eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.518

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 418-419
Nummer: 518


<-Forrige . Indhold . Næste->

518.

5 April 1584.

Kristoffer Mogensen beskikkes til Borgmester.

Wij Frederich thend andenn etc. helse ether wore kiere thro wndersote, mennige borgere och indbyggere vdj wor kiøpsted Kiøpne-

II s.418

hauffn, euindeligen met Gud och wor naade. Wiider, att eptherthi Niels Pedersenn, som wor borgemester ther wdj byenn, nogenn thid forledenn er død och affgangenn, tha haffue wij nu tilskickett och forordnitt oss elskelige Christoffer Mogensen, som till thes haffuer weritt raadmand, att skulle her epther egienn were borgemester ther sammestedtz, och skall hand giøre os elskelige Christoffer Valckendorff till Glorup, wor mannd, raad och renthemester, hans borgemester eed paa wore wegne; thi bede wij ether alle och huer serdellis strengeligen biude och befalle, attj retter ether epther forskrefne Christoffer Mogensenn epther thenne dag att achte och holde for ethers borgemester och hos hanum och the andre met tilforordnede borgemestere att søge ethers rett vdj hues sager ther bør att ordellis, och i alle maade att were hanum hørige och liudige, som thet sig bør; hand skall egienn were forplichtet ether att handthaffue och forsuare och att forhielppe huer, som hanum hender for dom att komme wdj tilbørlige sager, hues loug och rett er. Her epther sig huer will wide att rette och forholde, ladendis thet ingenlunde. Actum Hadersløffhus 5 aprilis anno etc. 84.

Sæl. Registre XII. 319.

II s.419

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre aug 8 17:19:00 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top