eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.329

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 275
Nummer: 329


<-Forrige . Indhold . Næste->

329.

7 Sept. 1548.

Bestemmelser om tysk Øl og Tilsyn med Bryggerlavet.

Giøre alle witterligtt, att eptherthj vij forffare then store guds fortørnelse oc wskiickelighed, som kommer aff thet møgle tystøøll, som wdtappes oc besynnerligen eblantt løst folck wtj pottetall vtj wor staed Kiøpnehaffuen wtj smoo boder oc wtj andre wbequemme steder, thaa paa thet guds fortørnelse, som ther wdaff affkomer, oc vore wndersottes store vskickelighed motte blaffue nederlagdtt oc aldelis affkomme, haffue vij mett vort elskelige Danmarck riges raads beuilginge oc sambtycke oc eptther oss elskelige borgemestere oc raads wtj forscrefne Kiøpnehaffuens egen begiere giortt ther slige en skick oc forandring paa, som her epttherfylger. Først wille vij, att brøgerlaffuitt vtj forscrefne Kiøpnehaffn skall bliffue weedtt syn fulle magtt, som thet haffuer weritt aff gammelle tiidtt, dog skall borgemestere, raad oc byeffogett huertt aar sette tønne oc kanne øøll, huor dyre thet siellies skall eptther tiidsens leylighed, oc schall tiill forordineres iiij aff Kiøpnehaffuens besiiddendes borgere, huilcke som borgemestere, raadtt och byeffogett huertt aar skulle tilskiicke, som skall holle gott oc vforplompett tøstøøll fall oc thet icke dyrere vdsielies, end som thet bliffuer sett fore aff forscrefne borgemestere, raadtt oc byeffogett, oc nar nogen vor raadtt eller andre gode mendtt ville kiøbe ther en tønne eller ij aff, thaa skulle thee samme iiij borgere icke haffue ther miere tiill windst oc fordell aff endtt iiij danske huide fore huer tønne, som thee wdsiellendis worder. Dog schall thet verre huer almindelige herbergerere friitt fore att wdsiellige wtj pottetall tøstøøll vtj siitt egett hus fore syn egen giestere oc ingen anden, oc ville vij epther thenne dag schall aldeles ingtthet andett øøll vdtappes vtj kroerhus end danstøøll, huilckett thee schulle kiøbe aff brøgerne ther vtj byen oc aff ingen anden. Thenne forscrefne skick wille wij wed magtt holled haffue, till saa lenge vij oc vortt elskelige Danmarcks rigis raadtt ther om en anden skickelse giørendis vorder. Fordrister seg oc nogen her emod att kiøbe, selge eller tappe tøstøøll eller, andett øøll anderledis end som forscreffuit staar, thaa skall then thet giørendes vorder haffue forbrott same øøll till oss oc ther till vj marc danske, halffdelen till oss oc anden halffdelen till byen. Datum Flensborig vor Frue afftten natiuitatis anno 1548.

Reg. o. a. Lande V. 181-82.

II s.275

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jul 21 17:52:14 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top