eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.451

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 371-372
Nummer: 451


<-Forrige . Indhold . Næste->

451.

19 Okt. 1576.

Kristoffer Valkendorf maa beholde og indløse nogle konfiskerede Ejendomme paa Vestergade.

Wij Frederich thend anden etc. giøre alle witerligt, att effther som wij haffue werit fororsagt paa en rett at lade arrestere och beslaa hues gaarde, boer och eyendome, som mester Lauritz Bøssestøber haffde vdj wor kiøpsted Kiøpnehaffn, aff thend aarsage, at hand stoed tilbage med hans regenschaff for huis kober, tin och andet, som hand boede vdj hogborne førstis wor kiere herre faders salig och hoglofflig ihukomelses tiid, saa well som och siiden wij ere komen till regimentet, haffuer anamet och for arbeydet, ind till saa lengge at hans arffuinge haffue same regenschaff hos os klart giort, och wij forfare, att forskrefne mester Lauritzis arffuinge emod

II s.371

same forbud haffue affhendt aff forskrefne mester Lauritzis gaarde, boer och eyendome ther vdj byen och synderligen thuo boeder liggendis paa Westergade, som Lauritz Smed och Jens Skreder jbor, for ijct daller, tha efftherthj same boer ere affhende wdj arrest emod wor beuilling, haffue wij aff wor synderlig gunst och naade vnt och tillat och nu med thette wor obne breff vnde och tillade, att oss elskelige Christoffer Walckendorff till Glorup, wor renthemester, maa same boer till seg egien for forskrefne ijct daller indløse och thennum siiden till seg och sine arffuinge for euig eyendome beholde, och schall hand same ijct daller indlegge j retthen vdj arrest, till saa lengge forskrefne mester Lauritzis arffuinge haffue fuldgiort, huis the med rette kunde bliffue os skyldige. Sameledis haffue wij aff same gunst och naade vndt och tillat och nu met thette wort obne breff vnde och tillade, att forskrefne Chrestoffer Walckendorff och hans arffuinge till euig eyendome mue ubehindrit nyde och beholde thend gaard, hand haffuer kiøbt aff forskrefne mester Lauritzis arffuinge, som forskrefne mester Lauritz sielff ibode. Forbiudendis etc. Actum Krogen thend 19 octobris aar 1576.

Sæl. Registre XI. 247.

II s.372

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 4 17:39:56 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top