eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.374

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 318-325
Nummer: 374


<-Forrige . Indhold . Næste->

374.

6 Jan. 1564.

Rebslagernes Skraa.

Wi borgemester och, raadmend udi Kiøbenhafn giøre witterligt for alle, som nu ere eller komme skulde, at nu paa nogen aar hafuer reebslaerne her i staden veret hoss os her paa wort radhuus och dennem haardeligen for os beklagede, huorledis at dennem baade at jndvohnerne och vdlendiske skeer stor skade paa deris embede, de menige søefarende mend till skade och afbrech, bode paa deris skib, lif och gods och udti andre maade emodt deris handtwerch och embede. Och begierede derfore allesammen, at vi paa Kongl. May.

II s.318

vor kieriste naadige herris vegne ville ofuerveye alltingest, saa at huer maatte bruge sit embede och nere och biere sig der effter skelligen och redeligen effter Kiøbenhafns stads privilegier, och da effter saadan deris christelige, redelige och nødtørfftige begiering, saa at effterdi synderligen bør at hafue jndseende paa there handtverch, hafue vi ofuerseet forscrefne reebslaers skrifftlige begiering, som de hafde ladet antegne i deres embede paa nogle besynderlige artichle, och hafue seet saa for got, effter all leylighed paa denne tiid, och giort och samtøcht der om paa Kongl. May. voris kieriste naadige herris weigne thisse effterskrefne artichle, som saa liude.

1. Om reebslaaers laug och embede.

Først skall oldermand altid settis for reebslaaer lagsbrødre af borgemester oc raad effter gammel sedvane, och huilchen som saa settis skulde brødrene vere liudige.

2. Om lagis broder at worde.

Item huilchen som lagsbroder vill vorde vthi rebslar lag her i Kiøbenhafn, hand skall vere en soren besiddende borgere och en erlig mand, sammeledis hans hustrue en erlig danne quinde, huilchet ther skall bevisis førend hand fester til lauget.

3. Om rett laugs stefne at holde.

It ret laugs stefne skall holdis och vere tuende tider om aaret, første Fabiani och Sebastiani dag, och den anden hellig Trefoldigheds søndag, och da skall handles om laugsens tarff.

4. Om mesterstøche at giøre.

Effterdi at dette embede er it besynderligt handtverch, som gielder om lif, skib och gods at bevare, da skall hand giøre sit mesterstøche, som skall vere thw skiødt med fire ducher och it hierte der inden vthi och saget paa kabbellviis, sex tomme tygt(!) och tredifue faufne langt, och thuo smide paa kabbel vise paa siuf tommer tygt och tolf fafne langt, item it kabbelltou paa halftredisindstiufue fafne och sex tommer tygt, och skall giøris af hans egen hamp, item skall hand gifue brøderne en daler effter recessens liudelse och enn march i bøssen till de fattige.

5. Om oldermand at keise.

Item naar en broder som er sat till oldermand af borgemester och raad och haffuer veret oldermand udi trei aar, da skulde menige

II s.319

brødre keise to af rebslagerne, som skulde opgaa for borgemester och raad, och huilchen af de to som da bivilgis, dend skall fremdeelis vere oldermand och de andre hans laugsbrødre vere hannem liudig fore, som tillbørligt er.

6. Om en bøsse eller skrin til lauget.

Item skall der vere en bøsse eller skrin till lauget med tou laase, en nøgell skall oldermanden hafue och en anden nøgell skall stoellbroder hafue, och der udi skall forvaris alle brøde pendinge till fattige eller forarmede laugsbrøders eller søsters behof, dog at thette skeer med bisiddernis och alle brødernis villie och vidskab.

7. Om deen at vorde.

Item huilchen laugsbroder som kommer sidst udi lauget, skall were deen, saa lenge der kommer en anden i lauget, och vere rede naar brøderne och oldermand med bisidderis samtøche tilsige.

8. Om brøde af thennem som iche kommer till laugssteffne.

Item huilchen broder som iche kommer till laugsstefne, naar hand tilsigis af oldermanden, och bevisis at hand er tillsagt och dog iche kommer, vden skellig och lovlig forfald beviises, bøde otte skilling i bøssen.

9. Om steffne at holde.

Item ingen stefne skall holdis uden deris bisidderis forlof, och ingen skall gaa bort førend oldermanden gifuer forlof, huo det giør, bøde 4 Sk. i bøssen, och giør det oldermanden, hand skal bøde en march.

10. Huilchen som aabenbarer lagsens hemmelige ærinder.

Item huilchen laugsbroder, som aabenbarer huis bisiddere och oldermanden forbyder dennem at sige, som kand giøre lauget skade i nogre maade, hafue forbrudt till lauget 1 tn. dansk øll, anden gang saa megit som lausbrøderne kunde tychis med bisidderne, gielder det kongens eller stadzens ærinde, da skall den det aabenbarer blifue uthen lauget och strafis af borgemester och raad och kongens foget effter sagsens leylighed.

11. Om v-liud.

Item huilchen broder eller søster som giør oldermand v-liud, naar hand taler laugsens tarff eller ærinde, hand bøde 4 Sk. i bøssen

II s.320

første tid, anden tid 8 Sk., tredie tid 1 Mk., giør hand det aff modtwillighed, da reyser hans brøde effter alle laugs brødres sigelse.

12. Om kiff och trette udi laugshuus.

Item huilchen broder eller suend som slaaer i laugshuus eller uthi gaarden, bøde en tønne dansk øll till brøde och ij Mk. vox verd i bøssen, giør giest nogen v-førm i lige maade, bøde dend broder som hannem inbad saa fuldt som hand det selfuer hafde giort, gaar det till saar, lif eller drab, eller det som ære gielder an, da kongens och stadsens rett u-forkrenchet.

13. Om dennem som gaar ofuerhørig vd af laugshuus.

Item skeer det ogsaa, at nogen broder sager en anden paa stefne, och dømes da nogen effter sin skyld, som skraaen udviser, och vill ey liude, meden gaar ofuerhørig af dør, da bøde dobelt eller vere lauget saa ner, som bisiddere och oldermand tychis.

14. Huilchen som skicher sig v-bluelig i laugshuus eller gaarden.

Item skeer ogsaa at nogen broder spyer i laugshuus eller i gaarden, eller skicher sig skammelig eller v-bluelig, der om skall tuende brødre tiltagis at sige hans faldsmaall at udgifuis, eller och bøde, om hand findis haardnachet, som forescrefuit staar.

15. Huor lenge at mand maa sidde udi laugshuus forsamling.

Item maa ingen lenger sidde udi nogen forsamling end som oldermanden tillsiger, under 1 tønne dansk ølls viide.

16. Om søndagen predichens forsømmelse.

Item findis och nogen at forsømme sin søndags predichen for middag af brøderne och kand bevisis, bøde i lauget 8 Sk., i bøssen till de fattige 4 Sk. Sammeledis skall ochsaa her holde de suenne, som gode ere, saa at mesterne kand høre got om dennem.

17. Om broder som biuder giest.

Item skeer det saa, at nogen broder biuder giest til noget laugs øll, da betale broder for sin giest, som tillbørligt er, naar som hannem tilsigis, huor som hand der udofuer iche vill betale inden en forbestemt tid, gifue ij Mk. vox verd i bøssen och betale siden dobbelt, bryder och sag giest, da bøde den hannem indbødt, ligesom hand self hafde brudt.

II s.321

18. Om oldermands og staldbroders bøde.

Item huad som helst oldermand eller stoelbroder bryder, da skulde de betale dubbelt, huad som i laugets samkomme skeer effter skraaen.

19. Om nogen anklagis for gield.

Item anklagis nogen for gield, da leggis ham xiiij dags dag for at gielde, vnder xxiiij Sk. till trende skiffte och iij Sk. i bøssen, eller hafue dette udi minde.

20. Om høviske tale i dom och rett.

Item huilchen broder, som staar i rette for nogen sag met anden for bisidder, oldermand och stoelsbrødre, skall tale sin sag høfuiskeligen, huo andet giør med løgten, skieldsord eller banden, bøde iij Mk. vox verd i bøssen, kongen och staden huer saa megit.

21. Huo som fester andens suend, dreng eller pige.

Item ingen mester eller søster skall hemmeligen vndergaa at feste anden mands suend, dreng eller pige, huo her imod giør, bøde kongen, staden och embedet huer j Mk. och xij Sk. i bøssen, och møste suenden, drengen eller pigen.

22. Om reebslaaers søn eller dotter.

Item kommer reebslaaes søn eller dotter sammen i det hellige ecteskab, da gifue j Mk., i bøssen och en tønne dansk øll i lauget och her med niude lauget.

23. Er och enten deris reebslaaers børn.

Item er och it af dennem reebslaaer børn, da niude lauget for half jndgang, dog skall hand giøre sit mesterstøche som forskretuit staar.

24. Om dend som tager en reebslaaers effterladende hustrue.

Item dør en mester frann sin hustrue, hun maa bruge sit embede saa lenge hun sidder enche och skicher sig erlig och vell och iche giffter sig.

25. Om læredrenge.

Item huilchen som setter læredreng paa reebslaar embede, hand skall tiene sin mester uthi trei samfelde aar for en læredreng, och skall strax gifue i bøssen en half Mk., och naar som hans lære

II s.322

aar er ude, da skall hand gifue i lauget en tønne dansk øll och iiij Sk. i bøssen.

26. Om thend suend som vil] vinde mester embede.

Item huilchen suend som vill vinde mester embede och hafuer tient uthi trei aar for sin lære, hand skall siden fremdelis tiene en mand udi lauget thuo aar effter hans lære, men er det en fremmet suend, da skall hand iligemaade tiene tou aar i lauget førend hand kommer uthi embedet, och der till met skelligen bevise met bref och seigell at hafue tient sin læreaar ud hos dend mester, hanum lært hafde, och saa bedis till lauget tou gange, førend hand kommer i embedet, effter skraaens liudelse.

27. Om skellige vidnisbiurd af den mester, som en suend tilforen tient hafuer.

Item naar en suend paa reebslaaer embedt kommer her i tienisten med nogen laugs broder, tha skall samme suend bevise met skellig vidne, at hand er kommen erligen och skielligen frann den mester, hand sidst tiente, huor hand det iche kand giøre, tha bøde som hand var nys gangen uthi lære her, som skraaen udviser om lære drenge.

28. Om fortinget arbeidt.

Item skeede det seg saa, at nogen laugsbroder bleff fortinget till noget arbeidt, enten inden huus eller vden huus, da skall ingen vndergaa at tage det arbede frann hannem, huo her emod giør, bøde trei march till trei skiffte och i bøssen iiij Sk. och møste samme arbed, giør hand det anden gang, bøde i bøssen [lauget?] vj Mk. och i bøssen 8 Sk., giør hand det offte af ofuermod, da reise hans bøder effter alle brøders tyche.

29. Om kabbellgarn at kiøbe.

Item ther som hamp eller kabbellgarn hidkommer fall af fremmede eller indvaanere och oldermanden derom besøger os och kongens foget, och begierer rebslaaerne samme hamp eller kabbellgarn tillkiøbs at betale, da ville vi tillhielpe dennem at handle en dag eller tou, saa reebslaaerne skulde hafue første kiøb, om de det begiere, dog skall ingen aff reebslaerne handle hemmeligen med nogen fremmede her kommer med hamp eller kabellgarn, med mindre hand tilsiger oldermand, om nogen af hans metbrødre begiere ther udi at staa, men vill da ingen staa met hannem i samme kiøb, da maa

II s.323

hand kiøbe som hand betale kand, huo her emod giør, bøde iij Mk. till konningen och staden och j Mk. i bøssen.

30. Om kabbellgarn at spinde.

Skall och ingen uthi reebslar embedet spinde andet garn ud af fremmet hamp end kabbellgarn och bøndgarn, findis nogen her emodt at giøre, skall giffue viij Sk. i bøssen, giør hand det anden gang, giffue j Mk., tredie gang skall oldermand och brødre siige ther paa. Ey skall nogen reebslaer kiøbe siødruchet eller anden vnd hamp at spinde udi kabbellgarn, at bedrage gott erlig folch dermedt, findes nogen her emod at giøre, bøde konningen och staden vj Mk. och vere siden lauget saa ner, som borgemester, raad och kongens foget siunis.

Item skall ingen af reebslaerne spinde anden hamp for kiøbmendene end det som got er, skeer det seg ochsaa at der kommer vrag eller siødruchen hamp, da skall hand beseis af oldermand och tou brødre, och saa spinde der af det som gott er, och lade kiøbmenden beholde det der intet duer, findis nogen her emod at giøre, bøde vj Mk. till konningen och staden och j Mk. i bøssen.

Item skall och ingen af reebslaerne spinde nogen hamp, enten for sig self, kiøbmend eller andre paa de riiske støcher at vinde igennom vand och skarn, som her till skeet er, nogen mand till skade, meden skall spindis paa roller effter gammell sedvane, findis nogen her emod at giøre, vere lauget saa ner som oldermanden och menige brødre siunis.

31. Om broders løn af bøssen.

Item blifuer nogen broder eller søster trengt till af stor armod, fattigdom eller siugdom at laane pendinge af bøssen, at hielpe sig med i sin siugdom, da skall den haffue hielp tillans af bøssen effter leylighed, at betale igien inden bestemmet tid, blifuer och den forarmet eller hendøer som laan tager, och hand eller hans effterladendis hustrue eller boe ey formaa at betale, da skall samme gield vere hannem skienchet och indskrifuis i den døde bog.

32. Om vegt ofuer broder eller syster, som siug vorder.

Item vorder broder eller syster siug och neder lagt paa svote seng, da skall den siuge lade giffue olldermanden till kiende, saa skall oldermanden lade tillsige en laugsbroder eller syster, at en af thennem eller theris visse budt vaager ofuer den siuge, mand offuer mand och quinde offuer quinde, som sømmeligt er, en huer natt,

II s.324

huilchen som tillsagt vorder och det forsømmer, bøde till lauget en Mk. och till de fattige iiij Sk. vden all forfald eller vndskyldning.

33. Om broders eller søsters ligfærdt at bekoste och berede udaf laugs penninge.

Item naar som en arm broder eller syster afdøer och er saa arm at boed ey formaar jordeferden at bekoste, tha skall lauget det bekoste.

34. Om brøders eller søsters liig att følge till grafue.

Item naar som saa skeer, at laugs broders eller systers lig begrafuis skall, da skall laugs brøder och søster plictig vere at følge liget till sin leyersted, naar klochen gaar, eller hafue forbrudt till lauget 8 Sk. och till de fattige iiij Sk., vden loulig forfald findis.

Thisse forscrefne puncter och artickler ville vi, at vore effterkommere borgemester och raad altid hafue fuldmagt at formere och formindske effter embedens leylighed, som kunde vere gafnligt och nytteligt, och hafue forscrefne reebslaerne lofuet och tilsagt at holde denne forscrefne skraa ved alle puncter och artichler som den indeholder, med all underdanighed, liudactighed och troskab, som de Kongl. May. vor aller kiereste naadige herre och os borgemestere och raad och voris effterkommere paa forscrefne Kongl. May. wegne plictig ere, saafremt de iche ville hafue forbrudt samme forscrefne skraa.

Thenne forscrefne skraa hafue forscrefne reebslaerne velvillig vedtaget v-brødeligen at holde och fuldbiurde, och stadfest af os borgemester och raad och Kongl. May. byfoget, ved alle forscrefne puncter och article, som den nu indeholder. Till ydermere vidnisbiurd hafuer vi hengt vor stadtz jndsegell her nedenfor. Giffuit och skreffuit udi Kiøbenhafn hellig tre kongers dag mdlxiiii.

Resens Afskrifter af gamle Lavsskraaer 693-706.

II s.325

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør jul 26 11:54:01 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top