eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.526

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 424
Nummer: 526


<-Forrige . Indhold . Næste->

526.

30 Nov. 1584.

Peder Breuinck fritages for Rodemesters Bestilling.

Wij Frederich thend anden etc. giøre alle witterligtt, att epthersom thenne breffuiser os elskelige Pether Breuinck, borger wdj wor kiøpsted Kiøpnehauffnn, haffuer wnderdanigst ladet berette for os, att hand siig befrøcter mett thidenn att kunde bliffue fordritt till raademester bestilling sammestedtz, och eptherthi hand er en fremmid och wdlender, saa hand for thend skyld icke kand fuldkommeligen achte och wiide huer mandtz leylighet och wilkor, som en wdj thend bestilling bør, haffuer wnderdanigst begieritt hos os for thend bestilling att maa bliffue forskonnitt, tha haffue wij epther hanns wnderdanigste begiere och aff wor synderlige gunst och naade wndt, beuilgitt och tillatt och nu met thette wort obne breff wnde, beuilge och tillade, att forskrefne Peder Breuinck maa och skall her epther ther sammestedtz werre och bliffue frij och forskonnitt for raademesters ambtt och bestilling, dog hand ligeuell som till thes skall giøre och opholde andenn borgerlig och byes thynge epther hanns effne och formue. Forbiudendis wore fogitter, embitzmend, borgemestere etc. Actum Frederichsborg 30 nouembris anno etc. 1584.

Sæl. Registre XII. 366.

II s.424

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 11 15:46:27 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top