efterladendis hustru. Den som tager en seigellegers efterladendis hustru, niude lauget for halff indgang.

32. Om den suend som vill niude mester embede. Huilchen suend som vill niude mester embede och haffuer tient udi trei aar for sin lere, hand skall siden fremdeelis tiene en mand udi lauget udi to aar efter hans lehre, men er det en fremmet suend, da skall hand iligemaade tiene lauget i to aar, førend hand kommer udi embedet och der till skelligen bevise med breff och seigell, at haffue tient sin lære aar ud hos den mester hand lert haffde, och saa bedis till lauget to gange før end hand kommer i embedet, efter skraaens liudelse.

33. Om skellig vidnesbiurd aff den mester som en suend tillforne tient haffuer. Naar en suend paa seigelleger embede kommer her udi tieniste med nogen laugsbroder, da skal samme suend bevise med skellig vidne, at hand er kommen erligen och skelligen fra den mester hand sidst tiente, huis hand icke det kand giøre, da bøde den som hand war nys gangen i lere hos, som skraaen vdwiser om lehredrenge.

34. Om fortinget arbeidt. Sker det sig saa, at nogen laugs broder bliffuer tiltalt till noget arbeidt, enten inden byes eller vden, inden huus eller vden huus, da skall ingen vnderstaa at afstiche hannem och tage hannem det arbeide frann; huo her emod giør, bøde iij Mk. till tre skiffte, och i bøssen tre skilling til de fattige, och miste samme arbeidt, och den anden antvordis som der om till forne [var] tiltalt, giør hand det end en gang, bøde vj Mk., i bøssen iiij Sk., giør hand dett oftere af ofuermod, da reise hans bøder effter alle brøders tyche.

II s.457

35. Om broders løn aff bøsen. Blifuer nogen broder eller søster trengt till aff stor armod, fattigdom eller siugdom at laane pendinge aff bøssen at hielpe sig med i sin siugdom, da skall hand haffue hielp till laans aff bøssen, efter lejligheden at betale igien inden bestemte tid, blifuer och den forarmet eller och hendødt som laan tager, och hand eller hans effterladendis hustrue eller boe ey formaa at betale, da skall samme gield were hannum en skiench, och indskrifuis i den døde bog.

36. Om vagt ofuer broder eller søster som vorder siug. Worder broder eller søster siug och nederlagt paa sotte seng, da skall den siuge lade gifue det oldermanden tillkiende, saa skall oldermanden lade tillsige en laugsbroder eller søster, at en aff dennem eller deris wisse bud vaager offuer den siuge, mand offuer mand, quinde offuer quinde, som sømmeligt er, huer en natt, huilchen som tillsagt worder och det forsømmer, bøde till lauget j Mk., och till de fattige iiii Sk. vden ald forfald eller undskyldning.

37. Om brøders eller søsters jordeferd at bekoste och berede af laugs pendingene. Item naar en arm broder eller søster affdør, och er saa arm at boed ey formaa jordefreden at bekoste, da skall lauget dett bekoste.

38. Om brøders eller søsters liig at følge till graffue. Item naar som saa skeer, at laugsbroders eller søsters lig begraffues skall, da skall laugs brødere och søstere plichtig were, at følge liiget till sit leyersted naar klochen gaar, eller haffue forbrudt till lauget viij Sk. och till de fattige fire skillinge, vden loulig forfald befindis.

Thisse effterskrefne puncter och artichler wille wi och wore effter kommere borgemestere och raadmend her udi Kiøbnehafn haffue fuldmagt til at formere och formindske efter embedens billighed, som wi kunde kiende nøtteligst och gafn kunde vere, och haffue forskrefne seigleggerlauget loffuet och tillsagt at holde samme skraa udi alle puncter och artichler med all vnderdanigste lydachtighed, som di Kongl. May. vor allernaadigste herre, os och vore effterkommere borgemester och raadmend plichtig ere, saa frembt de iche samme skraa wilde haffue forbrudt, Till ydermere widnesbiurdt haffuer wi ladet trøche woris stads sechret, hengendis her nedenfore. Giffuit och skreffuit i Kiøpnehaffn den 14 junij aar 1591.

Indført i Resens Afskrift af Lavskraaer S. 873-91.

II s.458

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir aug 26 18:36:31 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top