eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.258

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 233-234
Nummer: 258


<-Forrige . Indhold . Næste->

258.

22 April 1530.

Mogens Gøye melder Magistraten, at Niels Stemps Forvisning skal staa ved Magt.

Myn kierllighe helszen met erbeedingh, hues jeg meere gott formaa, altidt tilforn. Kiere wenner, jeg betacker ether gantz høyligh, kierlighen och gierne for all ære oc manghefoldt wellwillighedt, i meg stetzse och vdi mange mode bevist haffuer, beszønderligenn nw, jeg wor ther vdi byen hosz ether vdi Kong. May. werff oc be-

II s.233

fallingh, huilchet allt jeg hosz synn Kong. May. iche will hafve fortagt, szaa ath Hans Nadhe skall widhe ether gunsth oc tack therfore, jeg will oc self findis welwilligen sligt hosz ether ath forskylde met alt huis nogen tiidh vdi myn magt oc formwghe wære kandt, oc giffuer ether, kiære venner, hermeth kierligen tilkiende, ath Niels Stemp met v vtaff Roskillde borghere wore nu vdi tisdages her hosz megh och haffde meth sig fuldt forskriffter till meg baade fra adelen en part her vdi landet, thesligeste fra borgemestere oc raadt vdi Roskilde, begierendes gantz haardelighen, jeg paa Kong. Maytz. wegne wilde vnde oc tilstede, ath handh motte bliffue ther vdi byen heller oc her vdi landet eth stedtz, szaa jeg(?) Ko. May. selfve personligen kom hiidt till landeth; tha finghe hand ther paa ingen anden szwar aff mester Johann Frysze och meg, endh ath handt motte oc skulle rømme Roskyldhe by oc her vth aff landeth indhen then thiidt, vi vdaff Ko. May. vdi befallingh hafde oc vii hannum haffue forszet. Sliigt giffuer jeg ether vdi een god meening tilkiende, paa thet ath om nogher vil sige eller føre ether andet fore, tha mwge i wide i sandingen, ath iche anderledisz ther om er, end som forscreffvit staar. Kiære venner, vdi alle the madhe, jeg hosz Ko. May. her eller andenstetz kand wide at ramme theris [ethers?] beste oc bestandt, will jeg thet altid godwilligen gierne giøre, met alt hues ether alle oc huer besønderlighen liefft oc till willig er, kiender Gud allermechtigste, thet jeg oc her vdi en retskaffen troo oc synn ordis formerelse ewindheligen befaller. Skrefvet paa Gunderslefholm fredaghen i paaske vghe aar mdxxx.

Moghens Gøye, ridher.

Indført i Resens Haandskrift: Kjøbenhavns Raadhus osv. S. 947-48. Tidligere trykt i Orig. Hafn. S. 466.

II s.234

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons jul 16 16:54:11 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top