eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.470

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 383-384
Nummer: 470


<-Forrige . Indhold . Næste->

470.

22 Marts 1578.

Den, som vil optages i noget Lag, skal kun yde 1 Gylden.

Wij Frederich thend anden etc. helse ether os elskelige borgemestere och raadmend wdj wor kiøpsted Kiøpnehaffn ewindeligen med Gud och wor naade. Wiider att wij aff mangfold klagmaall forfare, att thet gaar fast w-ligligen thill ther wdj byen med huilcke handtwercksfolck, som begierer att komme wdj nogit laug, wdj saa maade, att mange besueris med xx eller xxx daller att giffue, før hand kand winde laugit, miest aff thend aarsage, att the andre laugsbrødre icke gierne liide ther andre, som kunde nogit gott, men med slig skattelse wnderstaa sig thennom att fortrenge, huor offuer her wdj riigett nu befinder sig stor brøst for gott handtwercksfolck, tha efftherthj ther paa engang er giort en skick och ordning wdj recesen, att ingen skall giffue mer end j gylden wdj laugett, huilcken almindelige indskickelse i ere plichtige att holde och icke lade forkrencke, wille wij ether her med befallet och paalagt haffue, attj haffue ett grandgiffueligt indseende, at ther emod icke handlis i nogre maade, och huis sig befinde kand, att nogit laug ther wdj byen kand haffue forhuerffuett wor stadfestelse paa thieris skraa, huorvdinden wij os haffue forbeholdit att forandre huad os gott och gaffnligt siønis, tha skulle samme skraa effther thenne wor forbeholding inthet gielde, saa wijde thend findis emod recesen giort at were, bedendis ether och wille, attj saadan wor befalling oldermendne wdj huert laug aluorligen forreholder, att the thennom ther emod [aaben Plads] j nogre maade, och huis the ther emod giørendis worder, attj tha lader straffe ther offuer, som wiid bør. Findis och saa, att nogen klage j saa maade ydermere for os komendis worder, att nogen offuer recesens lydelse med mere end j gylden bliffue besuerede, tha wille

II s.383

wij wiidet hus ether, och j ther fore att skulle stande os till rette, huor effther j ether kunde wiide att forholde, thj lader thett ingenlunde etc. Actum Frederichsborg thend xxij martij aar etc. mdlxxviij.

Sæl. Registre XI. 359.

II s.384

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 4 18:02:21 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top