eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.536

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 430-431
Nummer: 536


<-Forrige . Indhold . Næste->

536.

17 Juni 1587.

Der maa kun bo gamle Folk i Husene i Forstaden og ikke udsælges Drikkevarer der.

Wij Frederich thennd andenn etc. giøre alle witterligtt, att epther som wij tillfornn haffue laditt wore breffue wdgaa om huad

II s.430

folck, som maatte holdis wdj the huse och boder ther wdenn for wor kiøpsted Kiøpnehauffnn och huorledis aldthingest ther met forholdis skulle, tha komme wij wdj forfaring, att ingenthid mere wskickelighet, end nu er, haffuer weritt wdj samme huse, saa att nu skall holdis ther wdj wden beskied wnge och gamble handtuerks folch och andre, brugis kiøb och sall, holdis andre folck till huse, hos thenum wdselgis ther thydstøll och andenn drick, offuer thet megenn løsachtighet och wtilbørlig leffuitt ther att bedriffuis till gudtz store forthørnelse och menniskenn till forargelse, tha paa thett saadann wskickelighet maa forekommis, wille wij her met strengeligen och alffuorligen ther om buditt och befallit haffue, att wdj the huse wdenn for byenn icke skulle holdis mere end ett par gamble folck, som haffue ett gott eherligtt røgthe, och skulle samme gamble folch icke mue thage nogenn till huse hos thenum. Thisligist skulle the icke mue holde øll eller andenn drick till att selge, och skulle the, som samme hus och haffuer wdenn for byenn tilhører, haffue achtt och tilsiunn med, att the haffue och holde saadantt folch, som her emod icke giøre och handle, epther som the thenum selff andtsuare och undgielde wille. Saa framptt thet befindis, att aff nogenn skier her emod vdj nogre maade, tha skulle the huse och haffuer, wdj huilcke thet skier, were forbrutt till os och byenn. Bedendis och biudendis borgemestere och raadmend, att the rette thenum her epther och holde her offuer, som thet thenum paa wore wegne bør att giøre, saa framptt wij icke skulle wide thet hos thenum. Actum Anduorskouff 17 junij aar etc. mdlxxxvij.

Sæl. Registre XII. 607-08.

II s.431

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 11 15:54:25 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top