eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.550

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 448-449
Nummer: 550


<-Forrige . Indhold . Næste->

550.

12 Feb. 1590.

Hans Fisker forlenes med Vartov. Jfr. Nr. 529,

Vij Christian etc. giøre alle vitterligt, att som Peder Kiøn, som thillforn hauffuer haufft vor och kronnens gaardt Vaartho vdj verre och brug och ther paa hauffuer haufft vor kiere her faders, salig och hoglofflig ihukommellse, breff och benaading, nu met døden er affgangen, thaa hauffue wij, nu aff synderlig gunst och naade vndt, beuilgit och tillatt och nu met thette vortt obne breff vnde, beuilge och tillade, att thenne breffuisere Hans Fisker maa igen bekomme forskrefne vor och kronnens gardt Vartho och then mett agger, endt(!) och all sin rette tilliggellse, intedtt vntherthagitt, quiitt och frij foruden landgilde, skatt, echtt, arbeide och anden thynge hauffue, niude, brugge och beholde, till saa lenge wij anderledes ther om sigendis vorder. Sammeledes hauffue vij thet naadigst beuilgitt, forskreffne Hans Fisker att maa kiøbe och niude att fortappe thersammestedtz

II s.448

till fremmede som hender huoes hannum att geste, fire lester Rostocker øell frij vden zise aarligen, till vij anderledes therom tilsige; vdj lige maade hauffue vij och nadigst beuilgit hannum att maae bekomme sin notturfftige frij ildebrandt aff wor och kronnens skouffue her vdj lehnitt. Dog thet hannum aff vor lensmandt eller hans fuldmechtige at skulle foruisis. Och skall forskrefne Hans Fisker her emoedt werre plichtig att holde os samme vor gardt vidt saa tilbøerlig hefft mett thag vdj andre maade, epthersom den hannum nu bliffuer offuer liueritt. Och naar nogit ther paa kandt bliffue brøsthafftig, skall handt thet paa egen bekostning igen laade hielpe och ferdig giøre. Och skall handt laade holde wore och hogborne førstindes vor kiere fru moders cammer, gemacker reene och ryddelig, saa the altidt maa findes for os vell thillflydtt och reede, naar vij kunde hende didt att komme. Sammeledes skall handt ochsaa holde worre stalde rydellig, och skall handt icke maa indtlegge nogen fremmede gester vdj thet hus, som till vorre och vor kiere fru moders gemecker och verrellse er forordtnitt, icke heller laade indtstalle nogen heste vdj vorre stalde. Dog skall hannum icke verre formeent, naar vi icke selff ere her, att maa jo herberge huilcke gott folck aff addel och andre, som diidt kunde komme och herberge aff hannum begierer. Och maa handt brugge till thieris losere the gemecker, som erre vdj thet nordiske huus ther paa gaarden, och huis verrellse handt hauffuer selff att afflaade, dog icke nogen fremmedis heste vdj vorre stalde men vdj sin eigen staldt at laade indtstalle. Och skall handt vnder hiøgiste straff laade werre forbuditt att fiske nogre maade lidett eller megitt vdj vorre fiskediger, som vij hauffue liggendes der vidt gaarden. Och saa skall handt hauffue tilsiun mett, att icke heller nogen anden vden the, som aff os der till forordtnitt bliffuer, ther vdj fiske vdj nogre maade. Thij forbiude vij etc. Haffniæ 12 februarij anno 90.

Sæl. Registre XIII. 126-27.

II s.449

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 18 16:32:57 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top