eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.340

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 295-298
Nummer: 340


<-Forrige . Indhold . Næste->

340.

1550.

Skomagernes Skraa.

Om bisidder och oldermand.

1. Først skulle de haffue en bisiddere af raadet och en oldermand och en stoelsbroder af lauget, huilche skulle med fliid haffue tillsiun, at altingest ret och skelligen tillgaar udi lauget.

2. Huilchen som will gange udi skomager laug udi Kiøbnehaffn, den skall haffue bewisning at hand eller hun ere erlige føde och haffue it got røgte, eller den skall iche komme udi deris laug, och skal hand haffue tient to samfelde aar her i Kiøbenhafn till skomager embede, førend hand ret liusis i deris laug eller bruger deris embede med dennem.

3. Item huilchen som bedis till lauget, hand skall bedis udi tre laugs stefne om aaret och xiiij dage imellem huer stefne, och vj vger fra thend første laugstefne och till den sidste, hannem(!) opkomme for borgemester och raad med hans bevis huorfra hand er kommen, at de kand probere om de ville haffue hannem till byemand.

4. Naar borgemester och raad haffuer kient hannem god fore at vere borgere, skall oldermanden och laugsbrøderne forfare och kiende om hand er god och duelig for sit handtwerch, och der som hand kiendis derfor god och dueligen at vere, skall hand giffue en gylden i lauget efter recessen.

5. Och siden hand er annammet ind udi lauget for fuld broder, skall giffue iiij dl. till at bygge och forbedre deris laugs huus och holde det ved lige med och till dennem som bliffuer gammell och skrøbelig och forarmet udi lauget till hielp och trøst och till at hielpe dennem udi jorden med, naar Gud kalder dennem, och skall ingen ydermere besuergis enten med indgangspenge eller met kost, som her til dags skeet er.

II s.295

6. Item om nogen hustru i deris laug mister sin hosbonde, da maa hun lade giøre skoe af sit egit leer der efter, saa lenge hun sidder enche och holder sig erlig och vell.

7. Item om skomager søn, som er føed i embedet i Kiøbenhaffn, fanger sin hustrue, enten skomager daater eller anden, skall niude halff indgang.

8. Om nogen aff deris laugsbrødre flytter aff byen och er ude aar och dag, kommer hand till byen igien oc vill bruge embedet med dennem, da skall hand vinde embedet igien med halff indgang.

9. Men kommer hand føre igien, nyde sit embede och bøde for sin forsømmelsse.

10. Item huilchen skomager, som skoe vill haffue fall, hand skall haffue dennem fall udi sit vindue och huus, som hand sielff udi boer och er ret skobo, vid j Sk. graat till wiide till de fattige och fire Mk. til brøde.

11. Men huer loffuerdag skulle [tho] skoemager gange omkring till alle deris laugs brødre och skue deris gierning, finde de onde gierning skoe eller støffle, tha skulle de tho haffue fuldmagt at tage den gierning, som ond er, och bere den till deris steffne for deris oldermand och laugsbrødre och lade der rette vdoffuer efter viij laugsbrødres sigelsse och bøde ij Sk. graat.

12. Item skall ingen bruge skomager embedet i Kiøbenhaffn, vden hand er i skomager laug sammesteds. Huo her findis imod at giøre, haffue forbrudt iiij Mk. och den gierning som findis hos hannem, vden nogen med kongl. breffue synderlig ere priviligerede.

13. Och skall ingen skomager boe paa ij mile ner Kiøbenhafn, at giøre støffle eller skoe for bønder eller nogen anden, undertagen for gode mend och prælater, vden huad en bonde vill lade giøre for sig selffue till hans egit huusis behoff, iche maa selge till nogen forprang.

14. Item huo som iche sit sæde vill søge i laugs huus efter som hand er indliust till, hand giffue for huer sinde j Mk.

15. Huo som aff vred huu drager sin kniff i laugs huus eller gaard eller nogen anden steds adt sin laugs broder, hand giffue iiij Mk. till wiide.

16. Item naar deris oldermand kiøber beeg eller hamp, da skulle alle laugs brødre tage skiffte som formaa och ingen anden skall tage skiffte vnder iiij Mk. brøde.

17. Item huo som lader sig nddeele aff deris laug for nogen sag, hand bøde iiij Mk.

II s.296

18. Om nogen deris laugsbroder, som udeelt er aff lauget, indløber i laugshuus igien, som the sidde i deris samlede, oc giør dennem nogen fortreed, hand skall giffue derfor till brøde iiij Mk.

19. Item huilchen deres laugs broder eller søster, som kierer den anden till tinge eller steffne for witterlig gield eller for nogen anden sag, som wor sag eller rett iche medt falder, førend hand haffuer kiert det for deris oldermand, hand bøde iiij Mk.

20. Item huilchen deris laugsbroder eller søster, som kommer for aabenbare rycte som deris ære kand forkrenche, da skall hand det affverge, om hand vill niude sit laug med dennem.

21. Item huo som sin laugsbroder eller laugssøsters ære paa taler och iche kand det fulddrøge, hand bøde ther for ix Mk.

22. Item huo som giffuer sin laugsbroder eller søster v-quems ord, at laugsbroder kunde kiende at det er v-quems ord, hand giffue ij Mk.

23. Huo som giør sin laugsbroder forkiøb, hand giffue x Mk. eller werge sig self tredie.

24. Item huo som udlocher sin laugsbroders hion eller steder før laffue tid, och vorder hannem det forbuden med sex laugsbrødre, hand giffue iiij Mk. och ombere sit hion, om hand vil niude sit laug, och der till bøde j Sk. graat til de fattige.

25. Item huo som ganger sin oldermand offuerhørig aff dørn, hand bøde iiij Mk. och iiij Sk. till de fattige.

26. Om nogen laugsbroder fester laug, førend hand raader med deris oldermand och borgermester och raad, hand giffue iiij Mk., vden det er den sag hans ære paa rører, och iiij Sk. till de fattige.

27. Item huo som kieris aff sin laugsbroder eller laugssøster i deris laug for nogen sag som er deris frihed anrørendis, hand werge sig sielff tredie eller bøde der fore effter skraaens liudelse.

28. Item naar laugsbrøderne waris till om afftenen at komme till stefne om anden dagen, huo som da iche kommer, hand giffue j graat till wide om hand er uden lage forfald.

29. Naar nogen laugsbroder eller laugs søster døer aff deris laug och de worder till waret at følge liget till kierchen, giffue j graat till wiide om hand iche kommer och siden en graat till wiide om hand iche følger det till graffue.

30. Item om nogen skomager lerer sielff sin sønn embedet och setter hannem sielff till embedett, da skall hand ingen bekostning giøre derpaa, thi hand giør vell, hand lerer sit barn embedet.

II s.297

31. Item om nogen skomager af andre kiøbsteder eller landmend her udi riget fører skoe eller støffle ind i Kiøbenhafn at selge eller stander paa marchet met, paa thorgedage eller anden tid om aaret, da skall vor foget, skomagers oldermand och lensmend fuldmagt haffue, huis de haffuer met at fare at besette och hindre paa rette till saa lenge, at de indkomme for vor foget och pleie rett der fore.

32. Item om nogen laugsbroder haffuer tree suenne, da skall hand ombere den tredie, om der er nogen aff laugsbrøderne, fattig eller rig, som hannem behoff haffuer.

33. Och skulle de alle her efter och huer seerdelis, som skomager embedet bruge will i Kiøbenhafn, giffue och selge skoe och støffle for redeligen och skellig kiøb, eftersom redeligt och skelligt er och them(!) kiøbe kunde.

34. Och skulle oldermand i samme embede gifue, wor foget och embedsmend i byen tillkiende, huilche sager vor rettighed med i falder, saa wor rettighed iche vnderslaaes eller fortigis.

35. Item huem som falder udi deris embede och iche er laugsbroder, skall stefnis for borgemester och raad och ther skall hand straffis efter hans brøde.

36. Alt huis sager som falder i skomager laugett, det skall tagis udi pendinge och iche udi øll och skall komme till trende skiffter, kongen, staden och lauget.

37. Item skall ingen skomager indfalde i nogens embede eller kiøbmanskab, men huer at nere och biere sig aff sit handtwerch effter stads privilegier.

Resens Afskrifter af Lavsskraaer S. 899-906.

II s.298

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor jul 24 19:03:41 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top