eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.383

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 328-329
Nummer: 383


<-Forrige . Indhold . Næste->

383.

6 Sept. 1565.

Anders Lorich faar en Gaard paa Amagertorv. Jfr. I Nr. 323

Fredrik II giver Anders Lorich og hans Arvinger »en wor oc kronens gaard oc jord vdj wor kiøbstedt Kiøbnehaffnn liggendis paa

II s.328

Amager torrig emellom Jens Pedersens oc Hans Stadschriffueris gaarde oc nu kaldis Kongens Rustkammer, oc strecker seg vdj breden vd till adelgaden vdtj thend søndre ende aff wester oc vdtj Øster halffsøttende alne, vdtj lengden paa thend østre siide vdmett forscrefne Hans Stadschriffuers gaard aff sønder oc vdtj nør ett hundrede treduge en alne, paa thend westre sijde vdmett forscrefne Jens Pedersens gaard oc aff sønder og vdtj nør lige saa langtt, vdtj breden paa thend nørre ende for haffuen aff wester oc vdtj øster tiuge och siw alne thrye qwarter, oc twertt offuer gaarden, som forscrefne Hans Schriffuers grunndt oc haffue endis, aff wester oc vdtj øster tiuge sex alne oc thrye qwarteer mett Siellands jordalne moltt« til fri Ejendom fri for alle Skatter og Tynger. »Ther emod skall forscrefne Anders Lorich were forpligtt samme gaard att vpbygge oc hand oc hans arffwinge thend welbygdt altijd wed god heffd oc magtt att holde mett god kiøbstedsbygning, oc vdtj samme gaard skall hand till fly oc forordinere for osz oc wore effterkommere konninger vdtj Danmarck ett gott, beqwemtt rustkammer, som wij kunde haffue platzs oc rum tiill wort rende oc sticketøg mett andett thets tilbehøring, som i samme rustkammer bør, att thett ther kand vphengis oc well vden skade forwaris. Thesligeste skall hand bygge oc tilfly vdtj samme hws vd mod Amage torgett ett gott stortt kammer eller en sall, ther wij oc andre som wij hoes osz haffue kunde haffue wor werelse vdtj, naar wij eller wore effterkommere konninger vdtj Danmarck nogen ridderspill mett renden, stecken, torneren eller vdj andre maade forordinerendis oc bestellendis worder, och naar forscrefne ridderspill haffuer ende, skall thett were forscrefne Anders Lorich eller hans arffuinge frijtt fore samme sall att bruge fore seg selff tiill sinn egenn nytte oc fordeell och icke wijdere ther mett besuergis end som før er rørd, och ther som forscrefne Anders Lorich kand till kiøbs bekomme enn gaard ther nest op tiill oc sidenn will bygge begge husene vnder ett, tha skall hand oc hans arffwinge vdtj lige maade thett mue nyde oc beholde mett alle thee friiheder wii thennom giffuit haffuer paa forscrefne wor oc kronens gaarde och effther som forscreffuit staar. Thy forbiude wij osv. Giffuit etc. Helsingborg thend vj dag septembris anno mdlxv.

Reg. o. a. Lande VIII. 208-09.

II s.329

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør jul 26 12:02:50 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top