eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.400

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 335-340
Nummer: 400


<-Forrige . Indhold . Næste->

400.

12 Dec. 1572.

Smørstikkernes Skraa.

Wi borgemester och raadmend och kongens fogit udi Kiøbenhafn giøre alle witterligt, effterdi menige smørstingere her udi staden klageligen for os berettet hafuer den store v-lempe och forfang dennem skeer af andre embedsfolch, som hafue deris gode handtverch som de kunde føde dennem af och tage dog deris næring och biering

II s.335

fra dennem, der de skulde holde Kongl. May. och stadsens tynge af, disligeste som titt och offte beklaget er, at fattig folch iche bekomme skiell och fyldist for deris pendinge for den v-skichelig vegt, som findis hos mange, och tiden om aaret sig forandrer med kiøb och sall, da paa det dennem herefter saadan forfang eller skade iche skee skall och saadan v-lempe och v-skichelighed maa afskafis, hafue wi efter deris flictige och alvorlige bøn och begiering och deris egen gode fri villie, samtøche och vedtegt endrechteligen bevilget och samtøcht forscrefne smørstingere och deris efterkommere till gaffn och beste, at skulle hafue it laug for dennem self, holde och skiche dennem efter thisse artichle och wilchor, som her efter følger.

1. Huer laugs broder maa vere udi smørstinger lauget.

Først ingen skall annammis eller indtagis till broder udi forscrefne laug, førend hand hafuer soren sin borgere eedt for borgegemester, raad och fogeden, och da skall forscrefne laug hannem tilsigis och samtychis med deris bisidderis willie och widskab, dog skall ingen maa komme udi forskrefne laug, som hafuer lert nogett andet handtwerch, som hand kand hafue sin næring och bæring af, iche heller den som er udi noget andet laug.

Huilchen mand, som laugs broder vill vere her udi Kiøbenhafn udi smørstinger laug, hand skall vere en erlig v-berøctet dannemand, skall bewise med sit skudtzmaall, huor fra hand er kommen.

2. Om laugsbroders gifftermaall och huad hand skall gifue for laugs frihed.

Skall ingen broder tage sig hustrue, vden den som erlig er oc w-berøctet, och naar nogen kommer først udi lauget, skall den giffue till indgang en dlr. i lauget brødrene til beste och borgmester och raad fire Mk. danske.

3. Ingen maa sellie smør udi skaalepund, uden hand er udi lauget.

Och skall ingen borgere eller embedtzmend maa selge smør, hemmelig eller obenbare, udi skaalPd., inden døren eller uden, medmindre hand er udi forscrefne smørsticher laug, fordrister sig nogen herimod at selge smør udi skaalPd., da skall oldermanden haffue loff at maa med stadstienerne tage samme godz de selge af fra dennem, oc det indføre udi den Helligaands hospitall till de fattige, och den som saa haffuer solt, bøde till kongen och staden efter borgemester, raad och kongens fogits sigelse.

II s.336

4. Om smørstingers vecht oc kiøb.

Skall och oldermanden for smørstingerne en gang huer maanet met to af laugsbrødre gaa om till alle som selge smør oc ere udi lauget och haffue alvorlig oc flictig indseende, at de bruge ret vegt, saa at den fattige wedtørffuendis almue faar skiell oc fyldis for sine pendinge som det er; findes nogen af samme smørstingere at bruge falsk vegt eller selger dyrere end som det da er sat, da skal hand bøde første gang tree march till tuende skiffte, anden gang maa det bewisis och saa sex Mk. till kongen, staden och lauget, och findis hand tredie sinde oc bewisis hannem ofuer, da skall hand bøde x Mk. till trende skiffter och der till med forvisis lauget och aldrig at komme der ind igien.

5. Smør skall selgis som her efter følger.

Naar fierding smør kiøbes for 3 Mk. skall skaalPd. selgis for fire alb., naar fierding smør kiøbes for iiij Mk. skall skalPd. selgis for ij Sk., naar fierding smør kiøbes for iiij Mk. skall skalPd. for v alb. selgis, naar fierding smør kiøbes for v Mk. skall skalPd. for ij Sk. selgis, naar fierding smør kiøbis for v Mk. skall skalPd. for vij alb. selgis, naar fierding smør kiøbes for vj Mk.. skal skalPd. selgis for iij Sk., naar fierding smør kiøbes for vj Mk. skall skalPd. selgis for viij alb., naar fierding smør kiøbes for vij Mk. skall skalPd. selgis for viiij alb., naar fierding smør kiøbes for vij Mk. skall skalPd. selgis for iij Sk. naar fierding smør kiøbes for viij Mk. skall skalPd. selgis for x alb., naar fierding smør kiøbes for viij Mk.., skall skalPd. selgis for iiij Sk., naar fierding smør kiøbes for viiij Mk., skall skalPd. selgis for xj alb., naar fierding smør kiøbes for ix Mk., skall skalPd. selgis for iiij Sk., naar fierding smør kiøbes for x Mk., skall skalPd. selgis for xiij alb., naar fierding smør kiøbes for x Mk. skall skalPd. selgis for xiij alb., naar fierding smør kiøbes for xj Mk. skall skalPd. selgis for xiiij alb., naar fierding smør kiøbes for xj Mk. skall skalPd. selgis for xiiij alb., naar fierding smør kiøbes for xij Mk. skall skalPd. selgis for xv alb., naar fierding smør kiøbes for xij Mk. skall skalPd. selgis for v Sk.

Och lige som kiøbet paa fierding smør forhøyes till 8 Sk., da skall skalPd. selgis to pendinge dyrere och iche mere, och skulle forscrefne smørstingere tho(?) forscrefne laug igien maatte eller myndighed hafue dette forscrefne kiøb at forhøye ydermere, end som det nu set er at skulle selgis for och af borgemestere och raad och kongens fogett er bevilget och samtøcht.

II s.337

6. Om stefne at holde.

Stefnen skall holdis udi oldermands huus, och den sidst broder blifuer skall tillsige stefne och gaa laugs ærinde och vere naar oldermanden hannem til siger, till saalenge nogen anden efter kommer.

7. Om den som stefne till siger forgietter nogen.

Och dersom den som till siger forgietter nogen, da skall hand bøde fulde bøder for den som borte er, om det hannem bewisis ofuer at hand hannern eller hans folch iche louligen till sagde.

8. Intet øll skall opleggis vden brødernis samtøche.

Skall ingen tønde øll opleggis eller vddrichis vden det er med menige brødres villie och samtøche, och da maa mand biude erlige giester till, dog hafuer oldermanden altid en fri giest til huer tønde øll.

9. Om skiench er forsømmelig.

Huo som vorder keist tiil skiench oc det forsømmer, bøde j tønde øll.

10. Huo borte er naar stefne holdis.

Huo som borte er af adell stefne vden oldermandens forlof, bøde viij Sk., vden hand kand bevise at hand hafde loulig forfald oc hafuer ladet giort sin aarsage, gaar oc nogen bort førend stefne er holden vden oldermandens forlof, bøde 8 Sk.

11. Om nogen iche vil komme til steffne.

Huilchen broder lader tillsige at komme for sig och hand iche vill komme, bøde iiij Sk.

12. Om klagemaall for gield.

Huilchen som klager paa anden for gield, at hand kiendis hannem skyldig at were, hannem skall laugdag foreleggis at betale, end vill hand iche betale till den tid som hannem af oldermanden och brødre blifuer forelagt och hand hafuer vedtagit, bøde 1 Mk. udi lauget.

Endt gaar da nogen laugsbroder ofuerhørig fra steffne och blifuer nogen skyldig och vill iche pleye hannem ret, efter brødernis sigelse, hand vere lauget saa ner som oldermand och brødre tøchis got at vere.

End blifuer hand anden gang for samme gield kiert at hand iche betalt hafuer, da skall oldermanden hafue fuldmagt hans faldz-

II s.338

mall dobelt at tage, end skeer det tredie gang, da maa oldermanden med to af brøderne tilluche hans windue till saalenge at hand faar betalt huis hand skyldig er.

Den samme ret er och om nogen kiøber nogett i lauget och bliffuer ther skyldig fore.

13. Om begrafuelse efter laugsbroder eller søster.

Naar nogen laugsbroder eller laugsøster døed blifuer, da skulle to brødre eller søstre, som tillsigis, vaage om natten ofuer liigett, och alle brødre følge liget till kierchen och ingen at gaa bort, førend liget er begraffuen, huo som det forsømmer vden oldermandens lof med louglig forfall, bøde for huer gang 1 Mk.

14. Att hustruen niuder lauget efter hosbondens død.

Naar nogen broder er afdøet och hans hustrue lefuer igien, da maa hun sidde oc holde lauget ued magt, saa lenge hender løster och hun kand giøre laugs ret for sig. Er da nogen erlig dannemand eller suend, som vill bedis till hende, da skal hand niude halff laugs frihed med hende. Det samme er og om hand er laugs broders søn eller oc om nogen fanger laugsbroders daater.

15. Huer sagefald som falder i smørlauget skall skifftis i tre parter.

Huis sagefall som falder udi smørstingernis laugshuus, som ere for slagsmaall, falsk wegt och for det som dyrer selgis end som det sat er och samtøcht, det skall deelis och skifftis udi trei parter till kongen, staden och byen, och der skall oldermanden vere forpligt at giøre kongens foget oc stadtz kiemner regnskab for en gang om aaret.

16. Beslutelse.

Och skulle wi och woris efterkommere borgemester, raad och kongens fogit altid hafue fuldmagt at forbedre och formindske disse forskrefne artichle effter tidsens leylighed och efter Kongl. May. woris allernaadigste herris och stadsens, disligeste smørstingernis laugs nytte och gaffn.

Och haffuer oldermanden for forscrefne smørstingere oc stoellbroder paa alle laugsbrødernis wegne loffuit oc tillsagt at ville rette oc skiche thennum efter forscrefne skraa vdi alle sine ord, puncter och artichler, som den indholder, ynder denne skraaes friheds fortabelse. Till ydermere widnisbiurd, at saa i alle maader holdes skall

II s.339

som foreskreffuit staar, haffue wi ladet henge vorf stads indsegel neden fore. Gifuit udi Kiøbenhaffn den xij dag decembris aar mdlxxij.

End findis disse fire støcher udi en anden gammell smørstechernis skraa.

1. Siden en broder er annammet ind udi lauget, skall hand giffue iiij dlr. till at holde laugs huus ved magt och lige med, och till dennem som bliffuer gammell och skrøbelig oc forarmet udi lauget till hielp oc trøst oc till at hielpe dennem udi jorden med, naar Gud kalder dennem, och skall ingen ydermere besuergis enten med indgangs penge eller med kost, som her till dags giffuit er.

2. Och skall ingen borgere eller embedsmend maa selge smør, hemmelig eller aabenbare, inden døre eller uden, medmindre hand er i forscrefne smørsticherlaug.

Noch er smørsticherne bevilget, at de maa tilkomme disse tuende støcher udi deris skraa.

1. Først smør, flesk, ister, smaa vegt lius oc all edende vare, som høchere tillhør, och ingen maa bruge det uden de, som ere i samme laug och haffuer soren deris borgerskab.

2. Disligeste at de maa bruge anden kiøbmandskab, thi de her ud af iche kunde holde kongens oc byens tynge wed magt, oc de som wille were udi samme laug maa giffue till indgang saa megit som de gifue udi andre laug.

Resens Afskrifter af Lavsskraaer 1219-27.

II s.340

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør jul 26 12:23:22 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top