eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.527

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 424-425
Nummer: 527


<-Forrige . Indhold . Næste->

527.

4 April 1585.

Mikkel Jensen fritages for at indtræde i Smedelaget

Wij Frederich thennd andenn etc. giøre alle witterligtt, att eptherthi thenne breffuisere Michill Jensenn enn thid lanng haffuer thientt os for enn smid bode for wortt slott Kiøpnehauffnn och her for wortt slott Frederichsborg, och wij hanum nu met wilge och wenskab haffue forløffuit, tha haffue wij aff wor synderlige gunst och naade, saa och for samme hanns thienniste skyld wndet, beuilget och tilladett, och nu met thette wortt obne breff wnde, beuilge och tillade, att forskrefne Michill Jensenn maa bosette siig wdj wor kiøpsted Kiøpnehauffnn och ther bruge sitt handtuerck och sig nere och bierge som andre wore wndersotter och ther sammestedtz for ald plichtt och rettighet met laugitt att winde och mesterstøcke att giøre were forskonnitt, epther att hand thed noch som till thes wdj wor thienniste haffuer beuist. Dog skall hand giffue och giøre och wdrede

II s.424

slig kongelige, borgerlige och byes thynge, som andre hanns laugsbrødre, smede wdj forskrefne Kiøpnehauffnn, giøre och ther fore icke were befridtt. Thi forbinde wij alle, ehuo the heldst ere eller were kunde, serdellis wore fougitter, embitzmend, borgemestere, raadmend, smede, laugs oldermend och alle andre, forskrefne Michill Jensenn her emod epther som forskreffuitt staar att hindre eller wdj nogre maade forfang att giøre, wnder wor hylliste och naade. Actum Frederichsborg 4 aprilis anno etc. 85.

Sæl. Registre XII. 398.

II s.425

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 11 15:47:08 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top