eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.456

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 374
Nummer: 456


<-Forrige . Indhold . Næste->

456.

29 Juni 1577.

En Skatterestance maa bruges til Byens Bedste.

Wij Frederich thend anden med Gudz naade etc. giøre alle witterligt, att effther som os elskelige borgemestere och raadmend wdj wor kiøpsted Kiøpnehaffn wnderdanigst haffue ladit giffue os tilkiende, att ther endnu schall reste nogit aff thend skat, the haffue werit taxerit fore ther aff byen till forgangne juli att schulle haffue wd-giffuett, som icke endnu er fremkomen och schall beløbe sig wngeferlig wed tho thusinde daller, och the beretther same rest paa thenne tiid for attskillige leylighed och aarsage skyld icke att kunde wdkomme, tha haffue wij aff wor synderlig gunst och naade wnt, beuilget och tillat och nu med thette wort obne breff wnde, beuilge och tillade, att forskrefne wore wndersotte borgemestere och raadmend wdj Kiøpnehaffn mue forskreffne rest aff skatten, som allerede icke er wdkommen och endnu efftherstaar, effther handen och tiidsens leiglighed, som the thend kunde bekomme, lade indkreffue och opbere, och samme rest, som the wdj saa maade oppeberindis worder, at schulle mue haffue, nyde, bruge och anuende till theris byes bøgninge och forbedring och inthett andet, och schulle the tilskicke nogne fromme dannemend, som samme pendinge kunde offuer andtuordes och till thend brug, som før er rørt, thenom egien wdgiffue och ther fore giøre gode rede och clart regenschaff, paa thett mand kand wiide, huort samme pendinge henkomme, och huad byen ther met bliffuer forbedrett. Thi forbiude wij alle, ehuo the helst ere eller were kunde, serdellis wore fogither, embitzmend, renthemester och alle andre etc. Actum Frederichsborg thend xxix junij aar etc. mdlxxvij.

Sæl. Registre XI. 296.

II s.374

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 4 17:42:27 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top