eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.553

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 451
Nummer: 553


<-Forrige . Indhold . Næste->

553.

6 Jan. 1591.

Jagten fredes udenfor Byen.

Vij Christian etc. giøere alle vitterligt, att efftersom vij komme vdj forfaaringe, huoerledes mange baade borgere, kiøbsuenne och andre løesgengere sig schulle vnderstaae vedt vor kiøpstedt Kiøpnehauffn att vdtgaae met lange røer att skiude och øddelegge haarer, aggerhønne, suanne och andet saadant, huilcket dog dieris priuilegier vdj ingenn maade mettføerrer, thaa ville vij hermet strengeligen och allffuorligenn hauffue forbudet alle, baade borgere, kiøpsuenne och andre løesgengere att skiude eller øddelegge nogit saadant forskrefne vildt. Thersom nogen sig fordrister her emoedt att giøre eller och bliffuer befunden vden portterne met langt røer vdj saa maade at skiude, thaa skall handt ther met icke alleniste hauffue forbrutt sit røer, handt met sig hauffuer, meden och ther till forfølgis, tilltallis och straffis som for andet thiuffuerij. Bedendes och biudendes vor embitzmandt paa vort slott Kiøpnehauffn, den som nu er eller her effter kommendes vorder, at handt alffuorligen holder her offuer och met aldellis ingen seer igennum fingre, saa frempt vij icke skulle viide thet huoes hannum, om hans forsømmellse ther wdtinden befindis. Her effter sig alle och huer forskrefne ville och skulle hauffue att rette och for skaade att thage vaare. Actum Coldingi 6 januarii anno 91.

Sæl. Registre XIII. 169-70.

II s.451

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 18 16:35:51 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top