eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.441

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 361-367
Nummer: 441


<-Forrige . Indhold . Næste->

441.

12 Marts 1576.

Snedkernes Gildeskraa.

Wij Frederich thend anden etc. giøre alle witterligt, att menige sneckere, som bygge oc boe wdj wor kiøbsted Kiøpnehaffn, haffue nu hafft for os en oben beseglit skraa och laugs rett, huilckenn the sambtligenn haffue beuilgett och indgaaet och aff borgemestere och raadmend samestedtz er sambtøckt, liudendis ord fran ord, som her effther følger:

Wij borgemestere och raadmend wdj Kiøpnehaffn giøre witterligt for alle, som nu ere eller kome skulle, att nu paa nogle aar haffue sneckerne her vdj staden werit offthe hos os her paa wortt raadhus och sig hordeligen for os beklagit, huorledis att thennum bode aff indwoner och wdlendiske skiede møgit for kortt emod theris embede och handwerck, och begierede ther fore alle samen, att wij paa Kon. Mat. wor kieriste naadigste herris wegne wilde offuerueyge althingist, saa att huer motte nyde och bruge sit embede och nere och bierge sig ther aff redeligenn och skielligen effther Kiøpnehaffns stadtz preuilegier, och tha effther saadan theris christelige, redelige och nottorfftlige begiere haffue wij offuerseet forskrefne sneckeres schrifftelige begiere, som the haffde ladit anthegne j theris embede paa nogle besynderlige artickle, och haffuer seet saa for gaatt effther ald leylighed paa thenne thiid och giortt och sambtyckt thend paa Kon. Mat., wor kieriste, naadigste herris wegne thisse efftherskrefne artickle om snecker laug och embede.

1. Først schall oldermand settis for sneckerne lagsbrødre aff borgemestere och raad effther gamel seduane, och huilckenn som settis skulle brøderne were liudige.

2. Om lagsbroder att worde. Item huilcken som laugsbroder

II s.361

will worde wdj snecker laug her vdj Kiøpnehaffn, hand skall were en suoren besiddendis borgere och en erlig mand, sameledis hans høstru en erlig dannequinde, huilcked ther skall beuisis for hand fester thill laugit.

3. Om lagett att winde. Item huilcken som wil winde lagit paa snecker embede, tha skall hans mestere gaa thill oldermanden och begiere laugett paa hans wegne paa lags steffne, och ther skall hannom giffues swar med theris bisidders wilge och sambthøcke, och tha skall haffue sit lere breff och echte breff.

4. Om rett lags steffne att holde. Item rett laugs steffne skall were thuende thiider om aarit, første anden nytaars dag och thend anden søndagen nest effther sanctj Johannes Baptiste dag, och tha skall handlis om lags tharff.

5. Item skall hans mesterstøcke were en schiffue med thuo schufflader, ett thresoer och en foed kiste, och thet skall were wstraffeligt giortt; och naar som thet er skeed och beuist, tha skall hand giøre sin eed, att hand will schicke sig som en erlig, lydige mand emod sin herre och konning, borgemestere, raad och oldermand.

6. Item skall hand giffue brøderne fire daller thill framstød och lagens forbedringe, ther thill ett fad saltt mad och j tønne øll och inthet mer wden theris bisidders wilge och sambthøcke och j Mk. j bøssen, konningenn och raadett baade fire daller och inthet andett.

7. Item naar en broder, som er satt thil oldermand aff borgemestere och raad och haffuer werit oldermand vdj thry aar, tha skall menige brødre keyse tho aff sneckerne, som skulle opgaa for borgemester och raad, och huilckenn aff the thuo, som tha beuilgis, thend skall framdellis were oldermand oc the andre hans lagsbrødre skulle were hannum liudige fore, som thilbørligt er.

8. Om fast arbeyde at giøre. Item skall huer sneckere giøre gaatt och fast arbeyde for en skiellig och redelige løn och werd; er ther faldst arbeyde, haffue forbrut thill konningen, staden och embedett thre marck och 4 Sk. j bøssen, och gielde thend sit thømmer egienn, som thett eyer; giør hand thet anden gang, haffue forbrut ix Mk. thil thrende schiffte och viij Sk. vdj bøssenn; och falder hand thredie gang, bøde thredobbeltt mere och were laugett saa ner, som bisidder med brøderne thøckes.

9. Om en bøsse eller skrin thill laugett. Item skall ther were en bøsse eller skrin thill laugett med tho laase; en nøgell skall oldermandenn haffue och anden nøgell skall stoelsbroder haffue, och ther wdj skall foruaris alle brøde peninge thil fattige och forarmede

II s.362

laugsbrøders eller søsters behoff, dog at thett skier med bisidders och alle brøders wilge och wiidschaff.

10. Om deen att were. Item huilcken laugsbroder, som sist kommer j laugett, skall were deen saa lenge ther kommer en anden j lagit, och were rede, naar brøderne aff oldermandenn med biisidders sambthøcke tilsiges.

11. Om brøde aff thend, som icke komer thil langs steffne. Item huilcken laugsbroder, som icke kommer thill laugssteffne, naar hand aff oldermanden thilsiges, och beuises att hand er thilsagdt, och dog icke komer, wdenn skiellig och lofflig forfald beuisis, bøde viij Sk. vdj bøssenn.

12. Om steffne att holde. Item ingen steffne skall holdis wdenn theris bisidders forloff, och ingen skall gaa bortt, for oldermand giffuer forloff, huo thet giør, bøde iiij Sk. j bøssenn, och giør thett oldermanden, hand skall bøde j Mk.

13. Huilcken som obenbarer lags hemelige erinde. Huilcken lagsbroder, som obenbarer hues bisidder och oldermand forbinder thennom att sige, som kand giøre laugett skade wdj nogen maade, haffue forbrott thill laugett j tønne danst øll, anden gang saa møggitt, som laugs brødre kunde thøckes med biisidder; gielder thet paa konningens eller stadtzens tharff, tha skall hand, thet obenbarer, bliffue wdenn lagett och straffis aff borgemestere, raad och konningens foggit effther sagens leylighed.

14. Om wliud. Item huilckenn broder eller søster, som giør oldermanden wliud, naar han thaller lagsens tharff eller erinde, hand bøde iiij Sk. j bøssen første thid, anden thid viij Sk., thredie thiid en marck, giør hand thett offther aff modwilge, tha rese hans bøder effther alle lagsbrødres sigelse.

15. Om kiff och thrette wdj laugshus. Item huilckenn broder eller suend, som kiffuer eller slaar nogen vdj laugshus eller vdj gaarden, bøde en tønne danst øll och ther thil tho marck wox werd j bøssen. Giør giest nogen wførm wdj liige maade, bøde thennd broder, som hannom indbød, saa foldt som hand thett selff haffde giortt; gaar thet thill liffsaar eller draff eller thet som ere gielder an, tha konningens och stadtzens rett wforkrencked.

16. Om thend som gaar offuerhørige aff lags hos. Item skier thett ochsaa, att nogen broder sager en andenn paa steffne, och dømis tha nogen aff thennom effther sin skyld, som skraaen wduiser, och will ey liide, men gaar offuerhørig aff dør, tha bøde dobbelt eller tha were laugett saa ner, som bisidder och oldermand thøckes.

II s.363

17. Huilcken som skicker sig wbluligenn vdj laugshus eller j gaarden. Item skier ochsaa, att nogen broder spir vdj laugshus eller j gaarden, eller skicker sig skameligen eller wblueligenn, ther om skall thuende brødre thilthagis att sige hans faldtzmaall att wdgiffues eller och bøde, om hand findes harnacked, som forskreffuit staar.

18. Huor lenge att mand maa sidde wdj lagsforsamblinge. Item maa ingen lenger side i nogenn forsamblinge, end som oldermanden thilsiger, wnder en tønne danstøls wiide.

19. Om søndags predickens forsømmelse. Item findis ochsaa nogen att forsøme sin søndags predickenn for middag aff brøderne, och kand beuisis, bøde j laugett viij Sk. och vdj bøssenn thil fattige iiij Sk. Sameledis skall och huer holde the suenne, som gode ere, saa att mesterenn kand høre gaatt om thennum.

20. Om broder, som biuder giest. Item skier thett saa, att nogen broder biuder giest thil noggitt laugsøll, tha bethalle broder for sin giest, som thilbørligt er, naar som hand thilsiges, huor som hand ther wdoffuer icke wil bethale inden en forbestembt thid, giffue tho Mk. wox werd j bøssenn och bethalle sidenn dobbelt. Bryder ochsaa giest, tha bøder thend, hannom indbød, liige som hand sielff haffde brut.

21. Om oldermanden och stoelbroders bøder. Item huad som heldst oldermanden eller stoelsbroder bryder, tha skulle the bethalle dobbelt, huad som vdj lags samkome skier skraaen.

22. Om w-enighet emellom brøder och søstre. Item huis w-enighet ther kommer emellom brøderne eller søstherne wdj lagshus, ølsmaall eller forsamblinge, wnderthagit thet som w-erligt er, thet maa oldermanden och brøderne fordrage och brødenn att kome thil konningen, staden och laugett, effther som sagenn er thill.

23. Om nogen anklagis for gield. Item anklagis nogenn for gield, tha leggis hannum xiiij dagis dag fore at gielde wnder xxiiij Sk. thil thrende schiffter och iiij Sk. j bøssenn, eller och haffue thett wdj minde.

24. Om høuisk thalle wdj dom och rett. Item huilcken broder, som staar wdj rette for nogen sag med andenn for bisidder, oldermand och stoelsbroder, skall thalle høffskeligenn, huo andett giør med løchtenn, banden eller skendtzord, bøde iij Mk. wox werd j bøssenn, konningen och staden huer saa møggit.

25. Huo som fester anden mandtz suend eller pige. Item ingen mester eller søster schall hiemeligenn wndergaa och feste anden mandtz swend eller piige, huo her emod giør, bøde koningen, stadenn

II s.364

och embedett huer j Mk. och xij Sk. j bøssenn och miste swendenn eller pigenn.

26. Om sneckers sønn och datther. Item komer snecker søn och datther samen j thett hellige echteschaff, tha giffue en marck j bøssen och en thønne danstøll wdj laugett och her med nyde laugit.

27. Er och enthen there sneckers børn. Item er och ett aff thennum sneckers børnn, tha nyde laugett for halff indgang, dog skall hand giøre sitt mester støcke.

28. Om thend som thager en sneckers efftherladendes høstru. Item om thend som thager sig en sneckers efftherladendis høstru, nyde laugett for halff indgang.

29. Om en mesters efftherleffuerske. Item dør en mestere frann sin høstru, hun maa bruge sitt embede saa lenge hun sidder encke och schicker sig erligenn och well och icke giffther sig.

30. Om leredrenge. Item huilckenn som setter leredrenge paa snecker embede, hand skall thienne sin mestere vdj thry samfelde aar for en leer dreng och schall strax giffue j bøssen j Mk.; och naar som hans leere aar er wde, tha skall hand giffue j laugett j tønne danstøll och iiij Sk. j bøssen.

31. Om thend suend, som wil winde mester embede. Item huilcken suend, som wil winde mester embede och haffuer thient wdj thry aar for sitt lere, hand skall sidenn framdellis thienne, wdj laugett effther hans lere; men er thett en fremed suend, tha skall hand och j liige maade thienne j laugett ett aar, for hand kommer vdj embedett, och ther till skiellige beuise med breff och zegel att haffue thient sine lere aar wd hos thend mestere, hand lerd haffde, och saa bedis thill laugit thuo gange, for hand kommer wdj embedett, effther skraaens liudelse.

32. Om skiellig windisbyrd aff thend mestere, som en suend thilforn thient haffuer. Item naar en suend paa sneckers embede kommer her wdj thienniste med nogehn lagsbroder, tha skall same swend beuise med skiellig witne, att hand er komen erlige och skiellige fran thend mestere, hand sist thienthe, huor hand thett icke kand giøre, tha bøde som hand wor nys gangenn vdj lere, ther som skraaen wduiser.

33. Ingen mestere att arbeyde her vdj stadenn sterckere end selff fierde. Item skall ingen mestere paa snecker embede her wdj Kiøpnehaffn arbeyde sterckere end selff fierde, enthen inden hus eller wdenn hus; haffuer hand mere arbeyde end som hand sielff kand bestaa och schall hasteligen giøris rede, tha skall hand siige en mestere

II s.365

thill aff hans laugsbrødre eller flere, om behoff giøris, och ingen anden; huo her emod giør, bøde thre marck thil thrende schiffthe och j bøssenn iiij Sk. och møste thend fremide, hand haffuer anamit paa same arbeyde, giør hand thett anden gang, bøde vj Mk. thill thrende schiffthe, skier thet thredie gang aff offuermod, och hannom thett offuerbeuises, were laugett och borgerschaff saa ner, som borgemestere och raad siunis.

34. Om forthingett arbeyde. Item skiede thett ochsaa, att nogen laugsbroder bleffue forthingett thill noggit arbeyde, enthen indenn hus eller wden hus, tha skall ingen wndergaa och thage hannom thette arbeyde frann, huo her emod giør, bøde iij Mk., thill thre schiffte och j bøssenn iiij Sk. och møste samme arbeyde; giør hand thet anden gang, bøde vj Mk. och j bøssenn viij Sk.; giør hand thet offthere aff offuermod, tha rese hans bøder effther alle brødres thøcke.

35. Ingen her er besiddendis eller fremmit mue selge eller føre noggit snecker werck. Item ingenn fremit, som hid kommer, mue selge eller føre noggit snecker werck, sneckerne thil Skade, sønderligen Stetinske schiffuer, kunthor, thresor med noggit andett snecker werck wden j herredage och om høsten, dog med saa skiell, att sneckerne her j byen haffue liige saa gaatt fall, saa well giortt och for saadant kiøb, som fremide wille selge saadant beredt arbeide fore. Findis tha nogen her emod att giøre och føre saadant arbeide, tha mue sneckerne thett beslaa med borgemestere, raadtz och byfoggitz wilge och samthøcke. Sameledis skall ingenn thømmermand her j stadenn, besiddendis eller fremit hiid kommendis, bruge snecker arbeide sneckerne thill skade och ey med bøsse stocke thill rør; huor saa findis, tha mue sneckerne thet beslaa med en aff stadtzens thiennere thil rette; men sneckerne skulle were plichtige thill at giøre gaatt och fast arbeyde och thage en redelige och skiellig løn for theris arbeyde, som forskreffuit staar, och ther som andett findis, wille wij med konningens foggit finde raad ther thill. Ther som wogenskud hiid kommer fall aff fremide eller indwoner, och oldermanden ther om besøger os och konningens foggitt och begierer sneckerne wognskud thill kiøbs att bethalle, tha wille wij thilhielpe thennom att handle en dag eller thuo och sneckerne skulle haffue første kiøb; men en lagsbroder maa ei handle om wognskud med fremide eller induonner vdj hundrett, halff hundrit eller quarther thall paa sin egen wegne, med mindre end hand thilsiger oldermanden. Om nogen hans medbroder begierer ther vdj at staa med, will tha ingenn staa med then, ther kiøbe will, saa maa hand kiøbe som hand bethalle kand, huo

II s.366

her emod giør, bøde iij Mk. thill konningen och stadenn och j Mk., j bøssen.

Thisse forskrefne puncter och artickler wille wij och wore efftherkommere borgemestere och raad althid haffue fuldmagt att formere och formindske effther embedens leylighed, som kunde were gaffnlige och nyttelige, och haffue forskrefne sneckere loffuit att wille holde thenne forscreffne skraa wed alle puncter och artickler, som thend indeholder, med ald wnderdanighedtz lydighed och throschaff, som the Kon. Mat. wor alder kieriste naadigste herre och os borgemestere och raad och wore efftherkomere paa forbemelte Kon. Mat. weyne plichtige ere, saa frambt att the icke wille haffue forbrut same skraa. Thenne forskrefne skraa haffue forskrefne sneckere weluilligenn wedthagit wbrødeligen att holde och fuldbyrdt och sambthøckt aff os borgemestere och raad och Kon. Mats. foggit wed alle forskrefne punchther och artickle, som thend nu indeholder och forklarer. Thil ydermere windtnisbyrd haffue wij ladett henge wortt stadtz secret neden for thenne skraa, som er giffuen och skreffuen vdj Kiøpnehaffn. Huilcken forskrefne skraa och laugs rett, som borgemestere och raadt haffue wndt och giffuett, wij wdj liige maade aff wor sønderlige gunst och naade haffue fuldbyrd, sambthøckt, stadfest och nu med thette wort obne breff fuldbyrde, samthøcke och stadfeste wdj alle sine ord, puncter och artickle, effther som thend wduiser, dog med slig beskedenn, wij wille os forbeholdit haffue thend att forandre, formindske eller forøge, effther som wore wndersotte gauffnligt kand were, och att forskrefne sneckere wdj Kiøpnehaffn her emod skulle findis wforthrodenn och willige att lade thennum bruge paa wortt arbeyde, saa offthe the thilsigis och behoff giøris, for slig løn och effther som billigt och rett kand were. Forbiudendis wore foggitter etc. Actum Frederichsborg 12 martij anno 1576.

Sæl. Registre XI. 203-08. Originalen er af 20 Juli 1554.

II s.367

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 4 17:31:55 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top