eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.357

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 310-312
Nummer: 357


<-Forrige . Indhold . Næste->

357.

30 April 1558.

Povl Laxmans Enke faar en Del tilbage af det Gods, som var henlagt til det af hendes Svigerfaders Fader stiftede Alter i Nikolaj Kirke.

Wii Christiann etc. giiørre alle wiitterlliigtt, att aar epther gudtz biirdtt mdlviij sanctorum Philippi et Jacobi apostolorum affthenn paa wortt slott Kiøbnehagenn neruerrinndis oss elskelliige Johann Friis tiill Hesleager, wor cantzeller, her Mogenns Giilldenstiiernne

II s.310

tiill Stiernnhollm riiddere, wor stadtholler, och Joachim Beck thiill Førsløff, wor renthemester, wor skiickit oss elskelliige frw Thalle Pouill Laxmandtz eptherleuerske paa thenn ene oc oss elskelliige borgemester, raadmendt wttj vor kiiøbstedtt Kiiøbnnehagenn paa thenn annden siide wttj retthe om nogiitt alltere goiidtz, som wortt lagtt thiill ett altere wdj sanctj Nicolaj kiirke fore nognne messer att hollde, oc berette forscrefne frw Thalle, att hindiis hosbondiis faderfader her Pouiill Laxmannd riidder hagde funderiit oc stiigtiitt nogre hanns gaarde oc godts tiill wor Frwe alltere wdj forscrefne sanctj Nicolaj kiirke, oc eptherdij att thenn personn, som wor forlenntt mett samme altere goiidts, wor dødtt och affganngenn, lod forscrefne frw Thalle siig tiicke att hiindiis børnn och theris arffuinge burde att komme thiill same alltere goiidts epther wor recesses liidelsse. Ther tiill suariitt forscrefne borgemester oc raadtt och berette, att ther forscrefne her Pouell Laxmanndtt funderett forscrefne alltere wdj sanctj Nicolaj kiirke, tha forordineriitt hanndt, att borgemester oc raadtt wdj Kiøbnnehagenn skulle haffue samme altere goiidtz wdj forsuar oc haffue thillsiun, att samme goiidts bleff holliit wedtt magtt, huilkett the beuiste mett egenn fundatz, som her Pouill Laxmandt ther paa haffuer wdgiffuiitt, oc lodtt forscrefne borgemester oc raadtt thennom tycke, att mue nyde samme alltere goidz epther fundatzens liidellse. Tha epther begge parthers beuillinng och samtycke oc epther thenn fulldmachtt, som forscrefne frw Thalle beuiste att haffue aff hinndiis echtte arffuinge att mue beholle samme alltere goiidts, bleffue thj saa paa baade siider tiill mindelliighedtt forennte oc fordragnne om forscrefne altere wdj saa maade, at forscrefne frw Thalle paa hindis børns wegne oc theriis arffuinge skulle haffue, nyde oc beholle aff samme altere goiidtts enn gaardtt liigenndiis wedtt Stranndenn, som Hanns Jacobssen iboer oc haffuer breff paa, enn gaardtt wdj Kledeboernne, som Anders Jude haffuer breff paa och Willaz Skomager wdj boer, och ij boder i thett Liille Fergestrede, som Lauriits Mattzønn haffuer breff paa oc Beenntt Skoning iboer, oc ther emodtt haffuer forscrefne Thalle wnndt thiill sanctj Nicolaj kiirke biigningiis behoff aff samme altere goiidts, som ther altidt her epther tiill euig tiidtt skall bliffue hoss sanctj Nicolaj kiirke, then gaard paa sanctj Nicolaj kirckegaardt liigenndiis, som klockerenn ther same stedtt nu vdj boer oc her Pouell Laxmanndtt hagde forordineritt thiill thenn prestiis boliig, som wor forlenntt mett forscrefne wor Frwe alltere, samelledis enn gaardtt wdj Kødmangerre strediitt, som Alexius Klegensmedtt nu wdj boer oc j were haffuer, oc skall forscrefne borgemestere

II s.311

oc raadtt were pliicttiig att offueranttuorde frw Thalle thenn fundaz, som the haffue paa forscrefne altere goiidtts, mett hues anndre breffue oc adkomme, som her Pouill Laxmanndtt therpaa fran siig offuerantuorditt haffuer oc thiill borgemester oc raadtt wdj Kiøbnehagenn, oc ther mett er thet thennem en euig klar afftalenn sag emellom om forscrefne wor Frwe altere godts wdj alle maade. Datum anno, die et loco vt supra.

Reg. o. a. Lande VI. 166-67.

II s.312

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre jul 25 17:05:31 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top