eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.296

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 253-254
Nummer: 296


<-Forrige . Indhold . Næste->

296.

30 Jan. 1539.

Bestemmelse om hvad Guldsmedene maa tage i Fortjeneste.

Wij Christian etc. Giøre alle witterligt, at wore thro wndersotte mienige guldsmeder her wdj wor stad Kiøpnehaffn haffue werett

II s.253

hoes oss och beret, huorledis at wor recesz indholder, at hues sølff, som skall forarbeidis her wdj riiget med hamer, were seg wdi staabe, skaalle och kander eller anden deell, skall holde fempten lod o ..... sølff wdj huer løde Mk. och halff fempte ... od wdi huer løde marck, som forarbejdet ... uer wdj støbt sølff, och beklage thennom samme wor recesz i the maade at were samme thieris embede formøgit til besuering, anseendis at thet mieste sølff som nu hantieris och berrigis thennom til gierningen, er jochim daller siølff, och at mieste parten aff jochimdalerne, som besynderligen nu mynthis och slaaes, holder løde marcken icke offuer halffiortende lod purt sølff. Thisligeste haffue mange aff wore wndersotte, som lade forarbeide nogit siølff, giffuet os tilkiende, at naar the bere nogen jochimsdaller till gierningen till nogen guldsmed, tha skulle the brende thenom i purt sølff, førend the maa sette thieris thegen och stemp paa huis sølff, som the forarbeyde. Thj haffue wij nu aff wor synderlig gunst och naade, saa och paa thett at same guldsmeder embit maa bliffue wed macht, vnt och tillat och med thette wort obne breff wnde och tillade, att hues sølluff som guldsmedene med hamre forarbeidendis och fran thenom andtuordendis worder, skall holde halffemptende lod purt sølff i huer lødig marck, som the fran thennom leuerendis worder, och icke ther wnder, till saa lenge wij anderledis ther om tilsigendis worder, dog med saa skiell, at the schulle sette bode byens och thieris egett thegen och stemp paa same sølff. Giffuet paa wort slot Kiøpnehaffn torsdagen nest effther sanctj Pauli conuersionis aar etc. mdxxxix. Wnder wort signett.

Reg. o. a. Lande IV. 140-41.

II s.254

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir jul 15 19:33:31 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top