eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.440

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 360-361
Nummer: 440


<-Forrige . Indhold . Næste->

440.

25 Feb. 1576.

En Nederlænder maa bosætte sig her eller i Helsingør.

Wij Frederich thend anden etc. giøre alle witterligt, att efftherthi thenne breffuisere Stephan Hennyngk haffuer berett for os, huorledis hand for religionenn skyld haffuer werit fororsaget att bortdrage aff Nederlandene och sig paa en anden sted att begiffue, som hand med en god thrøg samwittighed kannd leffue, och ther fore er thil sindtz sig att nedersette her wdj wortt riige Danmarck, sin handel och wandel her samestedtz att bruge, tha haffue wij aff wor sønderlige gunst och naade wndt och thilladt och nu med thette wortt obne breff wnde och thillade, att forskrefne Staffen Hennyngk maa boesette sig vdj wore kiøbsteder Kiøpnehaffn eller Helsingør och ther handle och wandle och søge sin neringe och bieringe liige med andre

II s.360

wore wndersotte her vdj riigett och were frij for skatt, hold, wagt och all anden borgerlige och byes thønge och besueringe vdj ett aar nest effther thette wortt breffs datum regnendis, dog saa att forskrefne Staffen Hennyngk icke skal indføre nogen ny och andenn lerdom, enthen om sakramenterne eller andre thend christelige throes artickle, som thend Augsborgerske confession och thennd kircke ordninge wdj thisse lande ere w-enlige, och schall hand were os och wore riiger huld, thro och wore och theris skade och forderffue aff hans yderste magt och formue hindre och affuende. Thi forbiude wij etc. Actum Frederichsborg 25 februarij anno 76.

Sæl. Registre XI. 200.

II s.361

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 4 17:29:01 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top