eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.410

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 342-343
Nummer: 410


<-Forrige . Indhold . Næste->

410.

1 Marts 1574.

Klavs Jostsen maa nedsætte sig som Seglmager.

Wij Frederich thend anden etc. giøre alle witterligt, att efftherthj thenne breffuisere Claus Jostsenn haffuer beret for os, huorledis hand for religionenn skyld haffuer werit fororsagit att borttdrage aff Nederlandene och siig paa ett andett sted att begiffue, som hand med god, thrøg samvittighed kand leffue, och ther fore er thilsindtz sig att nedersette wdj wor kiøbsted Kiøpnehaffn, sin handtwerck att bruge ther samestedtz, som er seigelleggerembede, tha haffue wij aff wor sønderlige gunst och naade wndt och thilladt och nu med thette wortt obne breff wnde och tillade, att forscrefne Claus Jostsenn maa boesette sig vdj forscrefne wor kiøbsted Kiøpnehaffn och ther bruge sitt embede och sig nere och bierge liige wed andre wore wndersotte borgere samestedtz och were frij for ald skatt, hold,

II s.342

wagt ock andenn borgerlig och byes thønge och besueringe vdj x sambfelde aar nest effther thette wort obne breffs datum regnendes, dog saa att forscrefne Claus Jostsen icke skall jndføre nogen ny och anden lerdom enthen om sacramentherne eller andre thend christelige throes artickle, som thend ausborgiske confession och thend kircke ordning vdj thisse lande er w-enlige, och schal hand were os och wore riiger huld, tro och wor och theris skade aff hans yderste macht och formue hindre och affuende. Thi forbiude wij osv. Actum Frederichsborg thend første dag martij aar 1574.

Sæl. Reg. XI. 106. Lignende Brev fik Stephan Henningk med Skattefrihed i 2 Aar.

II s.343

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor jul 31 20:58:26 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top