eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.530

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 426-427
Nummer: 530


<-Forrige . Indhold . Næste->

530.

18 April 1586.

Peder Holst beskikkes til Forstander for det almindelige Hospital (Helliggejsthus).

Jeg Peder Holdst kienndis och giør for alle witterligtt met thette mitt obne breff, att eptherthj thennd stormechtigste hogborne første och herre, her Frederich thennd andenn, Danmarckis, Norgis, Wendis och Gottis konning, herthug wdj Slesuig, Holsthen etc., min allernaadigste herre och konning, nu naadigst epther minn wnderdanigste hegiere och anfordring haffuer bethrodtt och tillforordnitt mig att were och bliffue forstander for thet almindelig hospithall her wdj Kiøpnehauffnn, epther thed breffs liudelse, Hanns Matt. mig naadigst giffuitt haffuer, tha haffuer jeg her emod loffuitt och tillsagtt, och nu met thette mitt obne breffs krafftt loffuer, tilsiger och mig forplichter, at wille och skulle samme thienniste och befalling throligen och tilbørligen forestaa och i alle maade wiide, ramme och befordre hospithals och the fattigis gauffnn och bedste aff yderste forstannd och formue, som enn christelig forstandere eigenner och bør, och jeg for Gud ansuare will och for hogbemelte Kong. Matt. were bekiendtt. Sammeledis loffuer, tilsiger och mig her met forplichter, att wille och skulle met mig indgiffue thuo hundrede gamble daller till

II s.426

the fattigis hielp, bedste och fremtharff, thet enne hundritt wdj rede pendinge och thet anditt wdj gode nyttige ware, och forscrefne ijct daller strax till første aars regenskab indføre. Thisligist haffuer jeg och wdj lige maade mig forskreffuitt och nu met thette mitt obne breff forskriffuer, att altt hues jeg enthenn aff hospithalls indkompst eller andenn min egenn leylighed wdj samme thienniste kannd tillegge och samble, thet aldtsammenn wed huad nauffnn thet heldst er eller neffnis kand, rørendis och wrørendis godtz, aldelis inthet wnderthagitt, epther minn dødelig affgang att skulle komme forskrefne hospithall till gauffnn och bedste och mine arffuinge ther aff aldelis inthet att tilkomme eller nogen rettighet siig ther wdindenn att tillmode. Till ydermere windisbyrd och bedre foruaring haffuer jeg tbrugtt mitt siignett her nedenn fore och met egenn hand wnderskreffuitt. Actura Haffniæ 18 aprilis anno etc. 1586.

Sæl. Registre XII. 523.

II s.427

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 11 15:49:14 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top