eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.319

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 271
Nummer: 319


<-Forrige . Indhold . Næste->

319.

15 Nov. 1545.

Skrædernes Genbrev paa deres Skraa.

Wi efterskrefne Jens Anderssen, oldermand i skreder embedet, Matis Anderssen, Jens Olssen, stollsbrødre, Oluf Christiernsen, Peder Jensen, Claus Erichssen, Rasmus Jørgenssen, Hans Hendrichssen, skredere, och Oluf Ofuerskerer, borgere i Kiøbenhafn, med meenige laugs brødre udi samme laug, giøre alle witterlig med dette vort obne breff, at som wi hafue nu alworligen søgt och begiert af wor elskelige øfrighed, borgemester och raadmend i Kiøbenhafn, och gifuit dem vor brech och brøst tillkiende, sammeledis den store armod som en stor part er och haffuer weret [i] for w-skichelighed i wort embede, och der fore begieret nogle artichle forbedrede udi woris laugs skraa, som kunde were kongl. May., staden och embedet nyttige och gafnlige, huilche forscrefne artichle wore kære borgemestere och raadmend hafuer nu grandgiffueligen ofuer seet, och nu os alle dem efter wor egen welwillige begiering hafuer met os i alle maader sammentøcht och med stadzens forseigling stadfest, och saa hafue wi der imod paa alle vores laugs brødris wegne, som nu er, och kommendis worder, med deris fuldkommelige bevilning, samtyche och raadt, loffuit och tilsagt och nu met dette wort obne breff lofue och tillsige at holle samme forscrefne artichle, som os nu saa gunsteligen ere stadfestet, w-brødeligen, som wi iche wille hafue forkast alle vore embeds friheder, och skicke os i alle maade som os bør at giøre imod kongl. May., borgemester och raad, staden och embedet som vor suorne ed indeholder, och ydermere haffue wi alle endrechtelige wellvilligen samtøcht, at huilchen som her efter winder embedet och borgerskabet, hand skall strax gifue till raadet fire march danske, førend hand enten syer eller skiær, och skulle wi ingen stefne holde, vden det skeer met wor bisidderis och oldermands willie och samtyche. Till ydermere vidnis biurdt att saa i sandhed er och at wi och vore efterkommere forscrefne artichle saa wbrødeligen holde wilde i alle maader som foreskrefuit staar, haffue wi alle fuldmyndige paa wort embeds wegne endrechteligen ladet henge woris embedis indsegell for dette wort obne breff. Gifuit och skrefuit i Kiøbenhafn søndagen nest efter st. Martini dag aar mdxlv.

Resens Afskrifter af Lavsskraaer S. 951-53.

II s.271

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre jul 18 18:31:56 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top