eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.432

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 351-358
Nummer: 432


<-Forrige . Indhold . Næste->

432.

12 Okt. 1575.

Tømmermændenes Skraa.

Wij Frederich thend andenn etc. giøre alle witterligt, att wore wndersotte, thømmermend vdj wor kiøbsted Kiøpnehafnn, haffue nu hafft for os en besegled pergamentz skraa eller laugs rett, som borgemestere, raadmend och byfoggitt samestedtz thennom giffuett haffue, liudendis ord fran ord som her effther følger: Wij borgemestere, raadmend och kongens foggit vdj Kiøbenhaffn giøre alle witterligt: Efftherthi menige thømmermend her vdj stadenn haffue thitt och offthe for os klageligen beretted, att thennom skeer møggit forkortt emod theris embede och handwerck aff nogle wnyttige folck, som huerckenn holde thønge eller besueringe och icke heller lader thennom bruge vdj Kon. Mats. och stadtzens arbeide, naar behoff giøres, och allige-

II s.351

uell thage nering och biering fra thennem, ther the skulle holde Kon. Mats. och stadtzens thønge aff, och wore therfore aff os begierendis, att wij paa Kon. Mat., wor allernaadigste herris wegne wilde althingiste offuerueyge, saa att huer motte nyde och bruge sit embede och redeligen och skielligenn nere och bierge sig ther aff effther Kiøpnehaffns stadtz priuilegier, da paa thet thennem her effther saadanne schade eller forfang icke skie skall, haffue wij effther theris flitige, aluorlige bøn och begiere och effther allis theris egen beuillinge, samtøcke och wedthegt endrechteligen beuilgett och samtøckt forskrefne thømmermend och theris efftherkomere thill gauffn och beste, att forskrefne thømmermend schulle were ett laug for thennom selff, holde och schicke thennom effther thisse artickle och wilkor, som her effther følger:

1. Huilckenn som laugsbroder will worde vdj thømmermendtz laug her vdj Kiøpnehaffn, hand schall were en suorenn, besiddendes borgere och en erlig wberøchtet dannemand eller suend, och hans høstru en erlig wberøchtet quinde, och skall beuise med sitt schudtzmaall, huor fra hand er kommen, och schall hand først, naar hand kommer vdj laugett, giffue j Mk. vdj bøssen, j tønne Rostocksøll vdj laugett och borgemestere och raad en daller, och naar hand will winde embede, da skall hand hugge ett gaatt tho loffthe hus thill mur och offuerheng och forbindeth, att thet er wstraffelig thill mesterstøcke; naar thet bliffuer aff borgemestere och raad eller aff brøderne beseedt och da findis wstraffeligena, da maa hand aname mesterløn och bethallinge.

2. Huilckenn som anammer leere karll paa thømmermendtz embede, hand skall thienne sin mestere ett aar for en leerekarll och skall strax giffue vdj bøssen j Mk., och naar hans leere aar er ude, skall hand giffue j tønne øll vdj laugett och iiij Sk. vdj bøssenn, och hans mestere skall were plichtig att flj och forschaffe hannom hans leere breff quit och frij, och schall ingenn mestere maa holde mere end en lerekarll.

3. Huilcken suend, som will winde embede och laugett och haffuer thient ett aar thilfornn for sitt leere, hand skall bedis thill laugett thuenne steffne, for end hand annammes vdj laugett.

4. Naar en thømmersuend kommer her vdj thienniste med nogen laugs broder, tha skall same suend beuisett med skiellige widne, att hand er kommen skielligen och erligen frann thend mester, hand siist thienthe; hues hand thet icke kand giøre, tha bøde, som hand nyes wor gangen j lere, her effther som forskreffuit staar.

II s.352

5. Huilckenn fremid thømmermand, som will bruge sitt embede her vdj Kiøpnehaffn, hand skall først suerge sin borgere eed och siidenn winde embedett, om hand er thet werd, och giøre sin mester gierning, som forskreffuit staar; kand hand icke giøre sin mester gierning well, tha thienne framdellis och lere bedre eller fare enn anden sted, och skall ingen mue bruge thømmermendtz embede her vdj Kiøpnehaffn, med mindre hand giør lags rettighet eller och haffuer thet wdj oldermandens, menige laugs brødres och theris bisidders minde, wilge och sambthøcke.

6. Naar nogen anames vdj thømmermendtz laug och embede, schall hand indenn fiorthenn dages dag ther effther giøre laugs rettighet eller haffue thet vdj oldermandens och brøders minde.

7. Schall ingen thømmermand her vdj Kiøpnehaffnn arbeide sterckere end selff siette, och ther eblant schall beregnis en lere karll; haffuer hand mere arbeide, end som hand kand selff bestaa, och skall hasteligen giøris rede, tha skall hand siige en mestere thill aff hans laugsbrøder eller flere, om behoff giøris, och ingenn anden. Huo her emod giør, bøde kongen, staden och laugett huer thennom en daller och iiij Sk. wdj bøssen och møste thend fremide, hand haffuer anammit paa same arbeyde. Giør hand thet anden gang, bøde kongen, staden och laugett huer them tho daller och viij Sk. j bøssen; skeer thet thredie gang aff offuermod och hannom thet offuer beuisis, were laugett och borgerschaff saa ner, som borgemester, raad, kongens foggit och laugsbrøder siunis. Skede thet och saa, att nogen laugsbroder bleff forthingett thill noggitt arbeide, tha skall ingenn wndergaa att thage hannom thet arbeide fra; huo her emod giør, bøde thill kongenn, stadenn och laugett huer thennom en daller och j bøssenn iiij Sk. och møste same arbeide. Giør hand thet anden gang, bøde dobbelt och viij Sk. j bøssenn; giør hand thet thidere aff offuermod, tha reis hans bøder effther alle brødris thøcke.

8. Ingenn mestere skall hiemmeligenn wndergaa att feste enn andens suend, huo her emod giør, bøde kongen, stadenn, laugett huer them en Mk. och ij Sk. i bøssenn og møste suendenn.

9. Schall thømmermenden settis en oldermand, som alle the andre thømmermend och laugsbrøder schulle were hørige och liudige, och naar thend haffuer werit oldermand vdj thry aar, tha skulle menige brødre med theris bisidders sambtøcke keyse thuo aff thømmermend och med thennom opgaa for borgemester, raad och kongens foggit, och huilcken aff the tho, som tha beuilgis, thend skall fram-

II s.353

delis were oldermand sin thiid, som forskreffuit staar, och the andre hans laugsbrøder schulle were hannom lydige fore, som thilbørligt er.

10. Worder nogen laugsbroder lougligen tilsagt aff oldermandenn thil Kon. Mats. eller bysens arbeide, och icke fuldgiøre, eller och forschaffer en andenn vdj sin sted, som kand fyldiste giøre for hannom med saa møggit folck, som hand selff vdj bestillinge haffuer, och hand findis thet att forsømme, tha skall hand were laugett saa ner, som theris bisidder med menige laugsbrøder siunis gott att were, dog skall oldermandenn her vdj ingen haffue forskonit och ingenn haffue forhadett, men huer att thilsige och giøre fyldiste for sit arbeide och reyse, som thet hannum med rette kand thilfalde.

11. Kand thet oldermandenn offuer beuisis, tha bøde enn tønne øll vdj laugett og viij Sk. vdj bøssenn.

12. Om steffne at holde. Lauge steffne skall holdis vdj oldermandens hus eller laugshus, dog icke vden bisidders forloff, fire thiid om aarit, den første wor Frwe dag purificationis, och tha skall oldermanden thage beskeed aff theris bis[i]dder eller och aff borgemestere, raad och kongens foggit, huad thømmermendens lønn schall were om sommeren fra Kiøndermøsse thil Micrhaelis; den anden sanctj Hans dag midsommer, thend thredie seyermere wor Frwe dag, och tha skall oldermanden thage beskeed paa wintherlønn, och thend fierde sanctj Andree apostolj dag.

13. Findis nogenn thømmermand att tage mere løn, end som tha bliffuer sambthøckt, tha skall ald huis lønn, hand saaledes opber, were forfaldenn vdj bøssenn thill the fattige; och ther som oldermanden findis att dølye med nogenn, tha skall hand wdlegge ald thend brøde, thend anden burde med rette att giffue. Och skall ingen gaa aff steffne for end oldermanden giffuer forloff; huo thet giør, bøde iiij Sk. i bøssen; giør och oldermanden thet vden bisidders forloff, bøde viij Sk.

14. Thend som siist broder bliffuer schall thilsige steffne och gaa laugs erinde och werff, naar oldermandenn hannum thilsiger, thil saa lenge nogen anden kommer effther hannom.

15. Om thend, som thilsiger steffne, forgetter nogenn. Om thend, som thilsiger, forgetter nogen, tha skall hand bøde fulde bøder for thend, som borthe er, om thet hannum beuises offuer, att hand hannum eller hans folck icke lougligenn thilsagde.

16. Huo borthe er, naar laugs steffne holdis, och theris bisidder lader thilsige. Huo som borthe er aff laugssteffne vden bisiderens forloff, bøde første gang j tønne øll vdj laugett och iiij Sk.

II s.354

vdj bøssenn; siidder hand anden gang offuerhørig, bøde j tønne øll vdj laugett och viij Sk. vdj bøssenn; menn siidder hand thredie gang offuerhørig fran steffne, effther hand bliffuer lougligenn aduarit och thilsagt, tha straffis therfore effther bisidderes, oldermandens och brødris sigelse och were laugett saa ner, som thennom thøckis gott att were, wden hand kand beuise att haffue lougligt forfald och haffue ladett gjortt sin orsage och wndtskyldinge.

17. Om nogen icke will komme til steffne eller gaar offuerhørig fra steffne, naar oldermanden thilsiger. Lader oldermanden tilsige steffne, huilckenn broder, som tha borthe bliffuer och icke haffuer ladet giøre sin wndtskyldinge, bøde iiij Sk., end kommer hand for sildig, bøde ij Sk.; gaar nogen bortt for end steffnenn er holdenn, wden oldermandens forloff, bøde iiij Sk., gaar och naagen laugsbroder offuerhørig fran steffne, om nogen broder skylder hannum och will icke pleye hannom rett, effther brødres sigelse, bøde j tønne øll.

18. Huo som giør wliud. Huo som giør bulder eller wliud vdj oldermandens thalle wdj laugshus eller och thaller vdj andens liud, bøder ther fore ij Sk.; saa bøde och thend, som andenn opwecker thill wliud och thrette.

19. Inthet øll skall opleggis wdenn brødris sambthøcke. Schall ingenn tønne øll opleggis eller wddrickes, wdenn thet er med menige brødres wilge och sambthøcke, och tha maa man biude erlige giester thil; dog haffuer oldermandenn althid en frij gest thil huer tønne.

20. Om skienck er forsømmelig. Huo som worder keist thill skienck och thet forsømmer, bøde j tønne øll.

21. Om nogen slaas eller giør wfred vdj laugshuus. Huo som drager suerd, kniff eller andenn wobenn thil sin laugsbroder eller giør nogen laugsbroder skade och wfred paa gade, strede eller vdj laugshus, bøde thil kongenn, stadenn och lauget, effther som schaden er thill.

22. Drager hand werye med wred hue. End drager hand werye med wreder hue, och giør dog ingen skade med, hand bøde j tønne øll vdj laugett och iiij Sk. vdj bøssenn.

23. Huilcken som slaar en anden pust eller mundslag. Huilcken som slaar en anden pust eller mundslag eller drager hannum j haar, bøde j tønne øll vdj laugett och iiij Sk. vdj bøssen.

24. Om wquems ord. Giffuer hand nogen wquems ord vdj laugs hus vdj druckenschaff, och kalder hannum thiuff, schalck, forredere eller andett sligt, tha bøde hand therfore en fierding øll vdj laugett och ij Sk. vdj bøssenn.

II s.355

25. Om giest bryder. Bryder och nogenn aff giesterne, tha skal den broder bøde, ther hannum haffuer indbødett, altt thet, giesten bryder.

26. Om øll spildes. Huilcken som spilder laugs øll med wilge eller wuilge, hand bøde effther brødris sigelse.

27. Om mand schicker sig whoffskelig. End schicker nogen broder sig whoffskelig, spyr eller giør det, som werre er, vdj laugshus eller vdj oldermandtz gaard, hand bøde j tønne øll vdj laugett och iiij Sk. vdj bøssenn.

28. Om mand offuerløber oldermandenn eller stolsbroder. Huilckenn broder, som oldermanden eller stolsbroder offuerløber med onde eller wquems ord vdj laugshus, bøde therfore j tønne øll och iiij Sk. vdj bøssenn, giør oldermandenn eller stoelsbroder thet emod nogenn aff laugsbrødre wdenn skiellig orsage, tha bøde dobbeltt.

29. Om nogen siidder lenger end louglig thid er. Huilckenn broder lenger siidder, end thill oldermanden haffuer opklapped och louglig thiid er, hand bøde iiij Sk. vdj bøssen, wdenn thet skeer med oldermandens loff.

30. Om klagemaall emellom laugsbrødre. Huo som steffner sin laugsbroder for nogenn anden rett, for end hand er forfuld for theris bisidder och oldermandenn, bøde j tønne øll. Hues thrette och wenighet sig begiffuer emellom laugsbrøder, maa the forliige och affstille indbyrdis, wnderthagen blodtz sag och thet som eren er anrørendis.

31. Huilckenn laugsbroder, som kierer thend andenn for theris biisidder eller oldermand for gield, hannom skall leggis laugdag fore att bethalle, giør hand thet icke, giffue en marck vdj bøssen och bethalle indenn fiorthen dage eller tha bøde 1 tønne øll for wliudelse.

32. Huo som ei wdgiffuer laugs peninge indenn forlagd thiid, giffue dobbelt for huer thiid, wden hand haffuer thet vdj oldermandens minde.

33. Om begraffuelse effther laugs broder eller søster. Naar nogen laugs broder eller laugs søster bliffuer død, tha skulle ij brøder eller søstre, som thilsigis, waage offuer liigett om nattenn, och alle brødre følge liigett thill kirckenn och ingen att gaa bortt for end liigett er begraffuit, huo thet forsømmer vden oldermandens loff med louglig forfald, bøde for huer gang viij Sk.

34. Att høstrw nyder laugett effther hosbondens død. Naar nogen broder er affdød, och hans høstru leffuer egienn, tha maa hun siidde och holde laugett wed magt, saa lenge som hun will. Er tha

II s.356

nogen erlig dannemand eller, suend, som will bede thill hende, tha skall hand niude halff laugs friihed med hende; thet same er, om hand er laugsbroders sønn eller om nogenn fanger laugsbroders datther.

35. Ald hues sagefald, som falder vdj thømmermendtz laugshus, thet skall deelis och schiffthes vdj thre parther, thill kongen, staden och laugett; och ther schall oldermandenn were forplichtet att giøre kongens foggit och stadtzkemner regenschaff fore en gang om aarit, och skulle wi och wore efftherkommere borgemester, raad och kongens foggit aldthid haffue fuldmacht att forbedre och forminske alle thisse forskrefne artickle effther thiidsens leylighet och effther Kon. Mats. wor naadigste herris och stadtzens tesligiste thømmermendtz nøtte och gauffn. Och haffuer oldermanden for forskrefne thømmermend och stoelbroder paa alle laugsbrødres, menige thømmermendtz wegne loffuett och thilsagt, att wille rette och schicke thennum effther thenne forskrefne skraa wdj alle sine ord, puncter och artickler, som thend indeholder, wnder thenne skraaes friihedtz forthabelse. Thill ydermere wintnisbyrd haffue wij ladett henge woris stadtz secrete nedenn for thette wortt obne breff, som er giffuett och schreffuit vdj Kiøpnehaffn thennd xxii dag martij aar etc. mdlxx paa thett fierde.

36. Skeer thet saa att nogenn aff laugsbrøderne bliffuer huggenn aff wanløcke eller bliffuer siug, och er saa fattig, at hand icke haffuer saa hand kand hielpe sig med, tha skall oldermanden och stoelsbroder forlegge och hielpe hannum aff laugsbøsse med menige brødres sambthøcke, thill saa lenge att hand bliffuer thill passe, och tha skall hand same penninge egienn bethalle, om hand kand thennom affsted komme, eller haffue thet vdj brødris minde. End bliffuer hand død, och hand er saa fattig, som for er sagt, tha skall hans begraffuelse bekostis wdaff laugett, och findis ther tha noggit efftherladendis godtz effther hannum, tha skall laugett haffue sin bethallinge och bekostninge egien, for end hans slechtinge thage nogen arff. Huilckenn forskrefne obne beseglede pergemendtz skraa wij aff wor sønderlige gunst och naade haffue fuldbyrd, sambthøckt, stadfest och nu med thette wortt obne breff fuldbyrde, sambthøcke och stadfeste vdj alle sine ord, puncter och artickler, effther som thend indeholder og wduiser j alle maade. Sameledis haffue wij beuilgett, at ther maa were hundrede thømmermend vdj same laug och nyde forskrefne laugs rett, dog haffue wij os och wore efftherkommere konninger i Danmarck forbeholdit forskrefne skraa eller lagsrett att forandre effther thiidsens och wore wndersottis gauffn och beste. Forbiudendis wore

II s.357

foggitther, embitzmend, borgemestere, raadmend och alle andre forskrefne wore wndersotte thømmermend her emod paa forskrefne laugsrett att hindre eller j nogre maade forfang att giøre wnder wor hyldiste och naade. Giffuett paa Frederichsborg 12 octobris aar etc. 75.

Sæl. Registre XI. 172-77.

II s.358

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 4 17:23:30 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top