eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.347

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 301-306
Nummer: 347


<-Forrige . Indhold . Næste->

347.

11 Juni 1554.

Smedesvendenes Skraa.

I Jesu Christi nafn er denne efterscrefne laugs skraa samtøcht, stadfest och fuldbiurdt af borgemester och raadmend her i Kiøbenhaffn efter alle smeddernis begier, vilge och samtøche, som smedde suennene her i staden her efter holde skal i deris laugshuus och samquem i saa maader som her efter følger.

1. Først smedde suennene holde sig erlig och skichelig i all gudfryctighed och thiene deris hosbonde trolige och føre it bequem och høfuisk lefnet i deris broderskab, laug och samquem, vden all Guds fortørnelse, store æder, bander och andre v-skicheligheder.

II s.301

2. Huilchen broder som biuder nogen berøchtet giester i laugs huus, enten mand eller quinde, bøde 1 tønne øll, saadant som den dag drichis, och 2 Sk. i bøssen.

3. Skall ingen broder nøde den anden till at driche mere end hand lyster och gott giør, huo det giør bøde 1 tønne øll och en skilling i bøssen.

4. Huilchen som dricher saa ofuerflødig, det hand met orlog spyer enten i laugshuus eller hannem tilbehørig, bøde 1 tønne øll och ij Sk. i bøssen.

5. Huilchen som drager suerd eller knif adt sin broder, hand skall gifue 1 tønne øll endog hand giør ingen skade der met och ij Sk. i bøssen.

6. Huilchen som slaaer eller saarer sin broder med suerd eller knif eller anden verge i laugshuus eller inden hendis tilbehøring, eller paa hans hjemwey, saa hand bliffuer blaa eller blodig, bøde 1 tønne øll och iiij Sk. i bøssen och feste op til borgemester oc raad och fogden.

7. Huilchen broder som gifuer den anden ofuerord eller øgenafn af afvind eller vrede i laugs huus, bøde iiij Sk. till lauget och j alb. i bøssen.

8. Huilchen som dobbler i laugshuus bøde 4 Sk. och ij alb. i bøssen.

9. Huilchen smedesuend hidkommer til staden och arbeider her i fiorten dage paa smedde embede, hand skall gifue sit broderskab ud, som er fire alb. til indgang och intet mere, hafue[r] hans tid [han tient] her i staden tilforn, gifue 1 Sk. och were der med quit.

10. Huilchen smedde suend, som her arbeider i staden och er lauget ofuerhørig for och vill iche søge stefne eller lauget med brøderne, hand skall bøde 1 tønne øll och ij Sk. i bøssen, men will hand iche da søge stefne eller lauget, forwisis af embedet.

11. Item paa det at ingen broder skall vige af staden, som er nogen gield bort skyldig, hafue de to stefne, en st. Michelsdag och anden paaske dag, vdi [huilke] stefner alle sager skall høris och rettis och huilchen iche kommer bøde j graat och huilchen bortfar med det hand er skyldig i lauget, da skall hannem forbiudis at komme udi vor laug igien vden alle brødernis willie och samtøche och betale det hand skyldig war.

12. Huilchen broder som iche kommer til stefne eller naar regenskab skall giøris, bøde en alb.

13. Huilchen broder, som kierer sig for anden øfrighed førend hand kierer sig for oldermand och skafere, bøde j tønne øll och ij Sk.

II s.302

i bøssen, och kierer hand sig for oldermanden och kand iche fange rett, da skall hand kiere sig for de gamle smedders oldermand.

13. Item naar skaferen klapper op til liuds och huilchen hannem giør v-liud bøde 2 Sk.

14. Huilchen som iche fanger sin knif fra sig naar tilsigis, bøde j tønne øll och ij Sk. i bøssen.

15. Huilchen som spilder øll paa bordet eller anden steds meer end kand skiule med en hand, bøde en alb., och bøde 25 Sk., om hand spilder heel skaale eller staab øll, och er skaalen bedre, da bøde dobelt.

16. Huilchen broder som slaaer skaaler eller beger sønder, gifue to igien for huer saa got som den hand i sønder slog.

17. Huilchen broder som paa fastende stefne drager den anden i haar, bøde 1 tønne øll och 2 Sk. i bøssen vden all naade, och falder der to karer eller flere paa en at drage haar af, bøde huer j tønne øll och 2 Sk. i bøssen.

18. Huilchen broder anden slaaer met skaale øll eller spilder paa hannem med vred hu, bøde 1 tønne øll eller verge sig met helgens eedt, at det var af vaade och iche met wilge, och slaar och nogen broder anden medt haand eller nefue bøde lige saa och 2 Sk. i bøssen.

19. Huilchen smedde suend som her tien i staden, hafuer ingen ret i laugshuus førend hand betal sin indgang.

20. Item naar brøderne dricher fastelafns drich, skall huer betale sine pendinge inden den første søndag i faste heller sette nøyactig pant efter skaferens willie, och huilchet pant som stander til midfaste och løsis iche, det skall staa till forved eller hafue det i skaferens minde och lof.

21. Huilchen broder som forbryder j tønne øll, hand maa hafue en fri giest och bøde 1 Sk. i bøssen, och huilchen som forbryder ij tønner øll, hand maa hafue 2 fri giester och bøde 2 Sk. i bøssen, och huilchen som forbryder 4 tønner øll, hand maa hafue fire fri giester och gifue iiij Sk. i bøssen.

22. Huilchen broder som blifuer keist till maygrefue och vill iche eller kaster krandzen, gifue 1 tønne øll och fire skilling i bøssen.

23. Naar skaferen kiøber øll till lauget och lofuer pendinge vd till forsagt tid, huilchen broders pendinge da iche vdkommer, hand betale dobelt och gifue 2 Sk. i bøssen.

24. Huilchen smedde suend som troligen tiener sin hosbonde sin stefne vdt och kand iche fange sin tieneste løn, hand skall strax

II s.303

gaa till oldermanden, skaferen och stoelsbroder, och de skulde fly hannem sine penge, klede, lerfuit eller andet huad ret er.

25. Huilchen broder som blifuer keist till skafer eller bøssemester och siger ney och findis v-liudig, bøde 1 tønne øll och 2 Sk., blifuer anden gang keist, bøde ligesaa meget.

26. Huilchen broder som biuder giester ind, da legge sig strax pendinge eller pant paa bordett eller och hafue det i skaferens minde, huo det iche giør bøde 1 tønne øll, 2 Sk. j bøssen.

27. Huilchen broder som ligger af sin hosbundis huus om natten, hand skall af slaa en skilling af sin løn for huer gang det sker.

28. Item skall ingen smedde suend giøre fri mandage om arbeids dage, sin hosbonde til skade, hand skall afslaa for huer gang 3 Sk. af sin løn. Naar oldermanden och skaferne keise nogen af brøderne at gaa udi gaarden paa nogen sag, och sige de ney och findis v-liudige, bøde huer 1 tønne øll och 1 Sk. i bøssen, end gange de i gaarden och nogen af dennem som inde sidder vill giøre dennem v-myndig i samme sag, de bøde huer 1 tønne øll och 2 Sk. i bøssen.

29. Huilchen broder som hafuer tre begger øll tillige for sig, maa skencheren tage it fra hannem och faa det en anden, giør hand sig vred der for, bøde 1 tønne øll och 1 Sk. i bøssen.

30. Huilchen broder som gaar paa gulfuet oc giør skenckeren vmag och vill iche sidde om der er rum, hand bøde 2 Sk. i bøssen, huilchen broder som sidder lauget med [naar?] skaferen hafuer opklappet, hand bøde 4 Sk. och j alb. i bøssen, uden det er med skaferens willie.

31. Item hafue brøderne to fri mandag om aaret, den første er mandagen nest efter st. Mortens dag, den anden er mandagen efter hellig kors dag, som falder for st. Michels dag, och de andre skulde de arbeide efter tidsens leylighed; naar brøderne skulde danse om fastelafn eller føre may i byen om sommeren, da skulde de spørge sig lof af borgemester oc raad och kongens foget.

32. Huilchen broder som blifuer keist till doms foget, hand skall gifue en tønne øll for sit embede, och vill hand iche vere, da skall lige vell gifue en tønne øll till lauget och en skilling i bøssen och keises en anden iligemaade.

33. Huilchen broder som er skaferen v-liudig och gienstridig i alle laugsens sager och ærinde, hand skal bøde efter alle brødernis sigellse och siden vere lauget saa ner som de hannem vnde vill.

34. Naar brøderne dandze om fastelafn, huilchen der slipper handfanget paa suerdet hand bøde en fierding øll, end slipper hand-

II s.304

oden, bøde en skilling, end falder hand ofuer nogen suerd, bøde och j skilling, och taber hand sin hue, bøde 1 alb.

35. Huilchen broder som drifuer nogen af sit sæde med foragt eller i andre maader fortrøcher hannem, bøde 1 Sk.

36. Item skall iche skaferen med tre eller fire af laugsbrøderne kiøbe mere øll till lauget, end oldermanden med alle laugsbrøderne samtøche.

37. Skall smedde svennene holde saa mange hellige dage om aaret, som der er messe och predichen i alle sogne kiercher, och da høre Guds ord och predichen och holde sig skichelig, gudfryctig som børligt er och arbeide udi de andre dage efter lejligheden.

38. Skal oldermanden ingen pendinge opbere enten for indgang eller brøde pendinge eller huad det er, vden hand hafuer bøssen hos sig och legger dennem strax udi och de altid skrifuis paa it register och leggis udi bøssen, och skall der med rette were nøgle til bøssen och skichis en til oldermanden, och hafue den ene nøgell huilchen brøderne ville och samtøche.

39. End skede det saa at oldermanden opbær nogen pendinge och hafuer iche bøssen hos sig, da skall hand wide [huor] mange de ere och anvorde skaferen dennem, at de maa leggis i den lille bøsse saa lenge de fange den store, och siden forvaris vden all forsømmelse.

40. Item paa det at fattige pebling och huusarme vsel folch skulde iche aldelis forsømmis, at de skulde io noget got niude vort laug ad, da skulde oldermanden och thennem hannem tillskichis, huer gang hand giør regnskab och skiller sig af med bøssen, gifue samme fattige 12 Sk. vden all forsømmelse och mere om der er efne till, paa det at Gud allermechtigste naar [maa?] nogen ære skeedt af samme laug och brøderne maa mere forfremmis udi all guds ære och benedidelse.

41. Huilchen af brøderne som blifuer siug och ey er hos sine wenner och frender och lider nød och hafuer intet at hielpe sig med, da skall hannem hielpis af laugs pendinge, første gang 4 Sk., anden gang 4 Sk., tredie gang 4 Sk., efter som hans skrøbelig[hed] er till, end lenger da lenger, och hafuer [han] nød, da skall huer broder hielpe hannem en skilling af sine pendinge, och kommer hand til sin førlighed igien, da skall hand betale lauget sine pendinge om dett er mueligt, eller hand det giøre efter brødernis villie.

42. Item den broder som siug legger, er det fornøden, da skulde de andre brødre skifftis till att waage ofuer hannem to huer natt, huilchen broder det iche giøre vill, om hand vorder tilsagt af

II s.305

skafferen och sige dennem till som waage skall, da skall hand bøde j Sk. i bøssen.

43. Huilchen broder som døer af vort laug, da skal alle brøderne følge hannem til sin leyersted, huilchen det iche giør, om hand worder tilsagt, bøde j Sk. i bøssen, och skaferen, som dennem tilsige, bøde 2 Sk. for huer, som foreskrefuit staar.

Thisse forskrefne artichle wille wi och voris effterkommere borgemestere och raadmendt altid hafue fuldmagt at formere eller formindske efter tidens leylighed som kand were gafnligt och nytteligt, och haffuer forscrefne oldermand och stoelsbroder paa alle brødernis wegne lof at holde denne forscrefne skraa ved magt i alle deris puncter och artichle som den indeholder i alle maade. Till ydermere widnisbiurd henge wi voris stads secret her neden fore denne skraa, som er skrefuen och gifuen i Kiøbenhafn mandagen for st. Botuphi dag anno 1554.

Resens Afskrifter af Lavsskraaer S. 1143-51.

II s.306

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor jul 24 19:08:24 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top