eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.481

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 388-389
Nummer: 481


<-Forrige . Indhold . Næste->

481.

24 Juli 1579.

Privilegier for Skarpretteren Anders Freimut.

Wij Frederich thend anden etc. giøre alle witterligt, att wij naadigst haffue wndt och beuilget och nu met thette wort obne breff wnde och beuilge, att Andres Freimut, skarprichter wdj wor kiøpsted Kiøpnehaffn, maa her epther aarligen bekomme, haffue, nyde och beholde wdj hans liffsthiid, och saa lenge hand leffuer, thend pension och aarlig geuant, som hand her thill aff os aarligen haffdt haffuer. Sammeledis haffue wij och naadigst beuilget, att forskrefne Anders Freimut maa her effther vforment hielpe thennom, som hanom besøgendis worder, med forruchte leder at sette thillsammen och gamble skader att heele, dog schall hand icke wnderstaa sig nogle ferske saar, huggen eller slagen, att ahntage och forbinde. Bedendis och biudendis wor leensmand paa wort slot Kiøpnehaffn, thend som nu

II s.388

er eller her effther kommendis worder, att hand paa wore wegne forskrefne pension och genant forskrefne Anders Freimut aarligen lader giffue och fornøye, epther som thend hanom thil thes giffuet er. Cum inhibitione solita. Actum Ibstrup thend 24 julij aar etc. 1579.

Item bleff thenne copie forandret, och bleff thilset, att hand her effther maa bliffue forskoned att rette nogen met suerrit.

Sæl. Registre XII. 39.

II s.389

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 4 18:08:44 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top