eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.318

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 266-270
Nummer: 318


<-Forrige . Indhold . Næste->

318.

9 Nov. 1545.

Skrædernes Skraa.

Wi borgemester och raadmend udi Kiøbenhafn giøre alle witterlig, at efter alle skreddernis her i Kiøbenhafn flidtig och alvorlig begiering och efter alles deris egne endrectige beuillning, samtøche och vedtegt, som deris obne beseglede breff, de os her paa giffuit

II s.266

hafue, indholde, kongl. May. wor allerkieriste naadigste herre, staden och embedet till nytte, gaffn och beste hafue wi nu alle endrechtige bevilget och samtøcht dennem och deris efterkommere thisse efterskrefne artichle.

1. Item huilchen mand, som laugsbroder vill vere vdi skreder embedet her i Kiøbenhafn, hand skall vere giff mand och gildt, och skall haffue sit echte bref, før hand bedis till lauget, saa at hand er føed af erlig och got folch.

2. Huilchen som bedes till lauget, hand skall bedes till det udi tre laugsstefne om aaret, første gang skall hand giffue udi lauget j Mk. till de fattige, anden gang skall hand giffue x Sk. och tredie gang ix Sk., och naar hand første gang bedis till lauget, da skall oldermanden lade hannem opkomme for borgemester och raad med hans bevis huor fra hand er kommen, at de kand probere om de wille hafue hannem till byemand.

3. Och naar borgemester och raad hafuer kient hannem goed fore at vere borgere, skall oldermanden med laugsbrødrene forhøre och kiende, om hand er god och duelig for sit hantwerch, och da gifue en gylden till indgang efter recessen, om hand blifuer laugs broder.

4. Item huilchen suend som gifftes vill i Kiøbenhafn, hand faa sig en dannequinde eller it got erligt folck, som lauget er wenndt [i.e.: undt].

5. Item huilchen skreder eller skredder suend som lauget er wenndt, och vil giffte sig och faa sig en skredders hustrue eller datter, hand skall hafue half embedet frit.

6. Dette skall vere om skredder sønner, som embedet vill bruge, och dett samme skall vere om offuerskeer sønner eller døttre.

7. Item skall ingen herre skredder bruge embedet vden for hans rette herre och hans tienere her i Kiøbenhafn, blifuer hand therofuer befunden, bøde sig till kongen iij Mk., till byen iij Mk. och till embedet iij Mk.

8. Ingen landsknegt skall bruge embedet vden vnder deris egit regimente, huo anderledis giør och blifuer ofuer saadant arbeid beslagen, da skall samme arbeid vere forbrudt till kongen, staden och embedet.

9. Huilchen borger som saadanne embedsmend holde[r] udi sit huus emodt deris borgeris edt och skredder laug emodt, bøde xxx Mk. till kongen, staden och embedet.

10. Item huo som er lauget emod, skær och syer førend hand hafuer wundet embedet, hand bøde for huer støche gierning 2 Mk. till kongen, 2 Mk. till staden och 2 Mk. till embedet, och der efter iche

II s.267

blifue embedet werdt, uden hand hafuer det med oldermandens och brødernis samtøche.

11. Maa ochsaa ingen selge noget ny arbeyd som skredder gierning er vden skrederne, som skatter om skylder kongl. May. her i Kiøbenhafn, dog vndertagen kremmere och andre, som pleye at føre kramhose, de maa selge udi heele och halfue dusiner, huo nogen fordrister sig anderledis at selge noget syet klede, vere sig enten kremmere eller andre, vdlendiske eller indlendiske, da skall det vere forbrudt, huis saa kand beslaaes, til kongen, staden och embedet.

12. Item at ingen skall bruge skredder embedet paa Dragør mens høstfisket staar paa vden de skreddere, som her i Kiøbenhafn boendis er och rettelig skredder embedet her vundet hafue som det sig bør, efter sl. kong Hanssis brefs liudelse, som de derpaa hafue, huo her imod giør, hafue forbrut till kongen, staden och embedet huis de hafue med at fare.

13. Skall det were lauget frit at bruge klede som er gotterst, den stor westerlendiske saardug, ringe skoch klede oc met saadant grofft klede.

14. Item wadmell och lerit till skredernis embeds ophold, saa megit som de kunde sielffuer kunde lade sye och forarbeide huer i sit egit huus och selge i alne tall, men wille de bruge noget andet klede, som er hornisk, leik, amsterdams, engelks eller andet saadant klede, da skulle de det kiøbe af wanndt sniderne her i Kiøbenhafn och af ingen anden, dog skall ingen af skredderne eller offuerskær selge i alne tall det klede.

15. Findis her nogen imod at giøre och blifuer befunden, hafue forbrut første gang xxx Mk. danske till kongen, staden och embedet och miste kledet, [anden gang] lx Mk. och miste kledet och siden were embedett saa ner som de af wore efterkommere borgemester och raadmend wille for w-liudelse.

16. Item om nogen laugs broder worder tillsagt af oldermanden at hielpe woris kieriste naadigste herris skreder och hans Naadis førstindis skreder med sine suenne, naar hand tillsigis, och det forsømmer, da bøde iij Mk. och giøre ligevell fyldest i samme tieniste.

17. Item huo som will fare wden byes sit werff, hand maa ingen befale sit embede vden hans egen suend eller en af hans laugsbrødere.

18. Item naar nogen broder døer, da maa hans hustrue, om hun er søster, sidde och bruge embedet saa lenge hun sidder v-gifft, och holder sig erlig och schichelig, och maa hun holde en suend.

II s.268

19. Item huo som leyer sin laugs broders boelig eller suend imod hans wilge, bøde j dlr.

20. Item huo som drager suerd, knif eller anden waaben till sin laugs broder eller till nogen anden, dog at hand ey giør skade der med, bøde j dlr. och i bøssen till de fattige iiij Sk.

21. Bryder giestenn, da skall den broder bøde, som hannem indbød.

22. Item huo som borte er af adelstefne vden oldermandens lof bøde viij Sk., uden hand kand beuise at hafue louglig forfald.

23. Item gaar nogen bort før stefnen er holden vden olderdermandens lof bøde viij Sk.

24. Och dersom nogen broder gaar ofuerhørig af stefne bøde j dlr.

25. Huo som stefner sin laugsbroder for nogen rett, førend hand er forfuldt for oldermanden, bøde j dlr.

26. Huo som ey udgiffuer laugs pendinge inden forsagt tid, gifue tho dobbelt for huer tid, vden hand haffuer det i olderdermandens minde.

27. Huo som vorder keist till skiench och det forsømmer bøde j dlr.

28. Huilchen broder som oldermand lader tillsige at komme for sig och ey kommer bøde 4 Sk.

29. Item huo som giør bulder eller v-liud i oldermandens tale i laugshuus bøde j dlr. Saa och thend som andre ærrer till v-liud.

30. Huilchen broder som vill opsette nogen læredreng, hand skall først hafue med oldermandens lof och faa oldermanden vj Sk. till de fattige och siden giffue j dlr. huo her imod giør.-

31. Maa ingen broder opsette flere suenne end to och en dreng, enten i herre hof eller i anden tid, huo her imod giør hand bøde j dlr.

32. Item gaar nogen broder offuerhørig fra stefne, om nogen broder skylder hannem och ey vill pleye rett efter brødernis sigelse bøde j dlr.

33. Item huilchen broder som oprotter i øllsmaall eller edrugh i nogen sag som er tillforne forligt till en guoder ende bøde vj dlr. och i bøssen j Mk.

34. Huo som indbiuder nogen giest uden oldermandens forlof bøde iiij grott.

35. Huer skall bøde huad hans giest eller barn bryder i laugshuus.

II s.269

36. Huo som v-lofflig straffer sin laugsbroders gierning bøde ij grott.

37. Huo som syer de kleder hans laugsbroder haffuer skaaren vden hans loff bøde ij grott.

38. Huo som holder suend till halff gierning bøde j dlr.

39. Huilchen laugsbroder som tillsteder nogen suend at doble i sit huus bøde j dlr. om det er bevisligt.

40. Huo som holder gierning inde otte dage efter oldermanden haffuer hannem tillsagt bøde j Mk. danske.

41. Weddes brødre i laugshuus, da skall det wedfæ komme till lauget som de om weddie.

42. Huilchen broder som giester indbiuder hand betale for dennem strax de haffue en gang druchet.

43. Huilchen laugsbroder som opsetter nogen suend som haffuer syet vden eller inden byes imod lauget eller embedet bøde j dlr.

44. Maa oldermanden haffue en giest fri i alle laugs drich.

45. Item naar brødre eller søstre døer, da skulle fire brødre som tillsigis, waage om natten offuer liiget och alle brødre følge liiget till kierchen och ingen skall bortgaa førend liiget er begraffuen. Huo det forsømmer vden oldermandens forloff met loulig forfald, bøde huer gang iiij Sk. till de fattige.

46. Item alt huis skrederne eller offuerskærer arbeide, det skulle de giøre vell och met fliid, at der icke kommer klage paa dennem, och tage en temmelig pending for deris arbeid.

47. Vnder oldermand nogre at giøre imod forscrefne artichle, da skall hans brøde were efter brødernis sigelse.

48. Item skall ingen skredder indfalde i nogen andens embede eller kiøbmandskab, men huer at nere och bierge sig af sit egit handtwerch efter stads privilegier.

49. Alt huis sagefald som falder udi skreder laugett, det skall deelis udi tre parter till kongen, staden och embedet.

Och skulle wi och vore efterkommere borgemester och raad altid haffue fuldmacht at forbedre och formindske disse forscrefne artichle efter tidsens leylighed och efter Kongl. May., vor kieriste naadige herris och stadtzens och embeds nytte och gaffn. Till ydermere widnisbiurd, at saa bewilget och samtøcht [er], hafue wi ladet henge wor stads indsegell neden for dette vort obne breff. Gifuen och skrefuen i Kiøbenhafn mandagen nest for st. Martini dag aar efter guds biurdt mdxlv.

Resens Afskrifter af Lavsskraaer S. 955-64 »af raadstuens gamle brefue«.

II s.270

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre jul 18 18:31:31 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top