eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.445

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 369
Nummer: 445


<-Forrige . Indhold . Næste->

445.

10 Maj 1576.

Nedsættelse af en Skat.

Wij Frederich thend anden etc. giøre alle witterligt, effther som wij nu haffue ladit sette och taxere wore wndersotte, borgere och indbyggere wdj wor kiøbsted Kiøpnehaffn for xm daller wdj thend hielp, som aff menige kiøbsteder her vdj riigett nu thill Juli først kommendis thil os skall wdgiffues, och forskrefne wore wndersotte beklage, att the same hielp icke kunde aff sted komme for alle haande besueringe, the haffue ladit thilkiende giffue, tha haffue wij slig theris leylighed naadigst anseet och aff synderlige gunst och naade omdragit och forskonit och nu med thette wortt obne breff omdrage och forskone thennum med ijm daller aff same tax, saa the icke skulle giffue mere thil same hielp end viijm daller. Sameledis efftherthi ther findis mange kremere vdj byen, som wdestaar thett hele aar egiennom emod byes preuilegier och friheder och bruge borgerlig nering och biering och inthet ligeuel giffue thill slig hielp, tha skall same kremere, saa mange som hele aar wdestander ther vdj byenn, thil thenne hielp huer were plichtig att wdgiffue effther theris effne och formue, och borgemester och raad fuldmagt haffue thennum att taxere, effther som billigt och rett kand were. I liige maade skulle alle the, som haffue wore frij breffue for skatt ad gratiam, och icke ere vdj wor thienniste, wdgiffue theris hielp och støed till same skatt, dog icke att settis eller taxeris aff borgemestere och raad, men huer att udgiffue thett, hand best kand affsted kome. Icke heller the som haffue liffsbreff eller nogen wiisze aars frihed her med att skulle skie paa wor benaadninge nogenn hinder, men thennum thet att nyde effther wore breffs liudelse. Actum Frederichsborg thennd x dag maij aar etc. 1576.

Sæl. Registre XI. 219-20.

II s.369

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 4 17:34:31 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top