eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.299

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 255
Nummer: 299


<-Forrige . Indhold . Næste->

299.

11 Okt. 1539.

Niniani Alters Gods henlægges til Helliggejsthus.

Wij Christian etc. giøre alle witterligt, att aar effther gudz byrd mdxxxix thend løffuerdag nest effther sancti Dionisii dag her paa wort slott Kiøpnehaffn for os war skeckede thesse efftherscrefne Walter Simensen och Hans Bundtmager, borgere i wor stad Kiøpnehaffn, och beret, huorledis at thieris landtzmend skotter haffuer nogen thiid siden forleden stigtett och funderit ett alter, som kaldis sancti Niniani alter, wdj wor Frue kiercke her wdj wor stad Kiøpnehaffn och ther thill giffuett nogre pendinge och renthe, som endnu fore hende er, och ware begierindis, att samme pendinge och renthe motte her effther bliffue thiill Helliggiesthus hospitall her sammestedtz och ther fore her wdj dag paa thieris eigne och alle thieris landtzmendtz wegne, som ther tilhørde, oplode och aldiellis affhendede fran forscrefne alter och gildebrødre och till oss elskelige her Hans Dirichsen, prior och forstander wdj Hilliggiesthus och hospitall her wdj forscrefne Kiøpnehaffn, dog med saa skiell, att forscrefne her Hans Dirrichsen schall wpholde wdj forscrefne hospitall tho vprede senge till skotter thieris behoff, saa at, om nogen af thennom beladis med soet och siugdom, saa at behoff giøris, att the tha thennom kunde indlegge wdj forscrefne hospitall, att the tha ther wnderholdis kunde effther thend contract breffs liudelse, som forscrefne her Hans Dirichsen thennom ther om giort och besegelt haffuer. Cum clausulis consuetis et inhibitione solita. Datum aar, dag och sted, som forscreffuit staar, mdxxxix.

Reg. o. a. Lande IV. 14748. Jfr. Rørdams Kirker og Klostre, Tillæg S. 210.

II s.255

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir jul 15 19:35:48 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top