eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.430

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 350-351
Nummer: 430


<-Forrige . Indhold . Næste->

430.

27 Juni 1575.

Præsten ved Hospitalet faar en aarlig Hjælp.

Wij Frederich thend andenn etc. giøre alle witterligt, att effthertj wij komme vdj forfaringe, huorledis os elskelige, hederlige mand her Erasmus Rerauius, som er prest vdj hospitallit j wor kiøbsted Kiøpnehauffn, skall med en ringe wnderholdinge were forsørgit, saa hand icke fanger aarligen mere end xv daller thill hans lønn, huor med hand beklager sig icke att kunde tilkomme(!), tha haffue

II s.350

wij aff wor sønderlige gunst och naade wndt, beuilgett och thilladt och nu med thette wortt obne breff wnde, beuilge och tillade her effther aarligen att wille lade giffue forskrefne her Erasmus Rerauius och hans efftherkommere, prester vdj hospitallit j Kiøpnehaffnn, xxv gode enckende daller thil hielp thill wnderholdinge, huilcke penninge wor renthemester thennom paa wore wegne schall fornøige, bedendis och biudendis wor renthemester, thend som nu er och her effther kommendis worder, attj retther etther effther, paa wore wegne aarligen att giffue och fornøige forskrefne Erasmus Rerauius och hans efftherkommere, presther thil hospitallit i Kiøpnehauffn, forskrefne xxv enckinde daller thil theris wnderholdings behoff och ingen hinder eller forfang ther paa giører thennom vdj nogre maade. Actum Frederichsborg thend 27 junij aar etc. 1575.

Sæl Registre XI. 159.

II s.351

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 4 17:20:38 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top