eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.501

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 402
Nummer: 501


<-Forrige . Indhold . Næste->

501.

30 Nov. 1580.

To Borgere løses fra deres Stavnsbaand.

Wij Frederich thend anden etc. giøre alle witterligt, att effther som thenne breffuisere Henning Hansen, borgere wdj wor kiøbsted Kiøpnehaffn, haffuer wnderdanigst ladet berette for os, huorledis hand er barnfød paa wort och kronens guodtz paa landit, som wij nogen thiid siiden forleden for wederlaug haffde bortskifft, och att hand vdj lang thiid haffuer weret boesiddendis wdj forskrefne wor kiøbsted Kiøpnehaffn och ther epther hans effne och formue som andre borgere sammestedtz skattet och skyldet, wnderdanigst ther fore begierendis for hans fødtzels sted ey att skulle paaføres nogen trette eller deelemaall, tha haffue wij aff wor synderlige gunst och naade wndt och thilladt och nu met thette wort obne breff wnde och thillade, att forskrefne Henning Hansen maa och skall her epther wbehindret bliffue boesiddendis wdj forskrefne wor kiøbsted Kiøpnehaffn och holde och giøre skatt och thønge och sig nere och bierge som andre borgere sammestedtz och ey att skulle deelis till stauffns eller for hans fødested thilthales effther thenne dag vdj nogre maade. Cum inhibitione solita. Actum Skanderborg thend xxx dag nouembris aar etc. 1580.

Wdj lige maade fick Jens Hansen Kong. Mat. breff, liudendis ord fran ord som forskrefne Henning Hansen, som er och borgere wdj Kiøpnehaffn. Actum die, loco ut supra.

Sæl. Registre XII. 134.

II s.402

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons aug 6 16:28:10 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top