eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.284

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 247-249
Nummer: 284


<-Forrige . Indhold . Næste->

284.

14 Dec. 1534.

Magistraten i Malmø opfordrer Magistraten i Kjøbenhavn til at sende Udsendinge dels til Grev Kristoffer og forestille ham, at Hertug Albrechts og Lybækkernes Tropper komme som hans Venner, og dels til Markus Meyer (»Marquor Smeier«), ligesom at forestille Biskoppen af Sæland deres venskabelige Øjemed.

Wenlig och kierligh helszen eder nu och altiidh kierligh forsendt met wor herre. Kiære wenner, som i skriffve os till och sende os eth breff, som then gode herre Marquor Smeyer hafver schreffuet edhers borghemestere Ambrosius och Hans Bøsze till och y theris frauerelse Jørghen Koch, wor methbroder, och begierendis gode raad ther vdj, kiære wenner, tha hafue wy thaget juncher Bastian von Jesze, øffverste feltherre for wor naadigste herris grefve Christophers kriigsfolch her wdj Skonne, y raad ther thiill, och tychis hannem och oss saa for raad, ath hand hafuer thilmeldet tuende af syne ædele mendt, then ene skall draghe til wor kæreste naadighe herre grefue Christopher och then anden till Marquor Smeyer och samme landz

II s.247

knechte, oc hafue wy thesligeste skichedt tuende, en borghemester och en radhmand, then eene skall følghe till grefuen och then anden thill samme Marquor Smeyer och landtzknechte, meth saadant skell ath om edher tyches goth ath vere, at y skiche ther tuende myndige mend till, och then eene følgher meth thill grefuen och then anden thill szamme Marquor Smeyer, gifvendis først vor keriste naadighe herre grefue Christopher thillkiende, ath sodant krigsfolch, som Hans Naade tilforn hafver antøget os, at holde thennum for fiende och att the wilde arge paa Hans Naade och paa the, som tilforn hafue sooret Hans Naade paa kong Christierns weghne, at the findis iche for fiende, men och the ere komne ath hielpe Hans Naade och osz, ath kongh Christiern kand komme af sith fengsell och ath faa endhe paa thenne langsommeligh feydhe, och ath thersom Hans Naade weed ath brughe them borte i then lands ende, enthen y Judtland eller y lanthe Hollsten, tha see wj thett for gott ann, men thersom Hans Naadhe iche weed att brughe them ther thil fordeel, att the mue vfortøffuet komme her ofuer, wj haffue them well behoff, thij wj wyde aldrigh then thagh, at the suenske ere her nøre hosz os, och faa wij samme knechte till os, tha wille wj meth gudtz hielp draghe thill them och see huad wy hafve at giøre med them. Och the andre threj mue draghe til Marquor Smeyer och samme landsknechte, gifuendis them tilkiende, hues leylighed paa færde ær, och at føre them fram, paa thet at wy medt thedt første kunde gøre ende paa thenne feydhe, att naar knechtene komme til Woringborge, thisz imellom komme Ambasaterne fra wor kieriste naadighe herre, wil Hans Naade tha hafue them andersteds end hid i landeth, tha faar hand them. Kiære wenner, thette er wort raad, wyde i noget at forbedret, tha see wj thet gandske gierne och bede eder ther gierne om. Ydermere tychis os gott at wære, ath j schriffue bispenn aff Siælland till om samme landsknechte, huorledis the ere icke komne i noger fiendelig handell mod wor kæreste naadighe herre, men the ere komne wor kieriste naadighe herre och osz til hielp att hielpe kongh Christiern af sith fengsell, paa thet at hand skall iche giøre them nogen imodstandh. Kiære wenner, sagen stiller sigh sielsom ann her y landeth, men faa wij the landzknechte, tha wille wy meth Gudtz hielp gøre en god ende ther oppaa paa wor naadighe herris weigne, och bede wij edher gierne, at j ere wedt et friidt modt, thj ath wor kæreste nadigste herre och wy hafue en retferdigh sagh, therfore will iche Gud forladhe osz. Her meth ether Gudh then almectigste befalendis. Schref-

II s.248

fuet vdj Malmøe then anden dag nest effter sancte Lucie jomfruis dagh mdxxxiiij.

Borgemestere och raad vdj Malmøe.

Afskrift i det Exemplar af Resens Kbnh. Beskrivelse, der ejes af Hr. Justitsraad Bang, S. 250-51.

II s.249

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jul 14 20:06:36 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top