eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.531

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 427
Nummer: 531


<-Forrige . Indhold . Næste->

531.

28 Maj 1586.

Barbart Pop fritages for Husleje.

Wij Frederich 2 etc. giøre alle witterligtt, att os elskelige Barbartt Pop, wor rustmester her wdj Kiøpnehauffnn, haffuer wnderdanigst laditt giffue os tilkiende, huorledis thet hus och wonning, hanum er indgiffuitt att haffue sin werelse wdj her sammestedtz, er møgitt brøstholdenn paa bygninge, saa thet endeligen wdj thide will hielpis. Och eptherthi hand er befrøctendis, att ther som hand ther paa nogitt synderligen skulle bekoste, hand tha ligeuell wdj fremthidenn skulle ther frann wdthrengis och enn anden igienn indrømmis att boe wdj, och ther fore weritt begierendis, att hand wdj sin thid maa bliffue widere ther paa forsickerittt, tilbiudendis tha att wille lade hielppe paa samme hus och wonning epther sin leylighet, tha haffue wij aff wor synderlige gunst och naade wndtt, beuilgitt och tillatt och nu met thette wortt obne breff wnde, beuilge och tillade, att forskrefne Barbartt Pop maa beside och beholde forskrefne hus och wonning wdj Kiøpnehauffn, hand vdj boer, epther som thet forefundenn [er] och hand thet nu wdj werre haffuer, quitt och frij wdenn husleye wdj hans liffs thid och saa lenge hand leffuer, dog saa att hand skall bygge och forbedre samme hus och thed wed god heffdtt och magtt holde. Thi forbiude wij alle etc. Actum Haffniæ 28 maij aar etc. mdlxxxvj.

Sæl. Registre XII. 532.

II s.427

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 11 15:50:03 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top